Page 6 - KobiEfor-Haziran-2021
P. 6

EDİTÖR

                 POZİTİF REHBERLİK

                    am Kapanma’ tedbirleri nihayet  lığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün
                    yerini ‘Kademeli Normalleşme’nin  yürüttüğü YER-SİS Projesi, literatüre girecek
                ‘T ikinci aşamasına bıraktı. Tekrar  nitelikte yenilikçi ve özgün bir hibrit model
                 başa, aynı noktaya dönmemek için; aşı ol- kullanılarak; 81 il, 973 ilçe, 37.036 köy, belde
                 muş olsak bile iyi havanın sunduğu cazibeye  ve kırsal mahallede muhtarlar ve belediye
                 kapılmadan, tedbirleri bir an olsun bile el- başkanları ile yüzyüze yapılan anketlerle ha-
                 den bırakmadan ‘Maske-Mesafe-Temizlik’  yata geçirildi. Çalışma sonuçları 3 farklı ya-
                 kurallarına özenle uymalıyız. Koronavirüsü  yında toplandı. Bakan Varank, bu yayınların
                 hayatımızdan çıkarmanın başka yolu yok.  pek çok politika ve uygulama için referans
     <DOoÖQ 6|QPH]     Haklısınız, ağır ve yorucu olan bu dönem- olabileceğini kaydetti ve “YER-SİS, mekânsal
                 de çok bunaldık. Pandemi sürecinin alış- veri tabanı sağlayan bilgi kaynağı olarak me-
     yalcinsonmez@kobiefor.com.tr
                 kın olmadığımız insani koşulları dayatması  kana bağlı karar aşamalarında önemli bir
                 sosyolojik, psikolojik ve fiziksel etkileriyle  karar destek mekanizmasıdır” dedi. Araş-
                 oluşturduğu hasarlar, toplumsal ve bireysel  tırmanın en özgün çıktılarından birisi de
     YER-SİS’in
                 yaşamımızı derinden etkiliyor. Sürecin uza- oluşturulan internet tabanlı karar destek
     en özgün        dıkça artan ekonomiye etkileri de nefesimizi  sistemi. Araştırmanın, ulusal ve bölgesel
     çıktılarından     ve dayanma gücümüzü azaltıyor. Ama dönüp  kalkınma politikalarının belirlenmesi, kamu
     birisi;        baktığımızda tarih de bunu kanıtlıyor. Her  ve özel sektör yatırım karar süreçleri, kent
                 gecenin mutlaka bir sabahı var. İnsanlık nice  ve kır entegrasyonuna yönelik uygulamalar
     oluşturulan
                 badireler atlatarak bugünlere ulaştı. Bugün- ve akademik çalışmalar başta olmak üzere
     internet        leri de geride bırakacağız. Yaralarımızı daya- pek çok alana katkı sağlaması bekleniyor.
     tabanlı        nışmayla birlikte saracak, birlikte iyileştire- Japonya Hükümeti’nin finanse ettiği,
     karar destek      ceğiz. HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.   Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
                 Herkese farklı bir payın düştüğü ve etkilen- (UNDP) tarafından Bakanlık ve Kalkınma
     sistemi.        diği Pandemi’nin sıkıntılı, çok zorlu, olum- Ajansları işbirliğiyle yürütülen ‘COVID-19
     Araştırmanın,     suz ekonomik koşullarıyla mücadele ediyo- Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi’ kap-
     ulusal ve       ruz. Kamu ve özel sektör insanı öncelikleyen  samında hazırlanan ‘COVID-19’un Kırılgan
                 proaktif bir muhasebe, program ve uygu- Sektöre Etkileri Raporları (Türkiye ekono-
     bölgesel kalkınma
                 lama yapmak zorunda. Son tablo Pandemi  misi için kilit öneme sahip tekstil, lojistik,
     politikalarının    sonrası bütün açıklığıyla ortaya çıkacak. gıda, makine ve otomotiv sektörlerinde 25
     belirlenmesi,     Türkiye iş dünyası ülkemizin büyüme ve kal- farklı kırılgan sektörler analiz raporu)’ da
     kamu ve        kınması için ihtiyaç duyulan ve taahhüt edilen  açıklandı. Bakan Varank, salgının etkileri-
                 demokrasi, hukuk ve ekonomi reformlarının  nin çok boyutlu bir yaklaşımla ele alındığı
     özel sektör
                 acilen ve hızla gerçekleştirilmesini bekliyor.  projede, kırılgan sektörlerin toparlanma-
     yatırım        Güven ve istikrar temelinde belirsizlikleri  sına katkı sağlayacak çok detaylı bölgesel
     karar süreçleri,    gideren, öngörülebilirliğe ve finansal den- analizler yapıldığını aktardı: “Geliştirilen
     kent ve kır      gelenmeye duyulan ihtiyaç her geçen gün  bölge ve sektör bazlı bu analizler politika
                 artıyor. Yabancıların da yatırım arayışlarını  yapım süreçlerimizde önemli bir girdi teşkil
     entegrasyonuna     sürdürdüğü bu süreçte böyle bir hamle, ülke- edecek. Ayrıca KOBİ’lerde teknik kapasite
     yönelik        mizin sorunlarını çözecek ve aşacak potansi- artırımından genç işsizlerin becerilerinin
     uygulamalar ve     yelini ve gücünü harekete geçirecek, cesaret- geliştirilmesine kadar birçok alanda ni-
                 lendirecek, sinerji yaratıp etkili olacaktır.  telikli çıktılar ortaya konuldu. KOBİ’ler ve
     akademik
                 Pandemi sürecinde ve sonrasında ekonomi- gençlerin salgın sonrası döneme hazırlan-
     çalışmalar       de özellikle karar alma süreçlerimizde bize  masına yönelik kapsamlı eğitim program-
     başta olmak      faydalı olacak çeşitli proje ve çalışmalar ger- ları düzenlendi” değerlendirmesini yaptı.
     üzere         çekleştiriliyor. Odaklandıkları konularda yol  TBV, TÜBİSAD ve TESİD işbirliğiyle kurulan
                 haritası çizen, rehber olan ve bizlere sunan  Dijital Türkiye Platformu’nun KPMG Türkiye
     pek çok alana
                 bu rapor ve etkinlikleri dergimizde işledik.  ile birlikte hazırladığı ‘Dijitalleşme Yolunda
     katkı sağlaması    İçinden geçtiğimiz bu zorlu koşullarda ya- Türkiye’ Raporu da açıklandı. Dijitalleşme
     bekleniyor.      pılan değerli çalışmalara emeği geçenleri  trendlerini analiz eden Türkiye için yol ha-
                 kutluyor, teşekkür ediyorum. Haberleştirdi- ritası ve hedeflerle ilgili önerilerde bulunan
                 ğimiz çalışmalarda öne çıkan değerlendir- rapora göre; dijital dönüşüm için artık kay-
                 meleri ve vurguları paylaşıyorum.  bedecek vakit yok. Şu anda bir kabuk de-
                 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,  ğiştirme sürecindeyiz. Devlet kuruluşları,
                 Türkiye’deki en kapsamlı coğrafi çalışma  özel sektör ve bireysel olarak vatandaşla-
                 olduğunu belirterek, YER-SİS’i (Türkiye’de  rın, yeni gerçeklikte başarılı olmak ve farklı
                 Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araş- küresel tehdit karşısında kullanmak için
                 tırması) açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakan- dijital direnç geliştirmesi gerekiyor.
     6 KobiEfor Haziran 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11