Page 4 - Tusgid KobiEfor Kasim 2021
P. 4

TUSGİD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Haydar Bektaş:

            ´786*ä' LOH 7XQFHOLOL Lå LQVDQ×


              PDUNDV×Q× ROXåWXUDFDæ×]µ                     Tuncelili iş insanlarının dayanışma kültürüyle
                     biraraya geldiği Tunceli Sanayici ve Girişimciler
                     Derneği (TUSGİD), 10. yılında yeni vizyonunu
                     belirledi. Bu yıl TUSGİD Yönetim Kurulu
                     Başkanlığı’na seçilen İş İnsanı Cem Haydar Bektaş,
                     “Tuncelili iş insanlarının gönüllük esasına dayalı
                     bir araya geldiği çatı örgütüyüz. Bugüne kadar
                     bireysel başarılara imza atmış iş insanlarımızla
                     ‘Tuncelili iş insanı’ markasını oluşturacağız.
                     Başta kendi ilimiz olmak üzere Türkiye’nin çeşitli
                     bölgelerinde riski paylaşarak istihdam sağlayacak
                     yatırımlara odaklanacağız” dedi.


                        önüllülük esasına göre ku- nın ortak sesi olmayı hedefliyor.
                        rulan, bağımsız sivil toplum  TUSGİD’in dayanışma kültürüyle
                     Gkuruluşu Tunceli Sanayici    ‘kalkınma’ya odaklanacağının altı-
                     ve Girişimcileri Derneği (TUS- nı çizen Cem Haydar Bektaş, şun-
                     GİD), 10. yılında bölge insanının  ları söyledi: “Tunceli bugüne ka-
                     ortak sesi ve bölgenin ekono-  dar birçok nedenden dolayı zarar
                     mik kalkınmasına destek olmayı  görmüş, dönem dönem ötekileşti-
                     hedefliyor. TUSGİD Yönetim Ku-  rilmiş, dönem dönem farklılaştı-
                     rulu Başkanı Cem Haydar Bek-  rılmış ama hep yaşamış, var ol-
                     taş, “Tunceli kimliğiyle var olan,  muş bir kenttir. İş insanlarımız da
                     başarılı çalışmalara imza atan,  bu süre içerisinde ekonomik ola-
                     hem bölgede hem Türkiye’nin   rak var olmanın, büyük olmanın,
                     dört bir yanındaki yatırımlarıyla  sektörünün önde gelen iş insanı
                     istihdama katkı sağlayan Tun-  olmanın yolunu bulmuş. Başarılı
                     celili iş insanlarıyla ‘Tuncelili İş  projelere imzalar atılmış, ülke-
                     İnsanı’ markasını oluşturacağız.  mizin ilk 500 Büyük Sanayi Şirketi
                     Hem bölgemize hem de ülkemi-  listesinin içine giren girişimcimiz
                     ze üretim ile katkı sağlayacak iş- de olmuş, 30 yıl, 50 yıl ayakta kal-
                     birliklerine imza atacağız” dedi.  mayı başarmış yatırımcımız da.
                                     Hep bireysel mücadele verilmiş.
                      TUSGİD dayanışma       Hiçbir dönem Tunceli kimliği al-
                      kültürüyle ‘kalkınma’ya    tında dayanışma sağlanmamıştı.
                      odaklanacak          Oysa birçok iş dünyası kurulu-
                      Farklı siyasi görüş, farklı dün- şuna bakınca şunu görüyorum;
                     ya görüşü veya farklı ekonomik  birlikte olunursa, birlikte düşü-
                     gücü elinde bulunduran iş in-  nülürse, birlikte hareket edilir-
                     sanlarının işbirliğiyle oluşturu- se daha çok gelişme sağlanıyor.
             Cem Haydar Bektaş
                     lan TUSGİD, bölge iş dünyası-  Hem sorunlar çözülüyor, hem
     4 KobiEfor 786*ñ' .DVÜP
   1   2   3   4   5   6   7   8   9