Page 14 - KobiEfor-Mayıs-2021
P. 14

áà5.(7 3$125$0$                  TürkTraktör’den özel bayi yapılanması
   İş Bankası’ndan
   ‘Biriktiren Genç        TürkTraktör, Büyük Balya Makineleri için oluşturduğu ‘ürün odaklı bayi
                  yapılanması’yla çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak bir çalışmaya daha imza atıyor.
   Hesap’             Bu ürün grubu özelinde gerçekleştirilecek daha etkin müşteri takibi saye-
                                 sinde, tüm çiftçi ve üreticilere ‘en iyi satış
    Türkiye İş Bankası, 18-26 yaş
                                 ve satış sonrası deneyiminin’ yaşatılması
   arasındaki gençlere özel olarak
                                 hedefleniyor.
   sunduğu Biriktiren Genç Hesap
                                  TürkTraktör Satış Direktörü Rehda Cem
   ile gençlerin ufak ufak biriktire-
                                 Akyüz, bu özel bayi yapılanmasının da kat-
   rek hedeflerine ulaşmaları için
                                 kısıyla, bu alandaki çalışmaların, güçlü ve
   tasarruf desteği sağlıyor.
                                 deneyimli bir bayi ağı ile daha odaklı olarak
    250 TL’den başlayan bir tutar-
   la hesap açabilen gençler, 6 veya      Rehda Cem Akyüz gerçekleştirileceğini ifade etti.
   12 aylık dönemler için özel biri-
            kim hedef-  Halkbank’ta            Boeing, ‘Türk
            leri belirle-
            yebiliyorlar. ‘Büyüklerimiz          Havacılık Sanayisi’
             Gençler,  Hazinemizdir’           ile buluştu
            başlangıçta
                                     Boeing, Türk havacılık sanayiinin
   belirledikleri süre içerisinde bi-
                                    rekabetçiliğini ve küresel tedarik
   rikim hedefine ulaşmaları duru-
                                    zincirine entegrasyonunu destek-
   munda, mevcut elde edilen faize
                                    lemek amacıyla, aralarında TUSAŞ,
   ek olarak “ödül faiz” getirisi ile
                                    THY Teknik, Aselsan ve Havelsan gibi
   ödüllendiriliyor.
                                    şirketlerin de bulunduğu 36 Türk şir-
                   Halkbank, ‘Yaşlılara Saygı Haftası’
                                    keti ile SAHA, OSSA ve HUKD küme-
                  kapsamında 60 yaş üzeri emeklileri-
                                    lenmelerinden temsilcilerin katılı-
   CarrefourSA-         ni ve müşterilerini ağırladı. Düzenle- mıyla bir tedarikçi forumu düzenledi.
                  nen etkinlikte müzik dinletisi ve film
   İstanbulkart         gösterileri sunulurken, sağlıklı yaş- Forumda katılımcılara havacılık
                                    sektörünün mevcut piyasa görü-
   işbirliği           lanmaya ilişkin bilgiler paylaşıldı.
                   “Büyüklerimiz sosyal dokumuzu  nümü ve pandemi sonrası döneme
                  bütünleştiren en önemli değerleri- yönelik sek-
                  mizdir” diyen Halkbank Genel Mü-  törün topar-
                  dürü Osman Arslan, bankacılık hiz- lanma süreç-
                  metlerinde yaş almış büyüklerimize  leri hakkında bilgi aktarıldı.
                  pozitif ayrımcılık yapmak için çaba  Boeing Türkiye Genel Müdürü ve
                  gösterdiklerini söyledi.      Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın, “Bo-
                   Dr. Sinan İbiş, önümüzdeki dö-  eing olarak, havacılık sanayiinde
                  nemde yaşlı nüfusunun artacağına  önemli büyüme potansiyeline sahip
                  dikkat çekerek, sağlıklı yaşlanmaya  olan Türkiye’yi güvenilir bir ortak
                  ilişkin tespitlerini paylaştı.   olarak görüyoruz” açıklamasını yaptı.
    CarrefourSA ve İstanbul Bü-
   yükşehir Belediyesi iştiraki BEL- Uzaktan müşteri ediniminde CIO Ödülü
   BİM Elektronik Para ve Ödeme
   Hizmetleri A.Ş. arasında gerçek- Türkiye Finans, uzaktan müşteri edinimi stratejisi kapsa-
   leştirilen işbirliği ile şehrin ya- mında geliştirdiği “Dijital Doğrulama ve Video Konferans ile
   şam kartı İstanbulkart ile Carre- Mobil Müşteri Edinimi” projesinde elde ettiği başarıyla CIO
   fourSA marketlerinden yapılan  Ödülleri 2021’de ödül almaya hak kazandı.
   alışverişler ödenebilecek, kasa- Banka, bu proje ile müşterilerinin fiziksel olarak şubeye
   larda yükleme yapılabilecek.  gitme gerekliliğini ortadan kaldırarak mobil cihazlar üzerin- Fahri
    Böylece CarrefourSA mar-  den müşteri olmayı ve bankacılık hizmetlerini gerçekleştire- Öbek
   ketleri, 18 milyon İstanbullunun  bilmeyi mümkün hale getiriyor.
   İstanbulkart ile alışveriş veya  Türkiye Finans Bilgi Sistemleri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek,
                  “Geliştirdiğimiz ‘Dijital Doğrulama ve Video Konferans ile Mobil Müşteri Edinimi’
   yükleme yapma noktası haline
                  projemizle elde ettiğimiz başarıdan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeri
   geliyor.
                  ve zamanı olmayan yeni nesil teknolojileri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.
     14 KobiEfor 0D\ÜV
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19