Page 6 - KobiEfor Ekim 2021
P. 6

EDİTÖR

                  ENERJİNİN DÖNGÜSÜ

                     andemi gündemdeki öncelik- yı ve yoksul ülkelere nasıl mali yardım
                     li yerini ve önemini koruyor.  yapılacağını düzenliyor. Anlaşma her
                  P Henüz vaka ve ölüm sayıla-    ülkeye karbon salımını azaltmak için
                  rı, kritik eşiğin altına inemedi. Son  hedefler koyma yükümlülüğü getiri-
                  günlerde vatandaşlarımızın salgınla  yor ve bunu 5 yılda 1 gözden geçirmeyi
                  mücadeledeki tedbirleri uygulama- öngörüyor. Bu yıl Glasgow’da düzenle-
                  da biraz umursamaz, biraz gevşek  necek COP26, genel değerlendirmenin
                  davrandığını gözlemliyoruz. Hep bir- yapılacağı ilk zirve olacak.
     <DOoÖQ 6|QPH]       likte kararlılıkla sorumlu davran- Karbon salımını azaltmanın önde gelen
                  malı, Maske-Mesafe-Temizlik tedbir  yolu, kömür ve fosil yakıtlara dayanan
     LJĂůĐŝŶƐŽŶŵĞnjΛŬŽďŝĞĨŽƌ͘ĐŽŵ͘ƚƌ
                  ve kurallarına özenle uymalıyız, tam  enerji üretimini mümkün olduğunca
                  doz aşımızı yaptırmalıyız. Kapalı ve  azaltarak, yenilenebilir enerji kaynakla-
                  kalabalık ortamlardan uzak durma- rını finanse etmek, buna uygun iş alan-
     Türkiye’nin        lı, kapalı ortamları havalandırmalı- ları geliştirmek ve enerji geçişini belir-
     yenilenebilir enerji   yız. Kendini koruyan, başkalarını da  lenen takvimde tamamlamak.
     kapasitesinin       Pandemi’den ve sonuçlarından ko-  Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapa-
     son 5 yılda yüzde 50   rur. HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.   sitesinin son 5 yılda yüzde 50 arttığını
                  İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini  görüyoruz. Türkiye’nin toplam yenile-
     arttığını görüyoruz.
                  her geçen gün daha şiddetli bir bi- nebilir enerji kapasitesi, küresel yeni-
     Türkiye’nin toplam    çimde yaşıyoruz. Yaşanan çevre fela- lenebilir enerji kurulu gücünün yak-
     yenilenebilir enerji   ketleri tehlikenin boyutunu gösteri- laşık yüzde 1.7’sine sahip. Türkiye’nin
     kapasitesi,        yor. Bilim insanları önlem alınmazsa  yenilenebilir enerji kapasitesi toplam
     küresel          küresel sıcaklık artışının önümüz- kurulu gücün yüzde 53’ünü oluşturuyor.
                  deki 20 yıl içerisinde kritik eşik olan
     yenilenebilir enerji                     Türkiye toplam yenilenebilir enerji kurulu
                  1.5 dereceyi geçebileceğini söylüyor.  gücünde Avrupa’da 5., Dünya’da 12. ko-
     kurulu gücünün
                  Ekosistemdeki gelecek kaygısını gi- numda. Türkiye, jeotermalde Avrupa’da
     yaklaşık yüzde      derecek sürdürülebilir yaşam için
                                   1., Dünya’da 4., hidroelektrikte Avrupa’da
     1.7’sine sahip.      iklim değişikliğiyle mücadelede he- 2., Dünya’da 9., güneş rüzgar ve biyoküt-
     Türkiye’nin        pimize sorumluluklar düşüyor.   lede Avrupa’da 8., ısıtma amaçlı güneş
                  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
     yenilenebilir enerji                     enerjisi kullanımında Çin ve ABD’den
                  ğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel
     kapasitesi                          sonra Dünya’da 3. sırada. Daha ayrın-
                  Kurulu’nda, Paris İklim Anlaşması’nın
     toplam kurulu       TBMM’nin onayına sunulacağını açık- tılı bilgilere bu ayki dergimizin ‘Yeşil
     gücün           ladı. Türkiye, Paris İklim Anlaşması’nı  Enerji’ başlıklı Kapak Dosyası’ndan
                                   ulaşabilirsiniz.
     yüzde 53’ünü       22 Nisan 2016 tarihinde New York’taki  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
                  törende imzalamıştı ama taraf olarak
     oluşturuyor.                         ğan, ekonomide yeni yol haritasını
                  yürürlüğe girmesini sağlayacak Par-
     Türkiye toplam                        gösteren 2022-2024 dönemi Orta Va-
                  lamento onayı yapılmamıştı. Paris An-
     yenilenebilir enerji   laşması, gelişmiş ve gelişen ülke sınıf- deli Program’ı (OVP) açıkladı. Ekono-
     kurulu gücünde      landırması yaparak, ülkelerin finansal  minin yıllık ortalama 5.3 oranında bü-
                                   yümesini, istihdamın yıllık ortalama 1
     Avrupa’da 5.,       yükümlülüklerini belirliyor. Türkiye,  milyon 170 bin kişi artmasını, ihraca-
                  anlaşma taahhütlerini gerçekleştirmek
     Dünya’da                           tın 3 yılın sonunda 250 milyar doları
                  için finansal desteğe ihtiyacı olduğunu
     12. konumda.                         aşacağı öngörülen OVP’de milli geliri-
                  savunuyor. Bu nedenle gelişmiş ülkeler
                  listesinde yer almaya itiraz ediyor. An- mizin bu yıl 800 milyar doların üzeri-
                                   ne, OVP dönemi sonunda da 1 trilyon
                  laşmaya, 197 ülke ve özerk yönetim imza
                  atmış, 191’i taraf sürecini tamamlamıştı.  dolar seviyesine taşınacağı vurgulan-
                                   dı. Bu büyümenin kaliteli, kapsayıcı
                  Türkiye, Eritre, İran, Irak, Libya ve Yemen
                                   ve sürdürülebilir olması için makro
                  henüz anlaşmaya taraf olmamış ülkeler.
                  Türkiye, Paris İklim Anlaşması’nı onay- ekonomik dengeleri gözeten ve yapı-
                  lamayan tek G-20 ve OECD Üyesi.  sal reformlarla desteklenen bir kal-
                  Dünyanın ilk kapsamlı iklim anlaşması  kınma modeli uygulanacağı belirtildi.
                  olarak tarihi öneme sahip Paris İklim  Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu
                  Anlaşması, karbon salımını azaltma- olmasını diliyoruz.
     6 KobiEfor Ekim 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11