Page 13 - KobiEfor-Şubat-2021
P. 13

TürkTraktör, 1 yıldır yerli iş makinesi üretiyor
                                         Sodexo’dan enerji
       TürkTraktör; 2020 yılının hemen başında önemli bir         verimliliği hizmeti
      yatırıma imza atarak kazıcı yükleyicileri ‘Dünya Stan-
      dardında Üretim (WCM)’ prensipleriyle üreterek kul-
      lanıcılara ‘yerli üretim’ olarak sunmaya başladı.
       TürkTraktör’ün bu yatırımla iş makinelerindeki id-
      diasını bir üst seviyeye taşıdığını söyleyen TürkTraktör
      İş Makineleri İş Birimi Grup Müdürü Boğaç Ertekin,           Yaşam Kalitesi Hizmetle-
      “Ülkelerde gelişim seviyesinin önemli göstergelerin- Boğaç      rinin lider firmalarından biri
      den biri olan iş ve inşaat makineleri sektöründe, tü- Ertekin    olan ve iş ortaklarına yemekten
      keticiyi yerli malı ile buluşturmaktan, Türk sanayisine        teknik mühendislik hizmetleri-
      ve ekonomisine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.  ne, tesis yönetiminden temiz-
       Ertekin, kazıcı yükleyiciler başta olmak üzere, iş makinelerinin yaygın şe- liğe 50’ye yakın alanda hizmet
      kilde kullanıldığı sektörlere yönelik yatırımların 2021’de de devam edeceğini
                                         veren Sodexo Entegre Hizmet
      öngördüklerini kaydetti.
                                         Yönetimi, Enerji Verimliliği Da-
                                         nışmanlık (EVD) Yetki Belgesi
      Halkbank’tan işbirliği Albaraka Türk’ten kira            alarak iş ortaklarına sunduğu
                        sertifikası başarısı        hizmetleri genişletiyor.
       Konya Ticaret Odası ve Halkbank                    Yetki belgesi, Sodexo’ya
      arasında, üyelerine ticari mal alım-                 EVD şirketi olarak plaza, ofis,
                         Türkiye’nin ilk katılım bankası Al-
      satımlarında kolay finansman imkânı                  AVM, hastane, okul, otel, kamu
                        baraka Türk, 63 adet kira sertifikası
      sağlayan ‘Paraf Ticari Kredi Kartı ile                binaları, depolar gibi binalarda
                        ihracı ve yaklaşık 13 milyar TL ihraç
      Güvenceli Tedarik Zinciri Finansma- hacmi ile 2020 yılında da katılım ban- enerji etütleri yapma, verimli-
      nı’ protokolü imzalandı.      kacılığı sektöründe en fazla kira ser- lik arttırıcı projeleri hazırlama
       Protokolü Konya Ticaret Odası Baş- tifikası ihraç eden bankası oldu.  ve uygulama ve enerji yönetimi
      kanı Selçuk Öztürk, Halkbank Konya  Albaraka Türk Katılım Bankası Ha- danışmanlığı gibi hizmetleri
      Bölge Koordinatörü Sinan Gezenerler  zine, Yatırım Bankacılığı ve Finansal  sunma yetkisi sağlıyor.
      ve Ticari Şube Müdürü Süleyman Kayan  Kurumlar’dan Sorumlu Genel Müdür
                 imzaladı.   Yardımcısı Malek K. Temsah, “Finansal
                  Konya Ti-  piyasalarda oluşan volatilite ve öngö- Kuveyt Türk’ten
                 caret Odası  rülemezlik nedeniyle riskten kaçın-
                 Başkanı Sel-        mak isteyen yatırım- kolay para transferi
                 çuk Öztürk,         cıların daha güvenilir  Kuveyt Türk, anlık ödeme
                 “Bu kart ile        ve likit yatırım araç- sistemi olan FAST (Fonların An-
      alıcı ve satıcının güven içinde alışve-     ları arayışında olduğu  lık ve Sürekli Transferi) Sistemi
      riş yapmasının önü açılıyor. Bu sayede      bu dönemde, güçlü  ve Kolay Adresleme Sistemi’nin
      çek-senet takibi yapmadan, tahsilat  Malek K.  teminat yapısı ile kira  pilot uygulayıcısı finans kuru-
      derdiyle uğraşmadan, güven içinde  Temsah    sertifikaları ön plana  luşları arasında yer aldı.
      malımızı satacağız. Sattığımız mal be-      çıkmıştır. Kira serti- Kuveyt Türk Bireyselden So-
      delini, tahsilat riski taşımadan, Halk- fikalarına olan bu talep sektörün ge- rumlu Genel Müdür Yardımcısı
      bank garantisiyle, peşin ya da taksitli  neline yayılarak ihraç miktarlarını ve  Mehmet Oral, “Sahip olduğu-
      alacağız” dedi.          hacimlerini arttırmıştır” diye konuştu. muz güçlü teknolojik altyapımız
                                         sayesinde Cebe Para Gönder, QR
      Burgan Bank’ta FAST dönemi başladı                  Kodla Para Gönder/Al gibi ino-
                                         vatif uygula-
               Butik bankacılık anlayışı ile tüketicilerin ihtiyaçlarına  maları müş-
              yönelik özel ve hızlı çözümler üreten Burgan Bank, FAST  terilerinin
              (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemine katıldı.  hizmetine su-
               Burgan Bank müşterileri, FAST ile telefon, internet ve mobil  nan bir finans
              bankacılık kanallarından, FAST’a dahil olan bankalardaki he- kuruluşu ola- Mehmet
           Murat                            rak, Türkiye
           Dinç saplara, 7 gün 24 saat para transferlerini gerçekleştirebilecek.      Oral
               Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Yoğun bir ça- Cumhuriyeti
                                         Merkez Bankası’nın sağladığı bu
      lışma ve entegrasyon süreci sonrası biz de sisteme dahil olduk. Çalışanları-
                                         uygulamayı da hızla hayata ge-
      mızla birlikte pilot uygulama olarak sistemi deneyimleyerek, eksik bir nokta
                                         çirmiş olduk” açıklamasını yaptı.
      kalmaması için tüm geliştirmeleri yaptık” dedi.
                                              ìXEDW   KobiEfor 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18