Page 8 - KobiEfor Aralık 2021
P. 8

%à/àáà0 3$125$0$
    Türk Telekom’dan       İstanbulkart mobil yenilendi
    beklentileri aşan        Tmob, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM Elektronik Para ve
    performans                         Ödeme Hizmetleri A.Ş. işbirliği ile İstan-
                                  bulkart Mobil yeniledi.
     Türk Telekom, yılın ilk 9                  Tmob’un Kurucusu ve CEO’su Rudi Dök-
    ayında 24.4 milyar TL gelir                mecioğlu, Türkiye’nin en büyük hacimli
            elde ederek,                dijital toplu ulaşım ödeme sistemi olan bu
            net kârı 4.7                projenin dünya metropolleri içinde dijital-
            milyar TL’ye,                leşmede öncü bir çalışma olacağını dile
            toplam abo-                 getirdi.
            ne sayısı da   BELBİM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz, “İstanbulkart’ı Şehir Yaşam
            51.4 milyona  Kartı’na dönüştürürken dijital inovasyonlarımızı da hızlandırdık” dedi.
            ulaştı.
     Ümit
     Önal      Türk Tele-
            kom CEO’su  QNB Finansbank’tan         Turkcell’den esnafa
    Ümit Önal, “Ülkemiz için diji- dijital gelişim yolculuğu uçtan uca destek
    tal dönüşümü tamamlamaya
    ve 5G yolculuğunda Türkiye’yi  QNB Finansbank, Türkiye’de ilk kez  Turkcell, ‘Esnafla Varız’ kampan-
    öncü yapmaya kararlıyız” dedi.  finansçıları, ticari ve kurumsal müş- yasıyla masrafını azaltmak, gelirini
     Türk Telekom, beklentileri  terileri için ‘DigiLearn Gelişim Yolcu- artırmak ve işini dijital platformlara
    aşan performansı sonucu, 2021  luğu’ programını başlattı.   taşımak isteyen esnaflara özel çeşitli
    öngörüsünü yıl içerisinde üçün- QNB Finansbank İnsan Kaynak-  ayrıcalıklar tanıyor.
    cü kez yukarı yönlü revize etti. ları Genel Müdür Yardımcısı Cenk  Turkcell’li esnaf, dijital dönüşüm
                   Akıncılar, “Digilearn Gelişim Yolcu- finansmanı ve akaryakıt harcama-
                   luğu gelişerek büyümekte ve daha  larında avantajlardan faydalanırken
    Kaspersky,          çok kuruma, bireye hatta tüm top- işini dijital platforma taşımak isterse
                           luma sunulacak          de Trendyol’da 3 ay
    Yazılım Malzeme                bir platform ha-         boyunca yüzde 20
    Listesi’ni duyurdu              line getirilme-         komisyon indirimi
                           si konusundaki          ayrıcalığına kavu-
                           çalışmalarımız          şuyor.
                           hızla devam et-           Turkcell Kurum-
                           mektedir” dedi.          sal Satıştan Sorumlu
                             Program ile          Genel Müdür Yardım-
                   Cenk      hem çalışanla-   Ceyhun     cısı Ceyhun Özata,
                   Akıncılar             Özata
                           rın hem de se-          esnaftan holdingle-
     Kaspersky, Yazılım Malzeme
                   çili ticari ve kurumsal müşterilerin  re kadar dijital dönüşümün her bir iş-
    Listesi (Software Bill of Materi-
                   dijital okuryazarlığının artırılması  letme için zorunluluk haline geldiğini
    als - SBOM) olarak bilinen ya- hedefleniyor.          söyledi.
    zılım bileşenlerinin bir listesini
    sağlayarak, ürünlerinin bütün-
    lüğünü sağlama yöntemlerini  TAMPF ve Zer’den perakendeye can suyu
    geliştiriyor.
                    Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu, perakende
     Böylece müşterilerin ve iş
                   sektörünün pandemi kaynaklı kayıplarının hızla telafi edilmesi için Koç Top-
    ortaklarının şirketin ürün ve  luluğu şirketlerinden Zer ile ortak satın alma platformu projesine imza attı.
    yazılımlarının içeriğinde ne ol- TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Zer işbirliğinde
    duğunu anlamalarına yardımcı
                            üyelerine ihtiyaç duydukları alanlarda
    oluyor.
                            maliyet avantajları sunan bir model
     Kaspersky Halkla İlişkiler
                            geliştirdiklerini söyledi.
    Başkanı Oleg Abdurashitov,            Zer A.Ş. Genel Müdürü Mehmet
    SBOM’un, yazılım tedarik zin-         Apak, TAMPF üyelerinin, yerel ve kü-
    cirlerinin güvenliğini ve bütün-
                            resel çaptaki lojistik, personel taşıma
    lüğünü artırmada ileriye doğru
                            hizmetleri ile malzeme satın alımla-
    atılmış bir adımı simgelediğini
                   Alp Önder    rını Zer aracılığıyla yapabileceklerini  Mehmet
    söyledi.
                   Özpamukçu    belirtti.             Apak
      8 KobiEfor $UDOÜN
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13