Page 10 - KobiEfor-Mayıs-2021
P. 10

%à/àáà0 3$125$0$
   Vodafone marka        Türk Telekomlu esnafın faturası aylık 10 TL
   stratejisini yeniledi      Türk Telekom, müşterilerinin beklentileri ve ihti-
                  yaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam ediyor.
    Vodafone, dünyadaki mar-
                   Türk Telekom yeni ‘iş telefonu’ kampanyasıyla es-
   ka konumlandırma strateji-
                  nafa desteğini sürdürüyor. Kampanya kapsamında
   sini, sloganını ve görsel kim-
                  sabit hat satın alan esnaf, ilk altı ay yalnızca 10 TL
   liğini yeniledi.
                  fatura ödemesi yapacak.
    Vodafone’un yeni marka
                   Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü
   kimliği, teknoloji ve insan iş-
                  Nilay Altan, “Pandemiden en çok etkilenenlerin başın-
   birliğiyle daha iyi bir gelece-
                  da esnafımız geliyor. Türk Telekom olarak herkes için erişilebilir iletişim ilke-
   ğin mümkün olduğu fikrine
                  mizle, esnafımızın yükünü hafifletmek için bir kampanya başlattık” diye konuştu.
   dayanıyor. Slogan, Türkiye’de
   “Birlikte mümkün” şeklinde
   kullanılacak.         Universal Robots,         CLPA’dan ‘Zaman
    Vodafone Türkiye İcra Kuru- arayüz geliştiriyor        Duyarlı Ağ’ teknolojisi
   lu Başkan Yardımcısı Meltem
   Bakiler Şahin, “Yeni marka ko-                   Endüstriyel haberleşmenin gele-
          numlandırma-                    ceği olarak gösterilen Zaman Duyarlı
          mız, daha iyi bir                  Ağ (TSN) teknolojisi, işletmeler için
          geleceğe bağ-                    yüksek kalite, verimlilik ve düşük
          lanma amacı-                    maliyet avantajı sağlıyor.
          mıza bizi daha                    Endüstriyel haberleşme alanında
    Meltem   da yaklaştırır-                   faaliyet gösteren Japonya merkez-
    Bakiler   ken, kapsayıcı                   li bir kuruluş olan CLPA (CC-Link
    Şahin
          ve sürdürüle-   Universal Robots, cobot’larını kar- Partner Association) tarafından ge-
   bilir bir dijital toplum yaratma  maşık makinelere ve üretim hatlarına  liştirilen CC-Link IE TSN ise Zaman
   düşüncemizi destekliyor” dedi.                  Duyarlı Ağ teknolojisinden yararla-
                  Siemens TIA (Tamamen Entegre Oto- nan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı
                  masyon) portalı ile entegre edecek.  olarak dikkat çekiyor.
                   2021 yıl sonunda tamamlanması   Otomasyon cihazları için CC-Link
   İşveren ve çalışan      planlanan yorumlamalı arayüzüyle  IE TSN teknolojisini seçen tedarikçi-
   KEP’le güvencede       Siemens’in TIA ortamında Simatic Ro-       lerin rekabet avan-
                  bot Kütüphanesi’nin bir parçası haline      tajı kazanacağını ve
    ‘Uzaktan Çalışma Yönetme-  gelecek. Böylece makinelerle cobot        bu ürünleri kullanan
   liği’ geçtiğimiz günlerde Resmi  entegrasyonu daha da kolaylaşacak.      fabrikaların ise ge-
   Gazete’de yayınlandı. Bu yö-  Universal Robots OEM Direktörü         leceğe hazır olaca-
          netmeliğe göre  Bernd Meier, “Cobot’larımızın TIA    Tolga  ğını söyleyen CLPA
          işveren ile çalı- entegrasyonundan makine ve fabri-   Bizel  Türkiye Müdürü Tol-
          şanın ‘uzaktan  ka mühendislerinin yanı sıra geniş  ga Bizel, tüketicilerin yeni ve değişen
          çalışma sözleş- üretim tesislerine sahip imalatçılar  talepleri karşısında hazırlıklı olmak
          mesi’ imzala-  da yararlanabilecek” dedi.     gerektiğini vurguladı.
    Olcay
    Yıldız   masıyla evden
          çalışma sistemi  eLogo’dan ‘Online Hesap Özeti Uygulaması’
   resmiyet kazanacak.
    Türkkep Genel Müdürü Ol-
                   eLogo, firmaların kullandıkları Logo ERP çözüm-
   cay Yıldız “e-dönüşüm siste-
                  leri içerisinden tek bir ekranda Türkiye’nin en çok
   mine dahil olan, KEP ve KEP İK
                  tercih edilen bankalarındaki hesaplarını izlemesine
   çözümlerini sistemlerine en-
                  olanak sağlayan ‘Online Hesap Özeti Uygulaması’nı
   tegre eden şirketler insan kay-
                  geliştirdi.
   nağını dijital ortamda çok daha
                   ‘Online Hesap Özeti Uygulaması’ Logo Tiger ve GO
   doğru yönetebilecek” dedi.
                  ERP çözümleri içerisinde 3 ara yüzü versiyonlarına
    Yıldız, ayrıca KEP’in, fiziksel                       Başak
                  sahip çözümler ile tam entegre çalışıyor.
   buluşmaya gerek kalmadan                           Kural
                   eLogo Genel Müdürü Başak Kural, “Açık banka-
   işveren ve işçiyi koruyan bir
                  cılık alanında Logo Grup müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve verimli-
   ortam sağladığına belirtti.
                  liklerini arttıracak yenilikçi servisler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
     10 KobiEfor 0D\ÜV
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15