Page 17 - Tusgid KobiEfor Kasim 2021
P. 17

Yurtdışı yatırımda güvenilir hizmet:
                5HYROXWLRQ 'DQ×åPDQO×N     Revolution Danışmanlık, yurtdışını       Revolution Danışmanlık Kurucusu
     hedefleyen yatırımcıya ‘anahtar teslim’     Sinem Cevahir Tural, hizmet verdikleri
     danışmanlık hizmetinin yanı sıra        ülke sayısında hedeflerinin
     Revolution Dil Okulu ile genel ve teknik    20 olduğunu ve online dil eğitiminde
     dil eğitimi veriyor.              büyümeye ağırlık vereceklerini açıklıyor.

        evolution Danışmanlık Ku-                  Pandemiden sonra tüm hizmetle-
                                 Sinem
        rucusu Sinem Cevahir Tural,                rin ‘online’a kaydığını ve Türkiye’nin
                              Cevahir Tural
     Ryurtdışını hedefleyen yatırım-                  her noktasından öğrenciye ulaştıkla-
     cıya ‘anahtar teslim’ danışmanlık                rını kaydeden Tural, Revolution Dilo-
     hizmetinin yanı sıra Revolution Dil               kulu ile eğitim alanında yürüttükleri
     Okulu ile genel ve teknik dil eğitimi              projeler hakkında şu bilgileri veriyor:
     verdiklerini dile getiriyor. Pandemi               “Yaklaşık 10 yıl önce yaşayarak, du-
     sonrasında dijital dönüşüm sürecine               yarak öğrenme metoduyla hayata
     ağırlık vererek online eğitimleri de               geçirdiğimiz Revolution Dilokulu ar-
     hayata geçirdiklerini paylaşan Tural,              tık sektörün önemli bir markasıdır.
     “Yaklaşık 10 yıl önce hayata geçirdi-              2022 itibariyle şubeleşmeye gitmek
     ğimiz Revolution Dil Okulu ile bugü-               istiyoruz. Ayrıca teknolojiyi etkin kul-
     ne kadar binlerce insana dokunduk.                lanmak amacındayız. Pandemi süre-
     Pandemi sürecinde online eğitimle- geçerli üniversite diploması veya ön  cinde hayata geçirdiğimiz RevoTalk
     rimiz devam etti. Şu anda hem on- lisans ve meslek lisesi mezunları, us- Projesi ile konuşma kulübü oluştur-
     line hem de fiziki katılımlı dersler  talık, kalfalık belgeleriyle Almanya’da  duk. Projemizin yazılım altyapısını
     sunuyoruz. Ayrıca; yurtdışına yatırım  denklik alarak çalışma imkanına sa- yürütüyoruz. Program dahilinde canlı
     yapmak isteyenlere; firmanın kuru- hip olabilir. Veya yurtdışında fabrika  ders alındığı gibi site içerisinde öğ-
     luşundan, yatırım alanlarına, kalifiye  açmış yatırımcılarımıza üst düzey  renilmek istenen dile maruz kalarak
     işgücünden oturum iznine geniş yel- eğitim veriyoruz. CEO’lara kalifiye  etkinlikler yapılabilecek. RevoTalk
     pazede anahtar teslim danışmanlık  işgücü ihtiyacına yönelik eğitim verir- deneme sürecinde yaklaşık 30’a ya-
     hizmeti sunuyoruz” diyor.    ken aynı zamanda yatırımcının çağrı  kın üniversite ile ücretsiz işbirliği
      Girişimcilik hikayesi Richard  merkezi gibi hizmet veriyoruz.”  gerçekleştirip saha geri dönüşlerini
     Bach’ın Martı kitabından esinlen- Sinem Cevahir Tural, “Almanya’da  aldık. Online dil eğitiminde büyümeye
     mesiyle başlayan Sinem Ceva-   iş yapmak isteyenler bizden dil hiz- ağırlık vereceğiz.”
     hir Tural’ın önümüzdeki dönem  meti alabilir. İstenirse firmalara on- Revolution Dilokulu’nun ‘dil bir
     ağırlıklı büyüme alanını ise ‘danış- line veya yüz yüze eğitmen imkanı da  ders değil, iletişim aracıdır’ teması-
     manlık’ hizmetleri oluşturuyor. Şu  sağlıyoruz. Danışmanlık kapsamın- nı kullandığını açıklayan Tural, bu-
     anda Almanya, İngiltere, Avusturya,  da avukat ve mali müşavirlik hizmeti  güne kadar 10 bine yakın öğrenciye
     Kanada, Ukrayna, Rusya, Gürcistan  de sunabiliyoruz. Konsolosluk veya  istedikleri dilde eğitim verdiklerini
     gibi ülkelerdeki yatırımlar konusun- ilgili mercilerdeki evrakların taki- duyuruyor. Tural, markalarını dünya
     da hizmet verdiklerini paylaşan Tu- bini sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz  çapında bir noktaya taşımak için ya-
     ral, yürüttükleri çalışmaları ise şöyle  faaliyetleri daha efektif kılmak için  tırımcı görüşmelerine de açık olduk-
     anlatıyor: “Sermaye sürekli hareket  Almanya’nın Köln şehrinde danış- larını kaydediyor.
     halinde. Birçok girişimci, yatırımcı iş  manlık ofisi açılışı gerçekleştirece-
     alanını büyütecek çalışmalara odak- ğiz” diye konuşuyor.
     lanıyor. Bu süreçte ise yurtdışı yatı- İngiltere ile de ‘Yeni Fikir’ projesi
     rımlar ağırlık kazanıyor. Ülkeler ara- olduğunu ve KOBİ ölçekli işverenlere
     sındaki işbirliği anlaşmaları da bu tür  ülkenin kapılarını açtığını hatırlatan
     yatırımlara konjonktür ve zemin ka- Tural, işverenin oturma, çalışma ve  REVOLUTION Danışmanlık
     zandırıyor. Örneğin; Almanya ile ‘Ni- firmanın açılış sürecini de yürüttük- www.revolutiondanismanlik.com
     telikli Göç Yasası’ Projesi kapsamında  lerini paylaşıyor. Yurtdışında yürüt- Kuruluş yılı: 2014
     çalışıyoruz. Almanya yaşlanan nüfusu  tükleri faaliyetleri ‘anahtar teslim’
     nedeniyle kalifiye işgücüne ihtiyaç  hizmet olarak yorumlayan Tural,  Sinem Cevahir TURAL
     duyuyor. Doktor, hemşire, mühendis,  hizmet verdikleri ülke sayısında he- Kurucusu
     aşçı, elektrik-elektronik, inşaatçı,  deflerinin ise 20 olduğunu açıklıyor.  info@revolutiondanismanlik.com

                                        .DVÜP   KobiEfor 786*ñ'
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21