Page 12 - KobiEfor-Şubat-2021
P. 12

áà5.(7 3$125$0$
      ING kullanıcılarının     Türkiye Finans sermaye yapısını güçlendiriyor
      ATM’ye erişimi                  Türkiye Finans, Türkiye ekonomisine yaptığı katkıyı artıra-
                             rak sürdürüyor. Hâkim ortağı National Commercial Bank’tan
      12 kat arttı                 (NCB) 250 milyon ABD doları tutarında murabaha finansmanı
       ING Türkiye, özel bankalar         şeklinde sermaye benzeri kredi alan Türkiye Finans, krediyi
      ile gerçekleştirdiği işbirlikle-       bireysel ve ticari müşterilerin finansmanı için kullanacak.
                               Türkiye Finans Katılım Bankası Hazine Genel Müdür
      riyle ATM ağını genişletmeye
                      Yiğit     Yardımcısı Yiğit Satılmaz, “2020 yılında dünyayı etkisi altına
      devam ediyor.
                      Satılmaz   alan pandemiye rağmen 2020 yılının ilk dokuz ayında Türki-
       Türkiye İş Bankası’nın ar-
                             ye ekonomisine 60 milyar liranın üzerinde kaynak sağlayan
      dından Akbank ile de işbirliği
                     bir banka olarak bugün olduğu gibi yarın da ülkemizin sürdürülebilir büyümesi
      yapan ING, 12 binden fazla
                     için sorumluluk almaya, milli ekonomiye ve üretime katkı sağlamaya, vatan-
      ATM’yi ING müşterilerinin hiz-
                     daşlarımız için sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.
      metine sunuyor.
       Yapılan bu işbirliğiyle birlikte
      ING’lilerin ATM’ye erişiminin 12 Erdemir, büyümeye       Odeabank, Antalyalı iş
      kat arttığını söyleyen ING Türki- devam edecek         insanlarıyla buluştu
              ye Operasyon
              Genel Müdür   Türkiye’nin ilk ve en büyük yassı  Odeabank, Dış Ticaret Buluşmaları
              Yardımcısı  çelik üreticisi olarak 55 yıldır faaliyet- serisinin 2021 yılındaki ilk toplantı-
              Yücel Ölçer, lerini sürdüren Erdemir, 2020 yılının  sında Antalyalı iş insanları ile dijital
              müşterileri- ilk 9 ayında yassı ürünlerde 19 yeni  platform üzerinden bir araya geldi.
              nin bu iki ban- ürün kalitesi geliştirdi ve yassı ürün  Odeabank Nakit Yönetimi ve Dış
          Yücel  kanın Türkiye  kalite sayısını 520’ye yükseltti.  Ticaret Direktörü Ahmet Zafer Seyar,
          Ölçer          Kümaş Manyezit’in tamamını 340  Nisan 2020 tarihinden bugüne ka-
              genelindeki
      tüm ATM’lerini hiçbir koşul ve ek  milyon dolara bünyesine katan Erde- dar, dış ticaret ve ihracatı odaklarına
      ödeme olmadan kullanabildiğini  mir bu yatırımla, Türkiye’nin zengin ve  koyarak, nakdi ve gayri nakdi olmak
      ifade etti.         kıymetli manyezit kaynaklarının verim- üzere müşterilerine toplamda yakla-
                               li kullanılması,  şık 10 milyar TL’lik kredi kullandırdık-
                               bu varlıklardan  larını söyledi.
                                        Seyar, “İhracat-
      HSBC Türkiye’de                 sürdürülebilir  çılarımıza destek
                               getiri elde edil-
      ‘start-up’ desteği                mesi, ülke eko- olmak amacıyla Merkez Bankamızın
                               nomisine katkı- Reeskont Kredileri programı çerçeve-
       HSBC Türkiye’nin sosyal fay-          da bulunulması  sinde bugüne kadar yaklaşık 900 mil-
      da sağlayan start-uplara yönelik  ve kaynakların uluslararası entegras- yon dolarlık reeskont kredisine aracılık
      geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği,  yon için kullanılmasını hedefliyor.  ettik. Dış Ticaret işlemlerinde toplam
      WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Ko-
      ruma Vakfı) ve Hackquarters iş- Erdemir, zengin rezerv ve hammad- ithalat ve ihracat hacmimizi 2021 yılın-
      birliğiyle yürütülen ‘Sürdürülebi- de avantajı ile birlikte hem yerli sana- da 3 milyar dolar seviyesine taşımayı
      lir Büyüme Programı’nda bu yıl,  yicilere hammadde tedariki anlamın- hedefliyoruz. Özellikle ülkemizin ih-
      Birleşmiş Milletler’in Sürdürü- da fırsatlar yaratacak hem de ihracat  racat seferberliğine yakın zamanda
      lebilir Kalkınma Amaçları’ndan  potansiyeli ile ülkemizi bu alanda da  açıklayacağımız yeni projelerle katkı
      İklim Eylemi kapsamında çözüm  stratejik bir konuma taşıyacak. sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
      ve teknolojiler üreten start-
      up’lar desteklenecek.    Akbank’tan 2030’a kadar 200 milyar TL destek
        HSBC Türkiye Kurumsal
                      Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, sürdürülebilirliği iş
             İletişim Grup
             Başkanı Pınar  stratejilerinin bir parçası olarak gördüklerini belirterek, şunla-
             Türker Fadıllı- rı söyledi: “Daha sürdürülebilir bir ekonomi için şirketlerimizin
             oğlu, “Odağın- dönüşüm yolculuğunda onlara finansman sağlıyoruz. 2030 yı-
      Pınar    da eğitim, çevre  lına kadar ülkemize 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finans-
      Türker    ve girişimcilik  manı sağlayacağız. Bu kredi hacmiyle orantılı olarak, banka- Hakan
      Fadıllıoğlu
             olan sürdürüle- mıza sağlayacağımız sürdürülebilirlikle ilintili finansmanı da  Binbaşgil
      bilirlik projelerine yerel ve glo- 2030 yılına kadar artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, sürdürülebilir
      bal kaynaklarımızdan fon sağla- yatırım kategorisine giren yatırım fonları bakiyesini de 2030 yılına kadar 15 milyar
      maya devam edeceğiz” dedi.  TL’ye çıkarmayı taahhüt ediyoruz.”


        12 KobiEfor ìXEDW
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17