Page 10 - KobiEfor Aralık 2021
P. 10

%à/àáà0 3$125$0$
    Red Hat Enterprise      DİA Yazılım, 330 bayi ile tüm Türkiye’de
    Linux 8.5 Beta                        DİA Yazılım, bayi sayısını yüzde 22 artı-
    erişime açıldı                       rarak 330 bayiye ulaştı. Öte yandan 2021 3.
                                  çeyreğinde bulut ve lisans gelirlerini yüzde
                                  63 ve toplam gelirlerini de yüzde 55 artır-
                                  mayı başardı.
                                   DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay,
                                  Gartner kaynaklarına göre, genel bulut
                                  sektöründen elde edilen gelirin 2018’de
     Red Hat Enterprise Linux              Suha 175 milyar dolardan 2022’de 331 milyar do-
    8.5 Beta, RHEL kullanıcıları-            Onay lara yükselmesinin beklendiğini belirtti.
    nın erişimini ve test edebil-
    mesini kolaylaştırıyor.   TÖDEB’den indirim         Hibrit teknolojiler
     Bu sürüm canlı kernel ya-
    masını web konsolunda su- günlerinde alışverişe         konuşuldu
    nuyor, birçok sistem rolüne ve  dikkat çağrısı
    yönetim iyileştirmelerine ev                    Teknoloji devi Mitsubishi Electric,
                                    TMMOB Elektrik Mühendisleri Oda-
    sahipliği yapıyor ve beta eri- TÖDEB Başkanı Burhan Eliaçık, in-
    şimine özel istekte bulunma  dirim günlerinde güvenli ödeme yön- sı işbirliğiyle düzenlenen webinarlar
                                    kapsamında Mitsubishi Electric Fab-
    zorunluluğunu ortadan kal-          temlerinin kullanıl-
    dırıyor.                   masının ve alışveriş  rika Otomasyon Sistemleri Bölümü
     RHEL 8.5 Beta’da müşte-          için tercih edilecek  Ürün Yönetimi ve Pazarlama Takı-
    rilerin isteklerini doğrudan         internet sitelerine  mı Inverter ve LVS Ürün Yetkilisi İsa
    karşılayan birçok yeni özellik        ilişkin kontrollerin  Uzun, “Çeşitli açık ağları ek opsiyon
    ve iyileştirme bulunuyor.          yapılmasının mağ- kartlarına ihtiyaç duymadan destek-
                   Burhan              leyen FR-E800 inverterler, uzak bir
                   Eliaçık    duriyet ve dolandı-
                           rıcılık vakalarının konumdan arıza analizi yapabiliyor”
                   engellenmesine katkı sağlayacağını  dedi.
    TP-Link ürününü       belirtti.               Mitsubishi
    ‘istegelsin’          Eliaçık, “Ödemelerde 3D Secure gibi  Electric Fab-
                   SMS ve benzeri yöntemlerle ilave kimlik  rika Otomas-
     TP-Link, ürünlerinin alına- doğrulaması yapan güvenli ödeme çö- yon Sistemleri
    bileceği kanalları sürekli ge- zümlerinin tercih edilmesi faydalı ola- Ürün Yönetimi ve Pazarlama Takımı PLC
    nişletiyor, çeşitlendiriyor.  caktır” dedi. Alışveriş yapılacak internet  Ürün Takım Lideri Merve Sarıhan, “Mit-
                   sitesinin iyice araştırılmasının gerekti- subishi Electric’in beş ana PLC serisi
     Artık TP-Link’in bazı ürün-
    leri istegelsin ile en kısa za- ğinin altını çizen Eliaçık, bilinen ve güve- bulunuyor. PLC ürünlerimiz kompakt ve
                   nilir bulunan alışveriş sitelerinin tercih  modüler olmak üzere iki farklı sistem-
    manda tüketiciye ulaşabiliyor.
                   edilmesinin faydalı olacağını kaydetti.  den oluşuyor” bilgisini verdi.
     TP-Link Perakende Kanal
    Satış Müdürü Mert Çataloğlu,  Günlük kampanya üretimi kapasitesi iki katına çıktı
    “Biz ürünleri-
    mizi istegel-         Şekerbank, SAS çözümleri ve Link-
    sin ile güveni-       tera danışmanlığıyla müşteri yönetimi
    lir ve hızlı bir       çalışmalarında veri zenginleştirme ve
    şekilde tüke-        otomatizasyonun sağlanmasıyla birlik-
    ticilere ulaş-        te günlük kampanya üretim kapasite-
    tırabiliyoruz.        sini iki katına çıkardı.
    istegelsin de         SAS Türkiye Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Ul-
    tüketicilerin        tav, “Bankacılık sektöründe doğru müşteriye doğru kanal ve doğru ürünle
    network dahil çok farklı ge- ulaşmak çok önemli” dedi.
    reksinimlerine çözüm sağ-   Linktera Yönetici Ortağı Evren Coşkun, “Dijital dönüşüm projelerinde atı-
    layabiliyor. Bu işbirliğinden  lan her adım çok değerli olsa da karmaşık olmayan ve entegre sistemlerin
    hem iki marka hem de tüke-  kullanılması şirketleri daha hızlı şekilde bir adım öteye taşıyor” diye konuştu.
    ticiler karlı çıkıyor” bilgisini  Şekerbank Pazarlama ve Risk Analitiği Grup Başkanı Seray Göklü, “Bu yapıy-
    verdi.            la birlikte müşterilerimize proaktif bir şekilde teklifler sunarak, stratejilerimizi
                   sonuca dönüştürmede çok büyük esneklik ve hız kazandık” açıklamasını yaptı.

      10 KobiEfor $UDOÜN
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15