Page 14 - Tusgid KobiEfor Kasim 2021
P. 14

dDP .RQIHNVL\RQ LKUDFDWWD LON  ·X KHGHIOL\RU     Türkiye’nin tekstil ihracatında ilk 50     hedefliyor. Çam Konfeksiyon Yönetim
     firmasından biri olan Çam Konfeksiyon, Kurulu Başkanı Barış Aksu, “Kapasite
     hem üretim hem istidamda yüzde         artırma yatırımlarıyla birlikte aylık 100
     25 kapasite artırarak ülkenin ilk 10      milyon Euro ihracat geliri elde etmeyi
     tekstil ihracatçısından biri olmayı       hedefliyoruz” dedi.


       ürkiye’nin ilk 50 tekstil ihra-               dahil tüm Avrupa’da müşterilerine
       catçısı arasında yer alan Çam                ulaştırılıyor.”
     TKonfeksiyon, 2022’in ilk çeyre-                  Çam Konfeksiyon’un en önemli
     ğinde hem üretim kapasitesi hem de                farklılıklarından biri de çalışanla-
     ihracatta yüzde 25 büyümeyi hedefli-               rına Avrupa standartlarında sosyal
     yor. Çam Konfeksiyon Yönetim Kurulu               haklar tanıması. Aksu, işçi sağlığı ve
     Başkanı Barış Aksu, “Adıyaman, Düz-               güvenliği, sosyal haklar, temel hak ve
                   2
     ce ve Aksaray’da toplam 10 bin m ’yi               özgürlüklerine saygılı bir çalışma at-
     bulan modern fabrikalarda üretim                 mosferi oluşturduklarının altını çizdi:
     yapıyoruz. Toplam istihdam sayımız                “Aksaray fabrikamız da bu kurallar
     800. 2022’nin ilk çeyreğinde üretimi               ve prensiple hayata geçirildi. Çalı-
     ve istihdamı yüzde 25 artırarak istih-              şanlarımız için kütüphane yatırımını
     damda 1250 çalışana, üretimde ise 1         Barış Aksu
                                     hayata geçirdik. Dinlenme saatleri
     milyon 250 bin adete ulaşmayı amaç-               içinde kullanılması için masa tenisi,
     lıyoruz. Şu an 40-50 milyon Euro ci- “Kaliteli üretim,     langırt gibi oyun imkanlarıyla hem iş
     roya ulaşıyoruz. Kapasite artırma  zamanında teslimat      hem yaşam alanı sunuyoruz.”
     yatırımlarıyla birlikte; ciroda ise yıllık  ve güven”
     1 milyar 200 bin Euro’ya ulaşmayı he- Çam Konfeksiyon’un üretiminin
     defliyoruz” açıklamasını yaptı.  tamamı dokuma kumaştan elde    “Kurda istikrar önemli”
      Kadın dış giyim üretimi yapan Çam  ediliyor. Kumaş dışında ürünün ta- Aksu, ihracatçı olarak kurdaki
     Konfeksiyon’un temelleri 2002’ye  sarımından paketlemeye kadar tüm  oynaklığın kendilerini de olumsuz
     dayanıyor. Adıyaman Merkez, Ak- aşamasını Çam Konfeksiyon bünye- etkilediğine değindi: “İhracatçı fir-
     saray ve Düzce’nin Gümüşova ilçesi  sinde gerçekleştirdiklerini kaydeden  malar için de kurun oynaklığı sı-
     olmak üzere toplam 3 fabrikada üre- Aksu, dünya devi bir firmayla çalışa- kıntıdır. Zira biz de iplik, pamuk,
     timiyle İspanyol tekstil devi Zara’nın  bilmelerinin sırrını ise şöyle anlat- kumaş, aksesuar gibi ürünlerimizi
     tedarikçisi olan Çam Konfeksiyon,                yüzde 60 oranında ithal ediyo-
                     tı: “Ağırlıklı bluz, pantolon, etek ve
     yüzde 100 ihracat yapıyor. Aksu, “Bu               ruz. Kurdaki yükseliş nedeniyle
                     ceket üretimi yapıyoruz. Kumaşları
     yıl yaklaşık 1.5 milyon Euro yatırımla  alıp tasarımını hazırlayıp model ve  hammadde tedariğinde sıkıntı
     Aksaray’daki fabrikamızı devreye al-               yaşıyoruz. Diğer bir nokta; kur-
                     kalıplarını çıkararak üretimini ya-
     dık. Aksaray tesisimize 2022’de ilave              daki yüksekliği müşterilerimiz
                     pıyoruz. Termin ve kaliteye büyük
     yıkama hattı kurmayı düşünüyoruz.  önem veriyoruz. Tamamen insan  de takip ediyor. İndirim isteniyor.
     Yıkama hattıyla birlikte yapılan ya-               Dolayısıyla ihracatçı olarak stabil
                     gücüne dayalı üretim yapıyoruz.
     tırımın büyüklüğü 2 milyon Euro’ya                bir kura ihtiyacımız var.”
                     Dolayısıyla işin sürekliliği, adet-
     ulaşacaktır” dedi.
      Kuruluşu takip eden ilk 10 yıl  sel bazda takibi, kalitesi önemli.
     içinde ütü ve paketleme alanın- Fabrikalarımızdaki üretimi saatlik,
                     günlük olarak kontrol edip rapor-
     da faaliyet yürütürken daha sonra
                     luyoruz. Toplam 3 günde şehirler
     üretime adım attıklarını belirten
     Aksu, ihracatlarının yüzde 60’ını 3  arasında 4 bin km yol kat ettim. Za- ÇAM KONFEKSİYON SAN.TİC.
                     manında ve kaliteli üretim yapmak
     fabrikalarından karşılarken geri                  LTD.ŞTİ.
                     işin sırrı. Tek markanın tedarikçisi
     kalanı ise fason ürettirdiklerini ak-                www.camkonfeksiyon.com.tr
     tardı: “Üretimimizin yüzde 40’ını  olmak riskli gibi gözükebilir ama  Kuruluş yılı: 2002
     Batman, İstanbul, Kastamonu,   ben buna inanmıyorum. Doğru    Barış AKSU-Yönetim
     Samsun ve Bitlis’te bulanan tekstil  müşteri ile çalışarak başarılı oluna- Kurulu Başkanı
     atölyelerinden karşılıyoruz. Dönem  cağına inanıyorum. Zara dünya devi  info@camkonfeksiyon.com.tr
     dönem fason üretim yaptırdığımız  bir marka. Biz ürünleri İspanya’ya  0216 540 55 44
     şehir sayısı 20’ye kadar çıkıyor.”  gönderiyoruz oradan Türkiye de

      KobiEfor 786*ñ' .DVÜP
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19