Page 16 - KobiEfor Eylül 2021
P. 16

KAPAK                              önlem alınmazsa küresel ısınmanın dünyanın bazı
        İklim değişikliği için ülkeler
                              bölgelerini yaşanmaz hale getirebileceğinin belirtildiği
        hangi önlemleri almalı?
                              BM raporunun ardından iklim değişikliğinden en çok
                              etkilenmesi beklenen ülkelerde kaygılar başladı. Kü-
        • Paris Anlaşması onaylanmalı.
                              resel ısınmayı 1.5 dereceyle sınırlandırmanın tek yolu
        • Fosil yakıtlara yardım ödeneği verilmemeli.
                              emisyonları 2030’a kadar yarıya
        • Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kay-
                              indirmek. Uzmanlara göre IPCC
       naklarının kullanımı artırılmalı.
                              raporu iklim değişikliği konusun-
        • Yeşil Vergi politikası tasarlanmaya başlan-
                              da ‘son ikaz.’
       malı. Karbon Vergisi Yasası çıkarılmalı.
                               İklim değişikliğinin etkilerine
        • Termik santrallere kısıtlama getirilmeli.
                              karşı savunmasız olan yaklaşık
        • Kıyı ekosistemleri, ormanları korumalı ve ağaç-
                              50 ülkeyi temsil eden Maldivler
       lar dikilmeli (Bu yöntemle de ton başına 20 dolar ya
                              eski Devlet Başkanı Muhammed
       da daha az bir maliyetle karbon azaltılabilir).               Muhammed
                              Naşid, “Başkalarının saldığı kar- Naşid
                              bonun bedelini ödüyoruz” dedi ve
      sel ısınmada aşırı sıcaklıkların tarım ve sağlık için kri-
                              ‘yeryüzünden silinmekten’ korktuklarını, BM’nin IPCC
      tik tolerans eşiklerine daha sık ulaşacağını gösterdiği
                              tahminlerinin Maldivler için ‘yıkıcı’
      ifade edildi.
                              olacağını ve ülkeyi ‘yok olma eşiği-
       • En iyimser senaryoya göre bile; 2050’ye kadar
                              ne getireceğini dile getirdi.
      Kuzey Kutbu’ndaki buzulların tamamı erimiş olacak.
                               Bağımsız ada ülkesi Antigua ve
       • Gelecek on yıllarda sera gazlarında ‘hızlı ve cid-
                              Barbuda’nın İklim Değişikliğin-
      di’ azaltımlar iklim felaketini önleyebilir.
                              den Sorumlu Büyükelçisi Diann
                              Black-Layne, bunun alçak kıyı
       “İnsanlık için kırmızı kod”
                              ülkeleri üzerinde yıkıcı etkisi ola-
       BM Genel Sekreteri António Guterres rapora iliş-              Diann
                              bileceğini ifade ederek, “İşte bizim
               kin; “İnsanlık için kırmızı kod”              Black-Layne
                              geleceğimiz bu” dedi.
               dedi ve ekledi: “İklim raporu,
               fosil yakıtlar ve kömür geze-
               genimizi yok etmeden önce bir   Gündelik yaşamda ne yapılmalı?
               ölüm çanı çalmalı. Kömür, pet-
                                • Her tüketim ürününde düşük karbon tale-
               rol ve doğalgaz yeryüzünü yok
                               binde bulunarak bilinçli tüketici olma adımları
               ediyor. Fosil enerjilerin yarattığı
                               atılabilir.
               sera gazları gezegeni boğulma
      António                      • Daha az uçak kullanılabilir.
      Guterres     seviyesine getirdi.” Guterres,  • Daha az et, çiftlik balığı, süt, peynir ve tere-
               fosil kaynakların terkedilmesini
                               yağı gibi hayvansal ürünler tüketilebilir.
      ve yenilenebilir enerji kaynakları sübvanse edilme-
                                • Daha çok yerli üretim gıdalar tüketilebilir ve
      sini istedi ve uyardı: “Şimdi güçlerimizi birleştirir-
                               gıda atıkları azaltılabilir.
      sek, iklim felaketini önleyebiliriz. Ancak raporun
                                • Konutların daha az ısınma enerjisi harcama-
      açıkça ortaya koyduğu gibi, bekleyecek zamanımız
                               sı için izolasyona dikkat edilebilir.
      kalmadı, hiçbir özrün faydası olmaz. Krize daya-
                                • Özellikle ısınmada güneş enerjisiyle çalışan
      nışma ve cesaretle karşılık verirsek kapsayıcı ve
                               sistemler kullanılabilir.
      yeşil ekonomi, refah, temiz hava ve daha iyi sağlık
                                • Daha az sıcak su kullanılarak ısı enerjisi
      koşulları herkes için mümkün olacak.” Guterres,
                               kaybı azaltılabilir.
      2021’den sonra yeni kömür santrali inşa edilmeme-
                                • Yürünebilir mesafelerde yürünebilir, bisiklet
      si, OECD ülkelerinde kömür santrallerinin 2030’a
                               gündelik kısa mesafeli ulaşım aracı olarak kullanıl-
      kadar aşamalı kaldırılmasının, diğer ülkelerin de
                               nabilir ve toplu taşıma araçları daha çok tercih edi-
      2040’a kadar onları takip etmesinin gerekliliğini
                               lebilir (Benzinli araba kullanılmayan her kilometre
      vurgulayarak, yenilenebilir enerji yatırımlarının da 3
                               için 170 g-200 g karbondioksit tasarruf edilecektir).
      katına çıkarılmasını önerdi ve iklim krizinin büyük
                                • Pandemi sürecinde alıştığımız gibi, sık sık iş
      finansal krizler oluşturduğuna da dikkat çekti.
                               için seyahat etmek yerine, video konferansla top-
                               lantı veya iletişim sağlanabilir.
       Birçok ülke yeryüzünden silinmekten
       korkuyor; son ikaz!                • Standart ampulü, LED ampulü ile değiştirerek,
                               yılda 75 kg karbondioksit tasarrufu sağlanabilir.
       Rapora göre risk altındaki birçok ülke halkı, küresel
                                • Yıkanan çamaşırları kurutma makinesine
      ısınmanın yıkıcı etkilerinden endişe duyuyor ve ‘yeryü-
                               atmak yerine çamaşır ipinde kurutulabilir.
      zünden silinmekten’ korkuyor. BBC’nin haberine göre;
      16 KobiEfor (\OÖO
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21