Page 14 - KobiEfor-Şubat-2021
P. 14

KAPAK        TÜSİAD tarafından                Türkiye’nin dijital dönüşüm
        ‘Oyunun kuralları değil, kendisi değişti’ yol haritasını ele aldı:
        temasıyla online düzenlenen           “Yeni normale uyum sağlanırsa
        ‘Dijital Türkiye Konferansı’,          Türkiye dijital devrimde lider olabilir.”

          ÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği)  bütüncül bir bakış açısıyla çalışıyoruz. Verinin gide-
          tarafından Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş yol- rek en değerli maden niteliği kazandığı günümüzde
        Tculuğunda küresel rekabet gücüne katkı sağla-  iş dünyamızla, üniversitelerimizle ve kuluçka mer-
        mak amacıyla düzenlenen ‘Dijital Türkiye Konferansı’,  kezlerimizle el ele vererek değişen trendlerin öncüsü
        27 Ocak 2021 tarihinde ‘Oyunun kuralları değil, kendisi  olacağımıza yürekten inanıyorum.”
        değişti’ temasıyla online olarak gerçekleştirildi. Fuat Oktay, kamuda dijital dönüşüme azami
         Covid-19 salgınının ivmelendirdiği dijital tekno- önem vererek 735 kurumun 5 bin 517 farklı kamu
        lojilerle dinamikleri hızla değişen dünyada yeni iş  hizmetini, 52 milyonu aşkın kullanıcı sayısına ula-
        modelleri, sanayide dijital dönüşüm ve yazılım sek- şan e-devlete entegre ettiklerini, sıfır belge politi-
        törünün geleceği gibi dönüşüm sürecinin ana un- kasıyla vatandaş ve iş dünyasından istenilen hizmet
        surları, Pandemi sonrası Türkiye ve dünyadaki di- başına ortalama belge sayısını 3.47 seviyesinden
        jitalleşme süreci ve dijital teknolojilerin ele alındığı  0.17’ye düşürerek bürokrasiyi azalttıklarını paylaştı.
        Konferans’ta, 12 oturumda yerli ve yabancı alanında  Oktay, dış ticareti kolaylaştırmak için gümrük-
        uzman 41 konuşmacı görüşlerini aktardı.     lerde dijitalleşmeye yönelik projelere hız verdikleri-
                                ni, dış ticarette tek pencere sistemiyle dış ticarete
         “Türkiye oyunda kalır”            konu ürünler için gerekli tüm bilgi ve belgeleri tek
         Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açılış ko- bir başvuru noktasından sunarak süreci hızlandır-
        nuşmasında, salgının oyunu ve oyunun kurallarını  dıklarını anlattı: “Hedefimiz dış ticarette çıkış ve
                     değiştirip dönüştürse  varış noktaları arasındaki lojistik operasyonların
                     de Türkiye’nin oyunda  optimizasyonunu sağlayacak fiziki, dijital ve yasal
                     kalacak hız ve esnek- altyapıyı oluşturmaktır. Fiber altyapıya olan yatı-
                     liğe sahip olduğunu  rımları destekleyerek, yüzde 11 ilerleme kayde-
                     söyledi: “Konvansiyo- derek, 413 bin 309 kilometreye ulaştırdığımız fiber
                     nel hangi kural deği- uzunluğumuzu geliştirmeye var gücümüzle devam
        Fuat
        Oktay           şirse değişsin, dijital  ediyoruz. Dönüşümde önemli göstergelerden olan
                     dönüşümde biz bü-   makineler arası iletişim abone sayısı 2015’teki 3.2
        yük düşünüyor, büyük oynuyoruz. Ülkemizin dijital  milyon seviyesinden bugün 6.4 milyona yaklaşmış,
        teknolojiler alanında insan sermayesiyle, yazılımıyla,  5 yılda yüzde 100’ün üzerinde artış gerçekleşmiş-
        donanımıyla ve altyapısıyla daha da güçlenmesi için  tir. Bu çalışmalar sonucunda Birleşmiş Milletler

        14 KobiEfor ìXEDW
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19