Page 15 - KobiEfor-Şubat-2021
P. 15

e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’ne göre ülkemiz Çev- Programı kapsamında dijital teknolojiler alanında
        rim İçi Hizmet Endeksi’nde 27. sıradan 22. sıraya,  19 farklı üniversitenin 27 farklı sanayi firması ile
        Telekomünikasyon Altyapı Endeksi’nde 89. sıradan  yaptığı 31 projeyi desteklediklerini, bu projeler kap-
        79. sıraya ve e-Katılım Endeksi’nde 37. sıradan 23.  samında 123 doktora öğrencisini yetiştireceklerini
        sıraya yükselmiştir.”              ve doktora öğrenimleri sonrasında onlara istihdam
         Fuat Oktay, iş dünyasına seslendi: “Gelin 2021’i  desteği sağlayacaklarını ifade etti.
        dijitalleşmede Türk iş dünyasının şaha kalktığı bir  Varank, salgınla birlikte daha da hızlanan dijital-
        yıl olarak tarihe yazalım. Biz de hükümet olarak  leşme sürecini çok iyi yöneterek Türkiye için fırsa-
        ekonomik ve mali alanda atılacak adımları hukuki  ta çevirmek istediklerini vurguladı: “Dijitalleşmede
        reformlarla destekleyerek yatırımcılar için öngörü- bahaneye yer yok, imkan ve fırsat çok. Bu süreçte iş
        lebilirliği artıracağız.”            dünyamızla, sivil toplum ve meslek kuruluşlarımızla
                                ve üniversitelerimizle birlikte hareket etmeye devam
         “4. Sanayi Devrimi’nin öncü          edeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızın ve iş insanla-
         ülkelerinden biri olmayı hedefliyoruz”     rımızın reform taleplerinde daha cesur olmasını bek-
         Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülke  liyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bizler
        olarak yeni nesil teknolojilerin pazarı değil, geliştirici- bu yolda her türlü desteği vermeye hazırız.”
        si, 4. Sanayi Devrimi’nin öncü ülkelerinden biri olmayı
                      hedeflediklerini söy-  “Sürdürülebilir bir teknoloji
                      ledi. Ticaretten sana- ekosistemine ihtiyaç var”
                      yiye, eğitimden sağ-  TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslows-
                      lığa her alanda çok  ki, toplumsal ve ekonomik tüm süreçlerde bir dijital
                      hızlı bir teknolojik dö- dönüşüm yolculuğu
                      nüşümün söz konusu  içinde olunduğu bu
        Mustafa
        Varank           olduğunu belirterek,  sürecin başarısı için;
                      ‘türkiye.gov.tr’ye  yetkin insana, sağ-
        2020 yılında 52 milyon vatandaşın 2 milyardan fazla  lıklı işleyen altyapıya,
        giriş yaptığını kaydetti. Varank, yaygın dijitalleşmenin  stratejik yatırımlara,   Simone
        kayıt dışılığın azaltılması ve işletme maliyetlerinin  etkili işbirliklerine,   Kaslowski
        düşürülmesi gibi çok önemli pozitif etkileri bulun- yüksek Ar-Ge ve ino-
        duğunu, kayıt altına alınmanın büyüme rakamlarına  vasyon kapasitesine, sürdürülebilir bir teknoloji eko-
        yansıdığını, IMF’nin 2020-2021 Türkiye büyüme öngö- sistemine ihtiyaç olduğunu belirtti.
        rülerini revize ettiğini, 2020’de yüzde 5 küçülme yerine  Kaslowski, dijital dönüşümün itici güçlerinden
        yüzde 1.2 büyüme tahmin ettiğini, 2021’de Türkiye’nin  olan yazılım sektörünün ve etkileşim içinde olduğu
        yüzde 6 büyüyeceğini öngördüğünü paylaştı.    dijital sektörlerin toplam büyüklüğünün önümüzde-
         Bakan Varank, dijital dönüşümü 2023 Sanayi ve  ki 5 yıl içinde yaklaşık 2 kat artarak 4 trilyon dola-
        Teknoloji Stratejisi’nin ana odağına aldıklarını, sanayi  ra çıkmasının beklenildiğini paylaştı: “Bu dönemde
        altyapısını rekabetçi hale getiren ‘model fabrika’ pro- şirketlerimizin dijital dönüşüm yatırımlarını, çevik
        jesinde Ankara ve Bursa’da faaliyetlerin başladığını,  ve stratejik bir planlama çerçevesinde gerçekleş-
        Konya, Kayseri, İzmir ve Mersin’de yakında faaliyete  tirmeleri, etkinliği ve başarıyı belirleyen unsurlar
        geçileceğini aktardı.              olacak. Dönüşüm sürecinin insan kaynağından veri
         Varank, Türkiye’de üretilen yazılımların niteliğini  güvenliğine, iletişim altyapısından organizasyon
                                yapılarına ve paydaşlarla işbirliklerine kadar her
        artırmak için yerli ve yabancı teknoloji şirketleriyle
                                alanda bütünsel olarak ele alınması gerekiyor.”
        birlikte ‘Açık Kaynak Platformu’ inisiyatifini başlat-
        tıklarını, firmaların dijital dönüşümüne yönelik mali
        destekleri güçlendirmek amacıyla Türkiye’nin Diji- “Teknolojilerin ülkemizde üretilmesi
        tal Avrupa Programı’na katılım sağlaması yönünde  kritik önemde”
        çalışmaların devam ettiğini açıkladı. AB ile yürü- TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türki-
        tülen ‘Rekabetçi Sektörler Programı’ kapsamında               ye Yuvarlak Masası
        yaklaşık 5 milyon avroluk bütçeyi ‘Akıllı Teknolo-             Başkanı Serkan Se-
        jiler Tasarım, Geliştirme ve Prototipleme Merkezi’             vim, bu dönemde Çin
        projesine, 9.9 milyon avroluk bütçeyi ‘Endüstriyel             ve Güney Kore’nin
        Yetkinlik Merkezi’ projesine ve 10.5 milyon avroluk             teknolojinin gelişti-
        bütçeyi ise ‘Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün Dijital  Serkan       rilmesinde önemli bir
        Dönüşümü’ projesine kullandırdıkları bilgisini veren  Sevim        atılım içerisinde ol-
        Varank, işgücünü geleceğin mesleklerine yönlen-               duğuna değindi: “Bu
        dirmek için çalışmalar yaptıklarını, Sanayi Doktora  gelişme devam ederse, ‘gelişmiş ülkelerin teknolojiyi,

                                              ìXEDW   KobiEfor 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20