Page 9 - Tusgid KobiEfor Kasim 2021
P. 9

%XOXW .RQWURO 7HNQRORML·GHQ DQDKWDU WHVOLP o|]POHU


     Network altyapısı kurulması ve          Cem Haydar Bektaş, Pandemi sürecinin
     siber güvenlik alanında anahtar teslim      dijital dönüşüm ve iş yapış modellerini
     hizmet veren Bulut Kontrol Teknoloji,      değiştirdiğini belirterek, “Firmalar için
     Türkiye’deki tüm müşterilerine yerinde      risklerin arttığı bir dönemdeyiz. Siber
     ve uzaktan çözüm sunuyor. Bulut Kontrol     güvenlik alanına her zamankinden fazla
     Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı         odaklanmak gerekiyor” dedi.

        ulut Kontrol Teknoloji A.Ş.,                ve hizmetlerinin yanı sıra şirketlere
        uzman kadrosu ve çözüm or-                 danışmanlık hizmeti de verdiklerini
     Btaklarıyla network altyapısı                  ifade etti: “Hem bireysel hem kurum-
     kurulması ve siber güvenlik alanında               sal olarak bilgilerin güvenliği sağlan-
     anahtar teslim hizmet veriyor. Fir-               malı. Aksi halde ciddi yaptırımlarla
     ma, bilgi güvenliği ve danışmanlığı,               karşı karşıya kalınabiliyor. Şirketlerin
     sistem ve network güvenliği, mail                alması gereken ‘İdari Tedbirler’ ile
     güvenliği, web güvenliği, DNS Koru-               ilgili KVKK konusunda uzman hukuk-
     ması, veri sızıntısı önleme çözümleri,              çularımızla danışmanlık veriyoruz.
     güvenlik duvarı, doküman yedekle-                Bunlar; Kişisel Veri İşleme Envanteri
     me gibi alanlarda Türkiye’deki tüm                Hazırlanması, Kurumsal Politikalar
     müşterilerine yerinde ve uzaktan çö-               (Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım,
     züm sunuyor. Bulut Kontrol Teknoloji               Saklama ve İmha vb.), sözleşmeler
     Yönetim Kurulu Başkanı Cem Haydar                (Veri Sorumlusu-Veri Sorumlusu,
     Bektaş, siber güvenlikte A’dan Z’ye               Veri Sorumlusu-Veri İşleyen Arasın-
     şirketlerin en üst düzey beklentileri-              da), Gizlilik Taahhütnameleri, Kurum
     ni karşıladıklarını belirterek, 2020’de             İçi Periyodik ve/veya Rastgele Dene-
     dolar bazında yüzde 10-12 bandında                timler, Risk Analizleri, İş Sözleşmesi,
                      Cem Haydar Bektaş
     büyüme sağladıklarını açıkladı. Fir-               Disiplin Yönetmeliği (Kanuna Uygun
     ma, ürün ve hizmetlerini direkt satış              Hükümler İlave Edilmesi), Kurumsal
                     ve birçok gelişmeye tanıklık ettiğinin
     ve bayi aracılığıyla sunuyor.                  İletişim (Kriz Yönetimi, Kurul ve İlgili
                     altını çizdi: “Biz ülke olarak teknolo-
                     jik altyapımızdaki eksiklik nedeniyle  Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri, İtibar
      Pandemi siber güvenliğe    Pandemi’ye hazırlıksız yakalandık.  Yönetimi), Eğitim ve Farkındalık Faa-
      bakışı değiştirdi       Ancak Pandemi ülkemizdeki dijital  liyetleri (Bilgi Güvenliği ve Kanun) ve
      Pandemi ve dijital dönüşümle bir- dönüşüm sürecini öngörülemez şe- Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine
     likte iş yapış modelleri de değişti. Bu  kilde hızlandırdı, fırsatları da berabe- (VERBİS) Bildirim.”
     dönüşümü yakından hissettiklerini  rinde getirdi. Bu alanda fırsat eşitliği  KVKK kapsamında verilerin korun-
     açıklayan Bektaş, “30 yıl önce bulut  ve eşit rekabet düzeyinin sağlanması  ması için bilgi işlemin alması gereken
     teknolojileri anlatıyorduk. Müşterile- gerekir. Eğer bu koşullar sağlanırsa  teknolojik tedbirlerini Bektaş, şöyle
     rimiz ise veriyi elinin altında görmek  bundan sonrası için gelişmeyi pozitif  açıkladı: “Identity Access Manage-
     istiyordu. Pandemi bu bakış açısında  yönde görüyoruz.”     ment, SIEM, Firewall, COMODO Data
     değişikliği getirdi. Ancak halen daha              Encryption, Uygulama Güvenliği, Veri
                                     Maskeleme Çözümleri, Veri Sınıf-
     ürün ve hizmetlere niteliğinden çok  KVKK çözümlerinde
     fiyat rekabetiyle yaklaşılıyor. Günü- danışmanlık da var     landırma, COMODO DLP Çözümleri,
     müzde özellikle son dönemdeki kur  Teknoloji ve dijitalleşmenin yay- NETSCOUT Network Access Control
     baskısından kaynaklı olarak sek- gınlaşmasıyla birlikte ‘kişisel verileri  ( NAC) ve COMODO Antivirüs.”
     törde lisanslı ürün tercihinde sıkıntı  koruma’ kavramı ve konusu kişiler,
     bulunuyor. Oysa siber güvenlik alanı  kurumlar ve şirketler için kritik bir
     zor zamanda kendini gösterir. Fiyat  hal almaya başladı. ‘Verilerin korun-
     rekabetinden çok ürün ve hizmetle- ması’ kişilerin hak ve özgürlüklerinin
     rin sağladığı avantajlar dikkate alın- korunması açısından önemli olduğu  Bulut Kontrol Teknoloji A.Ş.
     malı. Pandemi sürecinde risklerin  kadar kurumlar ve şirketlerin güven- www.bulutkontrol.com.tr
     daha da arttığını görmemiz gereki- liği ve diğer yasal haklarının korun- Kuruluş yılı: 1989
     yor” diye konuştu.        ması açısından da önemli hale geldi.  Cem Haydar BEKTAŞ
      Cem Haydar Bektaş, sektörde  Cem Haydar Bektaş, Bulut Kontrol  Yönetim Kurulu Başkanı
     1989’dan bu yana hizmet verdiğinin  Teknoloji olarak bu alanda çözümleri  info@bulutkontrol.com.tr
                                        .DVÜP   KobiEfor 786*ñ' 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14