Page 12 - KobiEfor Aralık 2021
P. 12

áà5.(7 3$125$0$                     TSKB’nin aktif büyüklüğü 60.1 milyar TL’ye ulaştı
      Türkiye Finans
      birikimleri kazanca       TSKB, 2021 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin faaliyet
      dönüştürüyor         sonuçlarını açıkladı. Bankanın konsolide olmayan fi-
                     nansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 60.1
       Türkiye Finans Katılım Ban- milyar TL’ye ulaştı.
      kası, ‘Küçük Birikim Yoktur,  TSKB Genel Müdürü Ece Börü, yaptığı değerlendir-
      Bütün Birikimler Büyüktür’  mede, yılın ilk dokuz ayında bankanın beklentileri ile
      diyerek, 2.500 ve üzeri TL biri- uyumlu başarılı bir performans gösterdiğini; sağladık-
      kimler için ‘Emek’ söylemiyle,  ları yaklaşık 850 milyon ABD Doları tutarında yeni uzun
      100.000 ve üzeri TL birikimler  vadeli kredilerde yenilenebilir enerji, kapsayıcılık ve
      için de ‘Özveri’ söylemiyle iki  kapasite artışı yatırımlarının öne çıktığını belirtti. Ece Börü
      farklı değer teklifi sunuyor.
       Türkiye Finans Perakende
      Bankacılık Genel Müdür Yar- VakıfBank finansal          Tüpraş’tan 9 ayda
              dımcısı M.  sonuçlarını açıkladı         888 milyon TL yatırım
              Necati Öz-
              deniz, “Tür-  VakıfBank, 2021
              kiye Finans  yılı 9 aylık finansal
              için büyük  sonuçları itibarıyla
              küçük biri- nakdi ve gayrı nakdi
       M. Necati   kim yoktur.  kredilerini bir ön-
       Özdeniz           ceki yılın aynı dö-
              Bütün biri-
      kimler bizim için çok değerli”  nemine göre yüzde  Abdi Serdar  Tüpraş, yılın üçüncü çeyreğinde
      diye konuştu.        21 oranında artıra-   Üstünsalih yüzde 96’lık kapasite kullanımıyla 6.9
                     rak milli ekonomiye         milyon ton üretim ve 8 milyon ton satış
                     desteği 614 milyar TL’yi aştı.    gerçekleştirdi. Tüpraş’ın üçüncü çey-
                      VakıfBank’ın toplam aktifleri ise  rek cirosu 41 milyar TL olarak gerçek-
      İş Bankası aktif       yıllık bazda yüzde 20’nin üzerinde  leşirken 9 aylık toplam cirosu 95 milyar
      büyüklüğünü         büyüyerek 769 milyar TL seviyesine  TL oldu.
      yüzde 17.9 artırdı      ulaştı.                Tüpraş, 2021 yılının ilk dokuz ayında
                      VakıfBank Genel Müdürü Abdi Ser- da yüzde 55’i sürdürülebilirlik hedefine
                     dar Üstünsalih, “Yılın 9 aylık dönemin- yönelik olmak üzere toplam 888 milyon
                     de elde ettiğimiz 2 milyar 755 milyon  TL’lik yatırım harcaması gerçekleştirdi.
                     TL brüt kârdan 577 milyon TL vergi   Şirketin 2021 yılı ilk dokuz ayındaki
                     karşılığı ayırdık ve 2 milyar 178 milyon  vergi öncesi kârı ise 1.5 milyar TL ola-
                     TL net kâr elde ettik” dedi.     rak gerçekleşti.
       Türkiye İş Bankası, Eylül
      2021 itibarıyla aktif büyüklü-
      ğünü 2020 yılsonuna göre yüz-
      de 17.9 oranında artışla 700.2  Akbank’tan dış ticaretin dijitalleştirilmesinde
      milyar TL’ye yükseltti.   büyük adım
       İş Bankası Genel Müdürü
                      Akbank, Avrupa bankalarından olu- nın gururunu ya-
      Hakan Aran, ülke ekonomi-
                     şan we.trade konsorsiyumuna katıldı.  şıyoruz” dedi.
      sinde güven tesisinin daha da
                      Akbank Ticari Bankacılık Genel   Akbank Stra-
      önem kazandığı bu dönemde,
                     Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal,   teji, Dijital Ban-
      reel sektöre ve hane halkına
                              “Platf ormda   kacılık ve Ödeme
      tüm imkânları kullanarak fi-
                              başlatılan işlem- Sistemleri Genel  Burcu
      nansman desteği sağlamaya                             Civelek
                              lerin uçtan uca  Müdür Yardımcı-
      devam ettiklerini vurguladı.
                              izlenebilmesine  sı Burcu Civelek
       Aran, banka kaynaklarını
                              imkân sağlayan,  Yüce, we.trade ile yaptıkları işbirliği ile
      özellikle istihdam ve katma-
                              müşterilerimize  platforma dahil olan ilk Türk bankası
      değer yaratan sektörlere tah-
                              yeni deneyimler  olarak dış ticaret müşterilerine yönelik
      sis etmeye özen gösterdikleri-
      nin altını çizdi.       Mehmet      kazandırabilecek  yenilikçi bir hizmet başlatmış oldukla-
                     Tugal      ürünleri sunma-  rını belirtti.
      12 KobiEfor $UDOÜN
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17