Page 6 - KobiEfor-Nisan-2021
P. 6

EDİTÖR

                     PROAKTİF İCRAAT ÖNEMLİ

                         şı ve tedbir uygulamalarıyla  en büyük öncelik. Yapısal politikalarda;
                         kontrollü normalleşmeye geç- kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatı-
                     A tiğimiz süreçte, Pandeminin   rımların teşvik edilmesi, dış ticaretin ko-
                     kabaran dalgasının olumsuz etkilerinin  laylaştırılması, rekabet politikaları; piyasa
                     şokunu yaşıyoruz. Her geçen gün vaka ve  gözetimi ve denetimini kapsıyor. Ekonomik
                     ölen insan sayısının hızlı artışı endişelen- temelleri güçlenmiş, şoklara karşı direnç
                     diriyor. Pandemide yaşadığımız ruhsal,  ve bağışıklık kazanmış, kamunun özel sek-
                     sosyal ve ekonomik krizin sıkıntıları ile  törü güçlendirerek destek olduğu, mülkiyet
        <DOoÖQ 6|QPH]       bıkkınlık ve umursamazlığın da geliştiğini  haklarının güçlü bir şekilde korunduğu,
                     gözlemliyoruz. Aman dikkat; aşı olsak bile  verimliliği, rekabeti ve serbest piyasa ilke-
        yalcinsonmez@kobiefor.com.tr
                     tedbiri biran olsun bile elden bırakmama- lerini odağına almış bir yapı. Küresel eko-
                     lıyız. Koronavirüs ile mücadelede ‘Mas- nominin tarihin en zorlu dönemlerinden
        Ekonomide         ke-Mesafe-Temizlik’ kurallarına özenle  geçtiği böylesine zor bir dönemde ayakta
        yeni vizyon ve      uymalıyız. HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.  kalabilmenin yolu; birlikten, beraberlik-
        yol haritası için     Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  ten, kardeşlikten, dayanışmaktan geçiyor.
        atılan adımları ve    kamuoyunun merakla beklediği Ekonomi  Birlikte üretecek, birlikte bölüşecek ve hep
        düzenlemeleri,      Reform Paketi’ni açıkladı. Hazine ve Maliye  birlikte güçleneceğiz. İşimiz bereketli, yo-
                     Bakanı Lütfi Elvan da Ekonomi Reformla-
                                      lumuz açık, geleceğimiz aydınlık olsun.”
        olumlu ve değerli     rı Eylem Planı Takvimi’ni paylaştı. Takvim,  Paket, kamudaki finansman açıklarını ka-
        bulan iş dünyası,     38 sayfada, 10 konu başlığı altında, hedef  patmayı, enflasyonu düşürmeyi ve ihracatı
        bir an önce ve      ve amaçların da alt başlıklarda ayrıca be- artırmayı hedefliyor. Harcama disiplini,
        hızlıca program      lirtildiği; ‘Eylem No, Eylem, Sorumlu Ku- kamu borç yönetimi, vergi düzenlemeleri,
        uygulamalarının      rum / Kuruluş, İlgili Kurum /Kuruluş, Ka- kamu alım ihaleleri, kamu-özel işbirlikleri
                                      ve kamu iktisadi teşebbüsleri için yeni po-
                     nun / İdari Karar/ CB Kararı, Eylemin Bitiş
        proaktif şekilde     Tarihi’nin ayrı ayrı tabloda gösterildiği, kısa,  litikalar hayata geçecek.
        hayata geçmesini     orta ve uzun vadeli bir yol haritasını içeriyor.   Kuaför, tesisatçı ve tamirci gibi 850 bin
        bekliyor.         Dergimizde bu ay kapak konusu olarak  esnafa yönelik, kalıcı olarak gelir vergisi
        Taahhüt edilen      işlediğimiz; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın  muafiyeti getirildi ve beyan yükümlülük-
        demokrasi         somut ve çözüm odaklı, ekonomide istik- leri kaldırıldı.
                                      Reform takip toplantılarıyla programın uy-
                     rar ve güveni hedefleyen yeni bir yol hari-
        ve hukukta        tası ortaya koyduğunu belirttiği Ekonomi  gulama başarısı değerlendirilecek. Bütçe
        ihtiyaç duyulan      Reform Paketi’ndeki önemli vurguları  uygulama sonuçlarını, kamu mali poli-
        reformların da      sizlerle paylaşıyorum.       tikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren
        gerçekleşmesi,      “Ekonomi reformlarının özünde, yatırım,  ‘Kamu Maliyesi Raporu’, üçer aylık dö-
                     üretim, istihdam ve ihracat temelinde bü-
                                      nemlerde kamuoyuyla paylaşılacak.
        belirsizlikleri      yütme amacı bulunuyor. Yeni yol haritasının  Ekonomide yeni vizyon ve yol haritası için
        giderip, güven ve     ana teması; istihsal mücadelesi, istiklal  atılan adımları ve düzenlemeleri, olumlu
        istikrar temelinde    ve istikbal mücadelesi kadar önemlidir.  ve değerli bulan iş dünyası, bir an önce ve
        öngörülebilirliği     Reformların ana hedefi; salgın sonrası  hızlıca program uygulamalarının proaktif
        ve finansal        dönemin ekonomik yapılanmasına uygun,  şekilde hayata geçmesini bekliyor. Taah-
                     sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeye
                                      hüt edilen demokrasi ve hukukta ihtiyaç
        dengelenmeyi       erişim. Reform Paketi’nin temel amaçları;  duyulan reformların da gerçekleşmesi,
        oluşturacak,       ‘Makro ekonomik istikrarın temini, reka- belirsizlikleri giderip, güven ve istikrar te-
        ülkemizin         betçi üretim ve verimlilik artışlarıyla şeffaf,  melinde öngörülebilirliği ve finansal den-
        kalkınma ve        öngörülebilir ve hesap verilebilir yöneti- gelenmeyi oluşturacak, ülkemizin kalkın-
                     şim.’ Üretimde verimlilik artışı sağlanarak
                                      ma ve büyümesinin ortamını ve iklimini
        büyümesinin        potansiyel büyüme artırılacak, reel ekono- sağlayacaktır. Sonuçların ülkemize hayırlı
        ortamını ve iklimini   miyi daha da güçlendirerek ithal girdi kul- olmasını diliyoruz.
        sağlayacaktır.      lanımını azaltmış, katmadeğerli üretimle  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
        Sonuçların        ihracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli  Bayramımız ile 18 Mart Çanakkale Za-
        ülkemize         ekonomi gerçekleşecek. Makro ekonomik  ferimiz kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal
                                      Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi, gazilerimi-
                     istikrar kapsamında; kamu maliyesi, enf-
        hayırlı olmasını     lasyon, finansal sektör, cari açık ve istih- zi, kahramanlarımızı, saygı, minnet ve
        diliyoruz.        dam alanlarına odaklanma, mali disiplin  rahmetle anıyoruz.
        6 KobiEfor Nisan 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11