Page 8 - KobiEfor-Mayıs-2021
P. 8

EDİTÖR


                  POTANSİYELLİ FIRSAT

                     edbirlere, kısıtlamalara ve aşıya  ğiştirme potansiyeli taşıdığı bu dönem-
                     rağmen Pandemi kontrol altına  de Dünya artık tek bir bölgeden, tek bir
                 T alınamadı. Türkiye’nin, Dünya’da  fabrikadan çıkan ürünlere bağımlı ola-
                  nüfusuna oranla ön sıralarda olduğu- mayacağının farkında. Tedarik krizinin
                  nu gördüğümüz yeni vaka ve ölümleri;  zirve yaptığı anlarda, ülkemiz alternatif
                  Covid-19’un bulaşıcılığı fazla yeni var- bir güvenilir tedarikçi olarak öne çıktı.
                  yantlarının ve açılımların da etkisiyle  Türkiye ‘Tedarik Zinciri Yönetim Mer-
                  ürkütücü boyutlara ulaştı. Bu nedenle  kezi’ olma fırsatını değerlendirme gü-
     <DOoÖQ 6|QPH]       ‘Tam Kapanma’ tedbirleri uygulama- cüne ve potansiyeline sahip. ‘Tedarik
                  ya girdi. Bu süreçten başarılı çıkmak  Zinciri Yönetimi’nde Türkiye’nin güçlü
     yalcinsonmez@kobiefor.com.tr
                  ve toplumsal bağışıklık için herkesin  bir ekosistemle merkez ülke rolü üst-
                  biraz daha sabrına, dikkatine, özveri- lenmesi; her ürününe ve hizmetine re-
     Her dört
                  sine, sağduyusuna, sorumluluğuna ve  kabette avantaj ve yüksek katmadeğer
     operasyondan       duyarlılığına ihtiyacımız var. Daha önce  kazandıracaktır. Küresel tedarik zinciri
     birinin          hastalığı atlatmış ve aşılanmış olsak  ağlarında yer değiştirmenin ve yeniden
     yer değiştirme      bile, tekrar hastalanma riski olduğunu  yapılanmanın beklendiği bir süreci ya-
     potansiyeli        da unutmadan ‘Maske, Mesafe, Temiz- şıyoruz. Türkiye, fırsat olarak uluslara-
                  lik’ kurallarına özenle uyarak; aşımızı  rası ticaret dinamiklerine uygun altya-
     taşıdığı
                  da yaptırarak tedbiri bir an olsa bile  pı, işgücü ve teknoloji uygulamalarıyla
     bu dönemde        elden bırakmamalıyız. Fedakar sağlık  doğal olarak sahip olduğu jeostratejik
     Dünya artık        çalışanlarımıza sonsuz teşekkürler.  potansiyelini gerçeğe dönüştürebilir.
     tek bir bölgeden,     Bu ay dergimizin Kapak konusunda daha  Türkiye küresel tedarik yapılarındaki
     tek bir fabrikadan    önceki yazılarımda Türkiye’nin üretim ve  değişimden en çok yararlanabilecek ül-
                  ticaretinde stratejik hedefi ve vizyonu  keler içinde yer alıyor. Türkiye’nin üretim
     çıkan ürünlere
                  olarak önerdiğim, Pandemi ile birlikte  ve ihracatta alt yapıya ve rekabet avan-
     bağımlı          potansiyelinin ve fırsatının daha da art- tajlarına sahip olduğu çok sayıda sektör-
     olamayacağının      tığı ‘Tedarik Zinciri Yönetim Merkezi’nin  de tedarik değişimlerinin yüksek olması
     farkında.         omurgasını oluşturan ‘Lojistik ve Taşı- bekleniyor. Türkiye’nin küresel tedarik
     Tedarik krizinin     macılık’ sektörünü işledik. Konuyla ilgili  zincirinde dönüşüm sürecinde güçlü
                  önemle vurgulamak istediklerimi pay- yönleri; sanayi üretiminde ürün ve sektör
     zirve yaptığı
                  laşıyorum: “Pandemi, uluslararası ve  çeşitliliği ile gelişmiş yan sanayine sahip
     anlarda,         ulusal ticaretin sürdürülebilmesi adına  olması. Esnek ve hızlı üretim yapısı, yük-
     ülkemiz          ‘Lojistik ve Taşımacılık’ sektörünün ha- sek ürün standartları ve standartlarda
     alternatif bir      yati önemde olduğunu bir kez daha gös- AB ile uyumu, güçlü lojistik firmalara ve
     güvenilir         terdi. Pandemi sürecinde ve sonrasında  hizmetlere sahip olması, yüksek liman
                  işletmelerin ve ülkelerin başarısının  ve taşımacılık kapasitesi (kara-deniz,
     tedarikçi olarak
                  sırrı; sürdürülebilir, verimli, kaliteli, hızlı  demir, hava yolları) ile gelişmiş ihracat
     öne çıktı.        ‘Tedarik Zinciri Yönetimi’nde yatıyor.  finansman olanaklarının bulunması.
     Türkiye          Tek bir coğrafyada yoğunlaşan tedarik  Türkiye’nin küresel tedarik zincirinde
     ‘Tedarik         ağları kriz anlarında darboğazların ya- dönüşüm sürecinde fırsatları; Tedarik
     Zinciri Yönetim      şanmasına neden oluyor. Yıllık 135 mil- güvenliği eğilimi kapsamında potansiyel
                  yar dolar değer yaratan 180 ürünün ana  ülke olarak öne çıkması, emisyon sınır-
     Merkezi’ olma
                  tedarikçisi tek bir ülke: Çin. Çok uluslu  lamaları kapsamında gelişen yakından
     fırsatını         şirketlerin ise binlerce tedarikçisi olabili- tedarik eğilimi içinde Avrupa pazarına
     değerlendirme       yor ancak tedarik ağlarının iç içe geçmiş  yakınlık avantajı, bölgeselleşme eğilimi
     gücüne ve         olmasından ötürü bunların çoğu görü- içinde Avrupa için en güçlü potansiyel
                  nür değil. Bu ağın ölçeği, karmaşık ve  tedarikçi olması, AB pazarı için Gümrük
     potansiyeline
                  birbirine bağlı yapıları düşünüldüğünde  Birliği ile sağlanan vergi avantajıyla yük-
     sahip.          değer zincirlerini yeniden yapılandırmak  sek navlun fiyatları karşısında yakından
                  oldukça zor. Küresel çapta ihraç edilen  tedarikte Avrupa için en önemli potansi-
                  ürünlerin yüzde 15-25’i (ki bu yıllık 2.9- yel ülke olması.”
                  4.6 trilyon dolar ticaret demek) gelecek 5  Ramazan Bayramı’nı ve Anneler Günü’nü
                  yılda başka ülkelere taşınabilir.  kutlar; sağlık, huzur, barış, bereket, ba-
                  Her dört operasyondan birinin yer de- şarı, mutluluk ve esenlikler dilerim.
     8 KobiEfor 0D\ÜV
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13