Page 10 - KobiEfor Ekim 2021
P. 10

%à/àáà0 3$125$0$
   Avansas,           Yemeksepeti 45 bin restoranı dijitalleştirdi
   İngiltere’de          Yemeksepeti’nin desteğiyle son bir buçuk senede dijitalleşen 45 bin restoran
                  toplamda 9 milyon tekil kullanıcıdan sipariş aldı.
   hizmete başladı
                          Yemeksepeti CSO’su Sertaç Şener, “Dijitalleşmelerine katkı
    Avansas, ilk küresel açılımı-       sağladığımız 45 bine yakın restoranda ortalama 8 kişinin çalış-
   nı gerçekleştirdi ve İngiltere’de      tığını hesap ettiğimizde 360 bin kişinin istihdamında katkı sahibi
   faaliyet göstermeye başladı.        olduğumuzu ve bu ortamda evine ekmek götürmeye devam ede-
    Avansas Genel Müdürü Se-         bilmelerine destek olduğumuzu söyleyebiliriz’’ dedi.
   dat Anak, “Bedford bölgesinde-        Yemeksepeti’nin dijital platformuna katılan her bir restoranın
                  Sertaç
   ki depomuz ile        Şener     ortalama olarak günde 15 sipariş alarak cirolarını büyüttüğü or-
   İngiltere’nin tüm              taya çıkıyor.
   bölgelerine 1 iş
   gününde tesli-
   mat gerçekleşti-       SANLAB elektrikli araç       Cobot’lar adaptasyonu
   riyoruz. Artık sa-      bakım ustaları yetiştirecek kolaylaştırıyor
   dece Türkiye’de  Sedat
           Anak
   değil İngiltere’de       SANLAB, yakın gelecekte yaşanacak
   de işyerinin alışveriş yeri olaca- elektrikli araçların bakımı ve onarımı
   ğız” dedi.          gibi konularda istihdam açığını kapat-
    Anak, İngiltere pazarına 500  mak için çalışmalarını sürdürüyor.
   adedi Avansas markalı olmak   SANLAB Kurucu Ortağı Salih Kük-
   üzere yaklaşık 4 bin adet ürün  rek, “Yakın gelecekte yaşanacak istih- Kandan
   ile giriş yaptıklarını belirtti.  dam sorununu yerli teknolojilerimiz  Özgür Gök
                  ve yerli ustalarımız ile çözeceğiz. Bu
                  proje kapsamında Türkiye’nin elekt-  Pandemi ile sektörlerin değişen
                  rikli araç ustalarıyla dünyada öncü  koşullara uyum sağlamasının kritik
   Ekonomiye          olacağız” dedi.           öneme sahip olduğunu belirten Uni-
   katkısı 15 yılda                 Kükrek, “Te-  versal Robots Türkiye & MEA Ülke

   334 milyar TL                  orik eğitim alan  Müdürü Kandan Özgür Gök, üre-
                           ustalar; elektrikli  ticilerin artık üretimin ya da arzın
     Vodafone, Türkiye’deki 15.          araç, batarya ve  tehlikeye girmesi ve piyasa talebinin
   yıldönümü vesilesiyle bir eko-         motor gibi birçok  değişmesi durumunda cobot’lar sa-
   nomik etki analizi de hazırladı.        konuda simülas- yesinde üretime ara vermeden de-
                           yon  üzerinden vam edebildiğini açıkladı.
                           pratik yapacak ve  Gök, “Yüksek uzmanlık seviyesin-
                  Salih       mesleğini farklı  de istihdama ihtiyaç duymadan kuru-
                  Kükrek      bir yetkinlik ile  lan cobot’lar böylece en küçük işlet-
                           sürdürebilecek- melerde bile kolaboratif otomasyona
                  ler” diye konuştu.         geçme fırsatı sağlıyor” dedi.

     Analize göre, Vodafone’un  KOBİ’lerin yüzde 35’i çalışanlarının işini korudu
   son 15 yılda Türkiye ekonomisi-
   ne sağladığı doğrudan, dolaylı  Kaspersky araştırması, Türkiye’deki KO-
   ve tetiklenen Gayri Safi Yurtiçi  Bİ’lerin yüzde 35’inin çalışanlarının işlerini ko-
   Hasıla katkısının reel değeri  rumayı en büyük öncelik olarak gördüklerini
   334 milyar TL’ye ulaşırken, top- ortaya koydu.
   lam yatırımının reel değeri ise  Türkiye’deki KOBİ’lerin çoğu bütçe kesintile-
   63 milyar TL olarak gerçekleşti. ri (yüzde 34), azalan ücret veya çalışma saatleri
     Vodafone Türkiye CEO’su  (%44) veya ofis veya şubelerin geçici olarak ka-
   Engin Aksoy, uyguladıkları  patılmasıyla (yüzde 27) karşı karşıya kalsa da çalışanları elde tutmak şirket-
   dönüşüm programlarıyla pa-  ler için bir öncelik haline geldi.
   zara rekabet ve dinamizm ge-  Kaspersky Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Andrey Dankevich, şunları
   tiren güçlü bir marka olduk- söyledi: “Çalışma süreçlerini yeniden şekillendirmek, şirket sahipleri ve yö-
   larını söyledi.       neticileri için işlerini kurtarmak ve sürdürmek adına çok önemli bir görev ha-
                  line geldi.”

     10 KobiEfor Ekim 2021
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15