Page 18 - KobiEfor-Şubat-2021
P. 18

KAPAK        duygusunun geliştiğini ve bilinçlenme yaşandığını  Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem
        anlattı: “Tedarikçimizde büyük ölçekli şirketlerle  Bakiler Şahin, pandemi sürecinin dijital yatırımı 6
        çalışma kültürü eksikliği vardı. İlk sene yaşadığımız  yıl öne çektiğini hatırlatarak, geleceği konuşmak
        zorlukların ikinci ve üçüncü sene değiştiğini gördük.  için doğru dönem olduğunu söyledi. Gelecek için
        Proje katılımcılarımız bütçe olayının iki tarafı oldu- KOBİ’den büyük işletmeye herkesin hazır olması ge-
        ğunu öğrendi. Bir projeye bütçe koyarsanız sonuç  rektiğini vurgulayan Şahin, 5G altyapısı içinde çalı-
        alındığını, çok büyük bütçelerde uygulama sorunu  şarak fabrikaların kendi işini yapmasını sağlayacak
        yaşandığını, dolayısıyla bütçe planına alınmayı öğ- uçtan ucu bağlantıyı, kesinti, frekans kaybı olmadan
        rendi. Teknoloji firmaları ihtiyaca uyumu öğrendi bu  sağlayabildiklerini duyurdu. Şahin, 5G, bulut, yapay
        da evirilmeyi getirdi, birlikte çalışma oluştu. Birlikte  zekanın önümüzdeki dönemi şekillendireceğini dile
        çalışmada ticarileşme kapısı açıldı.”      getirdi: “Ekosistemin yükselmesi armoni içinde ol-
         Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı ve SabancıDx  malı. Biz KOBİ’lerin dijitalleşmesini memleket me-
        Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç Zaimler, küresel trend- selesi olarak görüyoruz. Vodafone Business olarak
        leri kılavuz aldıklarını belirterek, ‘Sabancı Grubu’nun  kendimizi işletmelerin tüm teknolojik ihtiyaçlarına
        dönüşümünde SabancıDx’in katalizör görevi yürüttü- yanıt bulan bir dijital iş ortağı ve teknoloji danışma-
        ğünü açıkladı. Dönüşüm sürecinde yeni teknolojik çö- nı olarak konumluyoruz. Vodafone Business KOBİ
        zümlerin önemli rol oynadığını paylaşan Zaimler, “Di- Eğitim Platformu’nda e-ticaretten dijital tarıma,
        jital dönüşüm bizim toplumumuz için yeni bir kavram  e-ihracattan dijital pazarlamaya kadar birçok baş-
        değil. Çıtayı daha ileriye taşımayı, en önemlisi insana,  lıkta KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu 100’e yakın alanda
        doğaya, topluma fayda sağlayacak projeler geliştirmek  sektörel ve temel eğitimler ücretsiz olarak veriliyor.”
        için uzun dönemdir yatırım yapıyoruz” dedi.    OSD Yönetim Kurulu Başkanı, Ford Otosan Ge-
                                nel Müdürü Haydar Yenigün, otomotiv sanayisinin,
         Geleceğin Teknolojileri            sektörden olmayan elektronik dünyası şirketleri
                                tarafından ciddi bir tehdit altında olduğunu açıkla-
                                dı: “Otomotiv dünyası olarak kendi kendimize yoğ-
                                rulurken birdenbire geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde
                                telekomünikasyon sisteminde ihtisaslaşmış ya da
                                elektronik dünyada çok büyük paralar kazanmış şir-
                                ketler, otomobil yapma hevesine girdiler ve tabii ki
                                bunların tamamı elektrikli ve otonom araçlar. Dola-
                                yısıyla bir yıkıcı teknolojiden bahsediyorsak otomo-
                                tiv sektörü buradaki en büyük hedeflerden birisidir.”
                                 Bugün otomotiv sektörünün kendi başına üretim
                                yapmasının mümkün olmadığının altını çizen Yeni-
                                gün, “Sektör geniş tedarik sanayisiyle ayakta du-
         Geleceğin Teknolojileri oturumu, TÜSİAD Yöne- ruyor. Tedarik sanayindeki her bir şirket Türkiye’de
                                ve dünyaya yayılmış her bir şirketin aynı anda dijital
        tim Kurulu Üyesi ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Ma-
        sası Başkanı, Koç Holding A. Ş. Dayanıklı Tüketim  dönüşümlerini tamamlamaları gerekiyor ki sistem
                                harmonik olarak gerçek bir ekosistem gibi çalışsın.
        Grubu Başkanı Dr. Fatih K. Ebiçlioğlu moderatörlü-
                                Bence sistemin en çok zorlandığı konu bu” dedi.
        ğünde gerçekleşti.
         Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Mü-
        dür Yardımcısı Ceyhun Özata, dijitalleşme ve dijital  FireSide Chat
        dönüşüm arasında tanım farkı bulunduğunu, dijital- FireSide Chat oturumu, TÜSİAD Yönetim Kuru-
        leşmenin verimlilik olarak tanımlanabileceğini kay- lu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası
        detti: “Dijital dönüşüm şirkete ne katacak? Esnaf- Başkanı, Odak Group Yönetim Kurulu Üyesi İrem Oral
        tan, KOBİ’ye oradan büyük ölçekli işletmelere kadar  Kayacık moderatörlüğünde gerçekleştirildi. TÜSİAD
        dijital dönüşüm sizlerin ayakta kalmanızı sağlaya-
        cak. Bulut ise dijital dönüşüm organizmanın kalbi.
        Onun yanında kesintisiz, sağlam, güçlü bağlantı ise
        organizmanın can damarı.” Özata, Turkcell’in data
        center alanında 40 bin m alana sahip olduğunu ve 2
                   2
        milyar TL’nin üstünde yatırımı bulunduğunu anlattı:
        “Dijitalleşme özellikle KOBİ seviyesinde korku un-
        suru haline geldi. Burada işi teknoloji olan firma-
        lara büyük sorumluluk düşüyor. Firmalarımız kendi
        işlerine odaklansın, biz onların dijital dönüşüm yol-
        culuğunda güvenilir partneri olmalıyız.”

        18 KobiEfor ìXEDW
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23