Page 11 - KobiEfor Eylül 2021
P. 11

CC-Link IE TSN ile


           hUHWLPLQ *HOHFHæLQH +D]×UODQ×Q      Sanayi 4.0’ın gereklerini hayata        üzere paylaşılıyor. Bu sürecin
      geçirmek için fabrikalarda robotlar       başarısında endüstriyel haberleşme
      dahil tüm makine ve sistemlerin         sistemlerinin bant genişliği büyük
      birbiriyle çok hızlı ve kesintisiz bir     önem taşıyor. CLPA’nın en yeni
      şekilde haberleşmesi olmazsa olmaz.       teknolojisi olarak bu noktada devreye
      Dijital fabrikalarda pek çok veri, çok     giren CC-Link IE TSN, Zaman Duyarlı
      sayıda cihaz tarafından gerçek zamanlı     Ağ (TSN-Time Sensitive Network)
      olarak oluşturularak süreçlerin şeffaf     teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk
      bir şekilde görüntülenmesini sağlamak endüstriyel açık ağı olarak öne çıkıyor.

        retim başta olmak üzere hayatın her            ği büyük önem taşıyor. CLPA’nın en
        alanında dijital dönüşüm artık zo-            yeni teknolojisi olarak bu noktada
     Ürunlu hale geldi. Sanayi 4.0, yapay              devreye giren CC-Link IE TSN, Za-
      zekâ, dijital ikiz, akıllı fabrika, nesnelerin         man Duyarlı Ağ (TSN-Time Sensiti-
      interneti, 5G teknolojisi ve siber güvenlik          ve Network) teknolojisinden yarar-
      gibi kavramlar Türk sanayisinin devleri ka-          lanan dünyanın ilk endüstriyel açık
      dar KOBİ’leri de çok yakından ilgilendiriyor.         ağı olarak öne çıkıyor” dedi.
      Endüstriyel haberleşme alanında faaliyet
      gösteren Japonya merkezli bir kuruluş              Üretimde düşük maliyet,
      olan CLPA’nın (CC-Link Partner Associ-             zaman tasarrufu ve
      ation) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, gele-             yüksek verimlilik sağlıyor
               ceğin haberleşme
               üzerine kurulacağı              Üretimde rekabet gücünü artır-
                                     maya katkıda bulunan CC-Link IE
               gerçeğinden hare-
                                     TSN teknolojisinin gıda, ilaç, beyaz
               ketle sanayicilerin
               üretim süreçlerin-             eşya, otomotiv ve bina otomasyonu
                                     gibi pek çok farklı sektörde ma-
               de bu haberleşme
                                     kine ve proses kontrolü için ideal
               sistemlerini kura-
               rak akıllı fabrikala-            çözümler sunduğunu vurgulayan
               ra dönüşmeleri ve              Bizel, sözlerine şöyle devam etti:
       Tolga Bizel   tüketicilerin hızla            “Bu çığır açıcı sistem, farklı tek-
               değişen kişiselleş-             nolojilerle birlikte kullanıldığında
      tirilmiş üretim taleplerine cevap verebi-           fiziksel ve sanal makinelerin per-
      lecek şekilde stratejilerini oluşturmaları           formansına ilişkin yüksek kalitede
      gerektiğini vurguladı.             gerçek bilgilerin aktarılması için verimli ve güveni-
                              lir bir ağ görevi görüyor. Böylece, son derece doğru
       Fabrikalarda kesintisiz iletişim       ve duyarlı bir gerçek zamanlı dijital ikiz oluşturma
       sağlayan teknoloji              imkânı tanıyor. Ek olarak, üretimde düşük maliyet,
       Dijital dönüşümün en temel unsurunun endüst- zaman tasarrufu ve verimlilik artışı gibi pek çok
      riyel haberleşme olduğunu söyleyen Bizel; “Sanayi  avantajı da bulunuyor.”
      4.0’ın gereklerini hayata geçirmek ve başarılı bir
      dijital dönüşüm gerçekleştirmek için fabrikalarda  Sanayicilere desteğe hazır
      robotlar dahil tüm makine ve sistemlerin birbiriy- CLPA üyeleri, hiçbir ücret ödemeden CC-Link
      le çok hızlı ve kesintisiz bir şekilde haberleşmesi  ile ilgili en güncel teknolojik bilgilere erişebiliyor-
      şart. Dijital fabrikalarda pek çok veri, çok sayıda  lar. Başta Asya’ya açılmak ya da bu pazardaki işle-
      cihaz tarafından gerçek zamanlı olarak oluşturula- rini büyütmek isteyenler olmak üzere Sanayi 4.0’a
      rak süreçlerin şeffaf bir şekilde görüntülenmesini  uyumlu dünya standartlarında akıllı üretime adım
      sağlamak üzere paylaşılıyor. Bu sürecin başarısında  atmayı hedefleyen şirketler, detaylı bilgi almak için
      endüstriyel haberleşme sistemlerinin bant genişli- CLPA Türkiye temsilciliğiyle iletişime geçebilirler.  Advertorial
           CLPA Üyelik Türleri ve Başvuru Formu İçin; https://eu.cc-link.org/tr/clpa/members
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16