Page 6 - KobiEfor-Şubat-2021
P. 6

EDİTÖR


                     YENİ NESİL YAŞAMA…                         zadıkça, her geçen gün,  çişin unsurlarına bakıldığında bu sü-
                         olumsuz etkileriyle tüm ha- reçlerin belkemiğini dijitalleşmenin
                     U yatımızı bunaltan Pandemi    oluşturduğunun görüldüğü değer-
                     sürecinden henüz yakamızı kurtar- lendirildi. Dijital dönüşüm sürecinin
                     mış değiliz. Herkes ekonomide ve  insan kaynağından veri güvenliğine,
                     sosyal yaşamda derin yaraların oluş- iletişim altyapısından organizasyon
        <DOoÖQ 6|QPH]       tuğu, ‘Yeni Normal’ dönemi az hasar- yapılarına ve paydaşlarla işbirlikleri-
                     la atlatmak için sabırlı ve zorlu bir  ne kadar, her alanda bütünsel olarak
        yalcinsonmez@kobiefor.com.tr
                     mücadele veriyor.         ele alınmasının gerekli ve ihtiyaç du-
                     Krize çözüm arayışında dijital dö- yulan ekosistemin gelişimde önemli
        Çok hızlı         nüşümün ivmelendiğini ve her alanı  olduğu açıklandı.
        transformasyon      kuşattığını gördük. Çok hızlı trans- Konferansta; ‘gelişmiş ülkelerin tek-
                     formasyon halinde yaşadığımız baş  nolojiyi, gelişmekte olan ülkelerin
        halinde
                     döndürücü değişim, paradigmaların  de ürünleri ürettiği’ uluslararası iş
        yaşadığımız
                     da yenilenmesine neden oldu. Bu  bölümünde köklü dönüşümlerin ya-
        baş döndürücü       kapsamda alışkanlıklar, iş ve insan  şanacağı belirtilerek, teknolojilerin
        değişim,         ilişkileri, sistemler, iş modelleri, iş- ülkemizde üretilmesinin; sanayimi-
        paradigmaların da     gücü, yöntemler, kurallar ve kurum- zin gelişmesi, ekonomimizin küre-
        yenilenmesine       lar temelden değişip dönüşmekte,  sel rekabetçiliği ve gençlerimizin is-
        neden oldu.        ağırlıklı hibrit yeniden bir kurulum  tihdamı açısından kritik olduğu dile
                     gerçekleşmektedir.         getirildi. Burada stratejik bir hedef
        ‘Yeni Normal’ diye
                     Belli ki hiçbir şey eskisi gibi olmaya- ve vizyon olarak; Türkiye’nin ‘Tedarik
        tanımladığımız      cak. ‘Yeni Normal’ diye tanımladığı- Zinciri Yönetim Merkezi’ olma potan-
        bu dönemle        mız bu dönemle birlikte tercihten öte  siyelini ve fırsatını hatırlatmakta ya-
        birlikte         zorunluluk olan yeni nesil bir yaşa- rar var. Bu dönemde şirketlerimizin
        tercihten öte       mın içindeyiz.           dijital dönüşüm yatırımlarını çevik ve
        zorunluluk olan      Avrupa Birliği (AB), Sanayi 4.0’ın Sa- stratejik bir planlama çerçevesinde
                     nayi 5.0’a evrildiğini vurguluyor. AB,  gerçekleştirmelerinin etkinliği ve ba-
        yeni nesil
                     kısaca; ‘insan merkezli ve sürdürüle- şarıyı belirleyen unsurlar olacağının
        bir yaşamın
                     bilir sanayiye geçiş için yeşil ve dijital  altı çizildi, gözden kaçırmayalım.
        içindeyiz.        teknolojilerle dönüşümü’ ifade eden  Demokraside, hukukta ve ekonomide
                     Sanayi 5.0’ı stratejik hedef gösteriyor.   hazırlanan reformların, Şubat ayında
                     Anlaşıyor ki artık; ülkelerin, sektör- açıklanmasını bekliyoruz. Reformla-
                     lerin, şirketlerin rekabet güçlerini  rın beklentileri karşılayarak, belirsiz-
                     koruyabilmelerinin ve artırmalarının  likleri giderip ülkemizin kalkınmasını
                     yolunun Sanayi 5.0’a uyumdan ve iç- ve büyümesini sağlayacak güven or-
                     selleştirmeden geçtiğini yaşayacağız.  tamını ve iklimini oluşturacağını ve
                     Dergimizde bu ay Kapak konusu ola- böylelikle yatırımları, istihdamı, üre-
                     rak işledik; TÜSİAD, ‘Oyunun Kural- timi ve ihracatı artıracağımızı umu-
                     ları Değil, Kendisi Değişti’ temasıyla  yoruz.
                     ‘Dijital Türkiye Konferansı’ düzen- ‘Yeni Normal’de hassas bir dengede
                     ledi. Toplumsal ve ekonomik tüm  sağlığımızı koruyarak, çalışıp üret-
                     süreçlerde bir dijital dönüşüm yol- mek zorundayız. Koronavirüs ile mü-
                     culuğu içinde olunduğunun aktarıl- cadelede ‘Maske-Mesafe-Temizlik’
                     dığı Konferans, sürecin başarısı için  kurallarına özenle uymalıyız. Fede-
                     Türkiye’nin dijital dönüşüm yol hari- kar sağlık çalışanlarımıza çok teşek-
                     tasını belirlemeye çalıştı.    kür ediyor, herkese sağlıklı, huzurlu
                     Gerek salgın sürecinde dayanıklılığın  ve mutlu günler diliyorum.
                     gerek toparlanma sürecine hızla ge- HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.


        6 KobiEfor ìXEDW
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11