Page 5 - Tusgid KobiEfor Kasim 2021
P. 5

bölge insanına daha fazla fay-  bölgeler arası kalkınmışlıkta ne- yanı sıra ilimizi kalkındıracak
     dası dokunuyor. Birçok konuda  gatif yönde ayrıştığını hatırlatan  hamleler arasında organik tarım,
     ayrışan iş insanlarımızı TUSGİD  Cem Haydar Bektaş, “Tunceli  hayvancılık, balıkçılık ve arıcılık
     ile ortak ve birlik olmaya çağırı- zengin doğal coğrafyası, el değ- gibi alanların geldiğini de iyi bili-
     yoruz. Onlarla birlikte TUSGİD’i  memiş tarım arazileri, yer altı ve  yoruz ve bu yönde de çalışmalar
     hem bölgesine hem ülkesine    yer üstü kaynakları, endemik bit- hedefliyoruz.”
     fayda ve rekabet avantajı sağla- ki örtüsü, nitelikli işgücüyle kal- Bölgede turizm yatırımları-
     yacak nitelikte bir yapıya dönüş- kınmada önemli bir potansiyel  nın önümüzdeki dönem arta-
     türmek istiyoruz. Yönetim olarak  barındırıyor. Öncelikle TUSGİD  cağını kaydeden Bektaş, İl Özel
     hedefimiz; TUSGİD’in iş dünyası,  olarak bu potansiyele ve şehri- İdaresi’nin bölgede otel yatırımı
     bölgemiz ve ülkemiz için ‘güvenin  mize güveniyoruz. Bu alanda yü- gerçekleştirme üzerine çalıştık-
     adresi’ olmasıdır.”       rütülebilecek işbirlikleri için de  larını açıkladı. Turizm yatırımla-
                     Tunceli’nin otoriteleriyle yakın  rıyla birlikte hizmet sektöründeki
      STK’larla Tunceli’ye     temas içindeyiz” dedi. Bölge için  kalifiye işgücünün yetiştirilme-
      gidilecek           bugüne kadar güzel projeler de  sine öncelik verilmesini isteyen
      Tunceli’ye ilginin son zaman- yapıldığını, Munzur Su gibi örnek  Bektaş, “Okuma-yazma oranının
     larda arttığını ve birçok iş insa- projelerin hayata geçtiğini hatır- en yüksek olduğu şehirlerden
     nıyla ortak projeleri Tunceli’de  latan Bektaş, “Demek ki birara- biridir Tunceli. Bu kaynağı iş-
     hayata geçirmek için girişim   ya gelince güzel çalışmalar da  gücüne kazandırabiliriz. Turizm
     yaptıklarını belirten Cem Haydar  yapılabiliyormuş. Bunun örne- alanındaki potansiyel gelişirken
     Bektaş, Türkiye Bilişim Derneği  ğini Munzur Su’da gördük. Mun- kalifiye işgücünün de benzer bir
     (TBD) ve Türkiye Genç İş İnsan- zur Su bugün Tunceli’nin dünya  zamanlama ile yetiştirilmesi ge-
     ları Derneği (TÜGİAD) ile görüş- çapında bir markasıdır. Buna  rekiyor. Munzur Üniversitesi’nin
     me halinde olduklarını anlattı:  benzer işbirliklerine de TUSGİD  Meslek Yüksekokulu’ndaki eği-
     “Bölge ekonomisini geliştirme  sanayicileri olarak sıcak bakıyor  timleri değerlidir. Sürekli Eğitim
     yolunda TUSGİD olarak işadam-  ve yatırım alanlarını değerlendi- Merkezi ile bölgedeki gençlere
     larımızla ortak projeler gelişti- riyoruz” dedi.        bu alanda eğitimler verilebilir”
                                     açıklamasını yaptı.
     riyoruz. Türkiye’nin önde gelen                  Tarım alanında son dönem-
     STK temsilcileriyle görüştük.   “Tunceli’nin rekabet     lerde kooperatifçilik alanında
     Bölgede sempozyum, toplantı-    alanı; turizm ve       güzel gelişmelerin yaşandığını
     lar organize edeceğiz. Örneğin;  tarımdır”           paylaşan Cem Haydar Bektaş,
     TBD ile bölgede bilişim alanında  Tunceli’de geniş yatırım ala- iş insanları olarak bu alana ilgi
     yapılabilecekleri değerlendire- nı bulunmuyor. Etrafı dağlarla  duyduklarını ifade etti. Ulaşım
     ceğiz. TÜGİAD Yönetimi ise özel- çevrili şehrin, en önemli avantajı  maliyetlerinin yüksekliği nede-
     likle rüzgar enerjisi ve jeotermal  bozulmamış doğal bitki örtüsü  niyle iyi bir fizibilite yapılması
     enerji kaynaklarına ilgi duyuyor.  ve zengin doğal güzellikleri. Cem  gerektiğini paylaşan Bektaş, “Or-
     Göç bölgemizin temel sorunla-  Haydar Bektaş, özellikle ulaşım  ganik tarım alanında bölgemiz iyi
     rından biri. Şehrimizde iş imkanı  sıkıntısı nedeniyle üretim alanın-
                                     değerlendirilebilir. Kadınlarımı-
     olmadığı için sürekli göç veriyor.  da ciddi yatırımların bölgeye gel-
                                     zın ortak olacağı tarım üretimi
     Oysa gençlerimiz şehirlerini sevi- mediğini belirterek, şu bilgileri
                                     konusunda kooperatif uygula-
     yor ve mecburiyetten göç ediyor.  verdi: “TUSGİD’in hem yönetimi  maları ağırlık kazanacaktır. En-
     Bölgemizdeki genç işsizlikle mü- hem üyeleri olarak şehrimize çok  demik bitki örtüsü nedeniyle bal
     cadele için çağrı merkezi yatırımı  sık seyahat ediyoruz. Ben de yak- üretimi için de ciddi fırsatlar bu-
     üzerinde çalışmalar yapıyoruz.”  laşık 1 ay önce şehrimizin yöneti- lunuyor” dedi.
                     miyle biraraya geldim. Hem göz-  Tunceli’nin termal turizm ala-
      “Tunceli’nin potansiyeline  lemlerim hem de iş insanlarıyla  nında da önemli bir yatırım potan-
      inanıyorum”          sohbetlerimizde elde ettiğimiz  siyeli bulunduğuna dikkat çeken
      Bugüne kadar yapılan başarı- bilgi de bunu teyit ediyor. Bölge- Cem Haydar Bektaş, “Termal tu-
     lı projeler için TUSGİD’in önceki  mizin en önemli kalkınma alanı  rizm alanında birçok ortak yatırım
     yönetimlerine minnettar olduğu- bacasız sanayi olarak da bilinen  kurulmuş ve kurulmaktadır. Gerek
     nu söyleyen Bektaş, bundan son- turizm ve buna bağlı hizmetler  yurtiçinde gerek ise yurtdışındaki,
     ra da ‘iş konuşan’ bir yapıyla böl- sektörüdür. Tunceli’nin turizm  girişimci ve iş insanı hemşehrile-
     gesel, sektörel kalkınma vizyonu  alanındaki bu potansiyeline sahip  rimizi TUSGİD çatısı altında örgüt-
     geliştirecek işbirliklerine imza  çıkıp farkındalığı daha da ön pla- lenmeye ve bize güç katmaya davet
     atacaklarını kaydetti. Tunceli’nin  na çıkarmaya kararlıyız. Turizmin  ediyoruz” çağrısını yaptı.
                                        .DVÜP   KobiEfor 786*ñ' 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10