Page 19 - KobiEfor Eylül 2021
P. 19

Avrupa Yeşil Mutabakatı-EU Green Deal       AB Yeşil Mutabakat kapsamında
      11 Aralık 2019 tarihli “Avrupa Yeşil Mutabakatı – EU  belirlenen 11 öncelikli alan
      Green Deal”, iklim ve çevreyle ilgili zorluklarla mü-
                 cadele konusunda Avru-    • İklim değişikliği ile mücadele
                 pa Birliği’nin (AB) önceki  • Temiz, erişilebilir ve güvenli enerji
                 taahhütlerini daha geniş   • Temiz ve döngüsel ekonomi için sanayi
                 ve daha etkili bir şekil-  • Enerji ve kaynak verimliliği sağlanmış binalar
                 de yeniden düzenlemeyi    • Sürdürülebilir ve akıllı hareketlilik/ulaşım
                 amaçlayan bir yol harita-  • Tarladan sofraya tarım
                 sıdır. Doğal kaynak tüke-  • Ekosistem ve biyoçeşitlilik
      timi azaltılırken ekonomik büyümenin sağlanması   • Sıfır kirlilik
      (decouple) ve 2050’de sera gazlarının net emisyon  • Toksiklerden arınmış çevre
      değerinin sıfırlanması (karbon nötr) hedeflerine   • Araştırma altyapılarına destek için bilginin
      ulaşmak için yeni stratejiler belirlenecektir. Avrupa  güçlendirilmesi
      Birliği (AB), özellikle sera gazlarının azaltılmasının  • Vatandaşların sürdürülebilir ve iklim değişikli-
      büyük çaba gerektirmesi sebebiyle, büyük kamu ya- ğinden arındırılmış bir Avrupa’ya geçiş için bilgi ve
      tırımları ve özel sermayeyi iklim ve çevresel eylem- beceri olarak hazırlanması ve uluslararası işbirliği.
      lere yönlendirmek için birtakım aksiyonlar alacak-
                              Emisyon Ticareti Sistemi’nin sıkılaştırılması; yenile-
      tır. Mutabakatın bir diğer önemli boyutu ise çevresel
                              nebilir enerji kullanımının artması, daha fazla enerji
      problemleri AB’nin tek başına çözemeyeceğinden
                              verimliliği, düşük emisyonlu ulaşım modlarının ve
      hareketle AB’nin işbirliği içinde olduğu ülkelerden
                              bunları destekleyecek altyapı ve yakıtların daha hızlı
      de bu kurallara uymasını bekleyecek olmasıdır.
                              kullanıma sunulması, vergilendirme politikalarının
       Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı nedir?     Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleriyle uyumlu hale
                              getirilmesi, karbon sızıntısını önlemek için önlem-
        • AB 2030’a kadar karbon salımını yüzde 50  ler ile doğal karbon yutaklarını korumak ve büyüt-
       azaltmayı, 2050’de ise sıfır karbon salımını he- mek için araçlara yönelik önlemleri içeriyor.
       defliyor.                     Sosyal İklim Fonu geliyor: Komisyon’un basın
        • Daha yeşil ve daha temiz bir dünya planla- açıklamasında; AB vatandaşlarının enerji verimlili-
       nırken; yeni sektörler, iş alanları ve piyasalar açı- ği, yeni ısıtma ve soğutma sistemleri ve daha temiz
       lacak.                    mobilite yatırımlarını finanse etmelerine yardımcı
        • AB, sınırda karbon düzenlemesi yaparak it- olmak üzere Üye Devletlere özel finansman sağla-
       halat ve ihracatta da Yeşil Mutabakat kurallarını  maya yönelik yeni bir Sosyal İklim Fonu’nun önerildi-
       partner ülkeler için işletecek.        ği belirtildi. Sosyal İklim Fonu’nun, bina ve karayolu
        • AB dönüşümü sağlamak için 1 trilyon avro- taşımacılığı yakıtları için
       luk bütçe ayırdı.               emisyon ticaretinin bek-
                              lenen gelirlerinin yüzde
                              25’ine eşdeğer bir miktar
       Fit for 55 Paketi açıklandı
                              kullanılarak AB bütçe-
       Avrupa Komisyonu 2021 Çalışma Programı kap-
                              sinden finanse edileceği;
      samında ‘emisyonları 2030’a kadar 1990 seviyelerine
                              2025-2032 dönemi için
      kıyasla en az yüzde 55 oranında azaltmak’ ve 2050’de
                              Üye Devletlere 72.2 milyar Avro finansman sağlana-
      karbon nötr hale gelme hedefini hayata geçirebilmek
                              cağı; fonun, sosyal olarak adil bir geçiş için 144.4
      amacıyla iklim değişikliğine karşı yasa tasarılarını içe-
                              milyar Avro’yu mobilize edeceği ifade edildi.
      ren geniş kapsamlı ‘Fit for 55’ paketi açıklandı. AB, bu
                               Pakette yer alan bazı öneriler şöyle:
      hedefine yönelik bir dizi iklim değişikliği yasası çıkara-
                               • Otomobiller için emisyon sınırlarının daha da
      cağını ilan etti. AB üyesi 27 ülke ve Avrupa Parlamen-
                              sıkılaştırılması (petrol ve dizelle çalışan yeni araç
      tosu tarafından onaylanmak üzere 10’dan fazla yasa
                              satışlarının 2035’te son bulması bekleniyor).
      tasarısı açıklandı. Bunlar arasında uçak yakıtlarının
                               • Uçak yakıtlarına vergi uygulanması, düşük kar-
      vergilendirilmesi, petrol ve dizel arabaların satışının
                              bon alternatiflere 10 yıl vergiden muafiyet.
      20 yıl içinde yasaklanması gibi tedbirler var. Ancak bu
                               • Karbon sınır vergisi adıyla, çelik ve beton gibi
      önerilerin nihai şeklini alması için müzakerelerin ay-
                              ürünlerin ithalatı için AB dışındaki imalatçılara
      larca sürmesi bekleniyor.
                              daha fazla vergi uygulanması.
       AB’nin iklim değişikliğine karşı sunduğu en kap-
                               • AB içerisinde yenilenebilir enerjinin artırılması
      samlı önlemler olarak nitelenen Paket, emisyon ti-
                              yönünde daha yüksek hedefler belirlenmesi.
      caretinin yeni sektörlere uygulanması ve mevcut AB
                               • Enerji tasarrufu bakımından sorunlu binaların daha
                                            (\OÖO   KobiEfor 19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24