Page 8 - KobiEfor-Ocak-2021
P. 8

%à/àáà0 3$125$0$                     ESET, 2021 dijital güvenlik yazılımlarını sundu
      Kyocera, BT altyapı
      ihtiyaçlarına cevap               Türkiye antivirüs pazarının lideri ESET, büyüyen diji-
                              tal saldırılarla mücadele eden ESET NOD32 Antivirus,
      verecek
                              ESET Internet Security ve ESET Smart Security Premium
       Kyocera Document Solu-            bireysel güvenlik yazılımlarının 2021 versiyonlarını tüm
      tions Türkiye, şirketlerin BT         dünyayla birlikte aynı anda Türkiye pazarına sundu.
      altyapı alanındaki ihtiyaçları-         ESET Türkiye CEO’su Alain Soria, 2020 yılında zararlı ya-
      nı da karşılamaya başladı.  Alain      zılım sayısının 1 milyar adedi aşmasıyla ürkütücü bir aşa-
       Switch, router, kablosuz ağ  Soria     maya geçildiğine dikkat çekerek, “Endişe verici gelişmele-
      çözümleri, sunucular, depo-          re rağmen, ESET olarak küresel düzeyde kullanıcılarımızı
      lama ürünleri, bulut bilişim  korumak için güçlü teknolojiler oluşturmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
      ürünleri, güvenlik ürünleri ve
      IoT ürünlerini portföyüne alan
      Kyocera, yeni ürünleri için GetirYemek sipariş         Prime’dan bol
      halihazırda hitap ettiği kamu,  komisyonunu kaldırdı      internetli tarifeler
      eğitim, finans, enerji gibi sek-
      törleri hedefliyor.       GetirYemek, Ocak ayı sonuna ka-  “Hayatın her anında Prime yanınız-
       KYOCERA Türkiye İş Geliş- dar restoranlardan alınan tüm si-  da” diyen Türk Telekom Prime, farklı
      tirme ve Pazarlama Direktörü  parişlerdeki yönlendirme hizmeti  ihtiyaçlara cevap verecek avantajlı ta-
      Türkay Terzigil, “Dokümantas- komisyonunu kaldırdı.       rifeler sunuyor.
      yon çözümleri alanındaki güve- GetirYemek CEO’su Batuhan Gül-   15 GB’la 40 GB arasında değişen
      nirliğimizi BT altyapı alanında  takan, “COVID-19 pandemisinin en  Prime paketlerinde Instagram, Twit-
      da kazanmayı ve müşterilerimi-                  ter, Youtube ve Facebook’ta geçerli
                     çok sekteye uğrattığı sektörlerin ba-
      zin ihtiyaçlarını maksimum se-                  sosyal medya kullanımları, sınırsız
                     şında yeme–içme sektörü geliyor. Şu
      viyede karşılamayı hedefliyoruz.                 WhatsApp kullanımı, datadan harca-
      Ayrıca, faaliyete başladığımız bu  anda pek çok iş-       mayan Tivibu Go Süper Paket, Muud
                     letme ayakta kal-
      yeni iş kolunun üründen ziyade                  Premium Paket ve Sil Süpür hediyeleri
                     maya  çalışıyor.
      çözüm odaklı bir şirket olduğu-                 de bulunuyor.
      muzun göstergelerinden biri ol- Kurulduğumuz           Türk Telekom Mobil Hizmetler Di-
      duğunu belirtmek isterim” dedi. günden bu yana         rektörü Yeşim Arı, “Zengin içerikli
                     restoran iş or-
                                       yeni Türk Telekom Prime tarifelerimizi
                     taklarımızın ya-          müşterilerimizin
      Fidye yazılımlara      nında yer aldık.     Batuhan  artan internet ihti-
                     Onlarla birlikte     Gültakan
      dikkat                              yaçlarını karşılama
                     büyüyeceğimizin           hedefiyle hazırla-
       BugBoun-          bilinciyle, dayanışma içinde hareket  dık. Bol internetli
      ter, hastane-        ettik. Bu duruşumuz bugün de de-  uygun tarifelerimi-
      lere ve sağlık        ğişmedi. Bu zorlu süreçte üzerimi- zin yanı sıra sundu-
      hizmeti sağ-         ze düşeni yaparak, restoranlarımıza  ğumuz ek faydalar-
      layıcılarına     Murat  tam destek sağlamaya devam ede-   la müşterilerimizin
                Lostar
      karşı kulla-        ceğiz” açıklamasını yaptı.     her an yanlarındayız” dedi.
      nımı gözle görülür derecede
      artan fidye yazılımları ve siber  İşletmeler ve KOBİ’ler
      saldırılar için yapılan uyarılara
      dikkat çekiyor.       ‘bulut teknoloji’ ile büyüyecek
       BugBounter Kurucu Ortağı
                      DİA Yazılım kurumsal yönetim sistemi yazılımları ve
      Murat Lostar, “Siber saldır- bulut teknolojisi avantajı ile müşterilerinin maliyetlerini
      ganların ustalıkla kullanabil-
                     düşürüp verimliliklerini artırmasını sağlıyor.
      diği TrickBot gibi yazılımlara
                      Şirketler için bulut altyapısıyla verimlilik, maliyet avan-
      karşı şirketlerin verilerini                                Suha
                     tajı ve veri güvenliği sağlamanın çok önemli olduğunu be-    Onay
      düzenli olarak yedeklemesi,
                     lirten DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, “Özelleştirme
      sistemlerinin korumasını en
      üst düzeyde tutması ve offline  ve uygulamada yüzde 43, donanımda yüzde 26, bilişim personelinde yüzde
                     14, bakım maliyetlerinde yüzde 7 ve eğitimde yüzde 1 oranında maliyetlerden
      yedekleri güçlü şifrelerle ko-
                     de kurtulmuş olacak. 100 bin girişimci KOBİ’nin, sadece bulut teknolojisini
      ruması gerekiyor” dedi.
                     kullanması halinde ise yıllık 200 milyon TL enerji tasarrufu sağlayacak” dedi.
        8 KobiEfor Ocak 2021
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13