Page 17 - KobiEfor-Şubat-2021
P. 17

hiyerarşi azaldı. Ne kadar özgür, eleştiren, düşünen  Tekbulut, yazılımın, geçen 40 yılda ekonominin dö-
        şirket kurarsak o şirket o kadar yaratıcı, darbelere  nüşmesine yön veren sektör olduğunu belirterek
        karşı da güçlü olur, değişimi benimser ve değişimi  dünyanın en zengin kişileri listesinde genellikle yazı-
        yönetir. Bosch olarak üniversite mezununu CEO  lım şirketi sahibi iş insanlarının bulunduğunu anlat-
        yapmıyoruz ama şirket içindeki farklı nesilden ça- tı. Türkiye’de yazılım sektörünün durumunun halen
        lışanlarla hiyerarşi olmadan 10 kişilik çevik ekipler  daha iyi olmadığını söyleyerek, “Çevremizdeki tüm
        kurduk. Ben de grubun başkanı olarak değil takımın  ülkeler bizi geçti. Şu anda 800 milyon dolarlık yazılım
        üyesi olarak oradayım. Bu modeli tüm kurumlara  sektörü ihracatı var diyorsak da bunu küçümseme-
        öneriyorum. 5 sene sonra şirket daha hızlı, daha  mek lazım. Çünkü üretilen katmadeğer tekstilin 10
        çevik, elemanlarının mutlu çalıştığı bir şirket olur.”  katıdır” dedi. Yazılım sektöründe ürünleşmek ge-
                                rektiğini vurgulayan Tekbulut, Logo’nun en büyük
         Türkiye’de Yazılım Sektörü          başarısının ürünleşmeye erken başlaması olduğunu
                                hatırlattı. Tekbulut, yazılım sektörünün önümüzdeki
                                dönemi için ise bulut tabanlı geliştirilmesi gerektiğini
                                böylece küresel firma olunabileceğini açıkladı.

                                 Dijital Dönüşüm Stratejisinde Bir
                                 Katalizör: TÜSİAD Sanayide Dijital
                                                  2
                                 Dönüşüm Programı (TÜSİAD SD )
                                 Dijital Dönüşüm Stratejisinde Bir Katalizör: TÜ-
                                SİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı (TÜSİAD
                                 2
                                SD ) oturumunun moderatörlüğünü yürüten TÜSİAD
                                Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak
                                Masası Başkanı, Balorman Yönetim Kurulu Başkanı
         Türkiye’de Yazılım Sektörü (Mevcut Durum, Gele- Bahadır Balkır, teknoloji kullanıcı ile teknoloji teda-
        ceğe Dönük Öngörüler) oturumunu yöneten TÜSİ-  rik edici firmalar arasında kopukluğu gördükten son-
        AD Yazılım Çalışma Grubu Başkanı, Arçelik Genel  ra SD Projesini hayata geçirerek bu kopukluğu yok
                                   2
        Müdür Yardımcısı (Strateji ve Dijital) Utku Barış  etmek için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.
        Pazar, Türkiye’nin 100/150 bin yazılımcısı bulun-
        duğunu, rekabet ettiğimiz Polonya’nın 380 bin ya-
        zılımcıyla 15 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini,
        ülkemizde yazılım ihracatının ise 800 milyon dolar
        civarında seyrettiğini dile getirdi.
         Telenity CEO İlhan Bağören, yazılım sektöründe
        işgücü olarak uluslararası yetkinliğin yakalanmış
        olduğunu ancak teknolojiden para kazanılmadığını,
        ürünleştirmede başarısız olunduğunu ileri sürdü.
        “Bu sürecin 20 yıl gerisindeyiz. Bundan dolayı firma-
        larımızın çalışan başına geliri yıllık 20-25 bin dolar
        iken uluslararası rakiplerde bu oran 150 bin dolar-
        da.” Ürünleşme yani ürün yönetiminde uluslararası
        rekabetçi şirketlerde 7 mühendise 1 ürün yöneticisi  Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi N. Ümit Boy-
        düştüğünü, Türkiye’de 140 bin yazılımcı için 20 bin  ner, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularının
        ürün yöneticisine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.  önemine değinerek, dijital dönüşümden ziyade diji-
         500 İstanbul Yönetici Ortağı Rina Onur Şirinoğlu,  tal düşünmeye geçişi sağlamaya çalıştıklarını söyle-
        yıllık 60 bin mezun verdiklerini ve ümitsizliğe kapıl- di. Boyner, dijital dönüşüm sürecinde aynı zamanda
        mamak gerektiğini paylaştı: “Hindistan, Ukrayna,  insan odaklı bir yaklaşım ortaya koyarak kapsayıcı,
        Çin’de katmadeğeri düşük, dışarı iş yapma yani ta- katılımcı, kimseyi geride bırakmayan demokrasi
        şeron kültürü gelişiyor. Bizim mühendislerimiz ise o  kültürüyle iş yapış modelini kurguladıklarını belirtti.
        tarafta değil, daha çok ürün geliştirmeye ilgili. Ürün  Süreçte ekosistem ne kadar gelişirse toplumun da
        geliştirmek katmadeğer demek. Makinenin için-  o oranda gelişeceğini öngören Boyner, tedarik zin-
        de tüm mühendislerin A plus olmasına gerek yok.  cirinde yer alan KOBİ ölçekli işletmelerle sürdürü-
        Kurum için yapılanmada dijitalleşme proseslerinde  lebilir ilişki sağlamanın önemli olduğunu vurguladı.
                                      2
        optimizasyonu sağlamak için yazılımla lise müfre- TÜSİAD SD Görev Gücü Başkanı, İnci Holding
        datında tanışmak gerekiyor.”           Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci, projeyi yürüt-
         Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul  meye başladıktan sonra tedarikçiler arasında güven
                                              ìXEDW   KobiEfor 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22