Page 9 - KobiEfor-Ocak-2021
P. 9

KoçSistem devler liginde                       Mikro Yazılım’dan

         KoçSistem, Microsoft’un titizlikle yürütülen denetim süreçlerinin ardın- kiralama hizmeti
        dan, sağladığı uçtan uca yüksek bulut hizmetleri kalitesi nedeniyle Microsoft
        Azure MSP olarak atandı.                        İş dünyasının yeni teknolojik
         KoçSistem’in Microsoft MSP olarak atanmasında; şirketin bulut çözümle- standartlarını masaya yatıran
        rinde Türkiye’deki en iyi kurumsal bulut iş pratiklerine sahip olması, müşteri  Mikro Yazılım, kullanımı ko-
        ihtiyaçlarına ileri seviye araçlar ve servislerle yanıt verebilmesi, sertifikalı ve  lay, fonksiyonel ticari yazılım
        deneyimli Azure çalışanları ile 7/24 müşterilerin yanında olması, SLA güven- çözümleri sunarak değişen
        cesinde hızlı geri dönüşleriyle iş sürekliliğini garanti altına alabilmesi gibi  ihtiyaçlara cevap vermeyi sür-
        birçok unsur belirleyici oldu.                    dürüyor.
         KoçSistem Microsoft Azure müşterileri, konu ile ilgili bulut hizmetlerine ve  Türkiye’de gerçek anlamda
        detaylara azure.kocsistem.com.tr web adresinden erişebiliyor.     ‘Kiralama Modeli’yle çözüm
                                           sağlayan ilk ticari yazılım şirke-
                                           ti olduklarının altını çizen Mikro
        Bulutistan, yeni         GTower, TP-Link           Yazılım Genel Müdürü Alpaslan
        teknolojilerini          ürünlerini tercih etti       Tomuş, “Kira-
                                           lama servisi
        duyurdu               ‘Lükse en yakın yer’ sloganıyla ya- kullanan iş-
                         kında hem otel hem rezidans olarak
         Bulut teknolojileri dünyasının                  letmenin, ser-
        önemli oyuncuları arasında yer alan  kullanıma açılacak olan GTower, yüksek  vis sağlayıcıya
        Bulutistan, IDC Turkiye Cloud & Da- kalitede Wi-Fi sunabilmek için TP-Link  zorunlu bağlı- Alpaslan
        tacenter Summit 2020’de açık kaynak  kurumsal ağ çözümlerini tercih etti.  lığının önüne  Tomuş
        kodlu yeni teknolojilerini duyurdu.  Odalarda güçlü ve kesintisiz Wi- geçtiği sistemde, sorumlu bir
         Yerli teknoloji şirketi, Türk mü- Fi bağlantısı için priz     !yazılım servis sağlayıcı’ olarak
        hendisler eşliğinde “konteyner tek- şeklinde tasarıma sa-      abonemizi mutlu etmeyi hedef-
        nolojileri”, “docker teknolojileri” ve  hip olan EAP225-Wall     liyoruz” diye konuştu.
        “kubernetes            erişim noktaları kulla-
        teknolojileri”          nıldı. Projede TP-Link
        üzerinde yap-           ve çözüm ortağı Global       Ozan Elektronik
        tığı çalışmalar          Yapı Bilişim birlikte
        ile bulut ser-          gerçekleştirdi.           Para’ya ödül
        vislerine yenilerini ekledi.    Hem otel, hem rezi-         Uluslararası araştırma ve
         Bulutistan Kurucu Ortağı Orçun  dans bölümlerini kap-       değerlendirme şirketi IDC
        M. Özalp, “Açık kaynak kodlu tek- sayan projede kullanılan EAP225-Wall  (International Data Coope-
        nolojiler kullanarak geliştirdiğimiz  erişim noktaları, duvara monte edili- ration) tarafından “IDC Bulut
        yenilikçi bulut servislerimizi ve ar-                 ve Veri Merkezi Zirvesi 2020”
        kasında desteğini veren Türk mü- yor ve priz tasarımına sahip. Her bir  etkinliği gerçekleştirildi.
        hendislerimizin gücünü hep birlikte  erişim noktasının üzerinde yer alan üç  Bu etkinlik kapsamında dü-
        ülkemiz için değere dönüştürme  adet Ethernet girişine örneğin; oyun  zenlenen Bulut Ödülleri’nde
        yolunda emin adımlarla ilerliyor ve  konsolu, yazıcı gibi kablo ile ağa dahil  Ozan Elektronik Para “Bulut
        bundan onur duyuyoruz” dedi.   olabilen cihazlar bağlanabiliyor.  Maliyet Verimliliği” kategori-
                                           sinde ödül aldı. Ozan Elekt-
        Sodexo’dan ‘Hemen Yolda” uygulaması kazandırdı            ronik Para tüm kategorilerde
                                           ödül alan tek Fintech olma
         Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri’nin yatırım yaptığı yeni nesil  başarısını da elde etti.
        akıllı paket servis çözümü ‘Hemen Yolda’, sağladığı avantajlarla üye resto-
                    ranlara pandemi öncesi döneme kıyasla yüzde 42
                    oranında sipariş artışı sağladı.
                     Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İş Ge- Ozan Elektronik Para’nın
                    liştirme ve İş Ortaklıkları Direktörü Berna Şamiloğlu  CEO’su Ömer Suner, “Sektö-
                    Acar, şöyle dedi: “Bu sayede üye işyerlerimiz müşte- re iddialı bir giriş yapmanın
        Berna                                hazırlığında olduğumuz bu
        Şamiloğlu       rilerine çok daha iyi bir paket servis deneyimi sunu-
        Acar          yorlar, harita üzerinden mahalle ve sokak detayında  günlerde, IDC’nin bizi layık
                    sipariş performanslarını ve hangi bölgelere kaç adet  gördüğü bu ödül doğru yolda
        sipariş ulaştırdıklarını detaylı bir şekilde görebiliyorlar. Kurye operasyonlarını da  ilerlediğimizi kanıtlar nitelik-
        verimli bir şekilde yönetme imkanına sahip oluyorlar.”        te oldu” dedi.
                                               Ocak 2021 KobiEfor 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14