Page 20 - KobiEfor Eylül 2021
P. 20

KAPAK      hızlı yenilenmesi konusunda ülkelerin adım atması. Sürdürülebilir ürünler politikası: Döngüsel eko-
       Sunulan önlemlerin AB içindeki uçuşların fiyatının  nomi eylem planı, tüm ürünlerin ortak bir metodoloji
      yanı sıra konutların doğal gaz faturalarının da artması- ve ilkelere dayalı döngüsel tasarımını desteklemek
      na neden olması beklenirken; konutların yalıtımı konu- için bir ‘sürdürülebilir ürünler’ politikası içerecek.
      sunda maddi yardım sunulacağı belirtiliyor.   Geri dönüştürmeden önce malzemeleri azaltmaya
       Kaynakça: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dun- ve yeniden kullanmaya öncelik verecek. Çevreye za-
      ya-57837485                   rarlı ürünlerin AB pazarına girmesini önlemek için
       Kaynakça: https://www.imsad.org
                              asgari gereklilikler belirlenecek.
                               Geridönüşümün önemi: Komisyon, 2030’a kadar
       Sürdürülebilir bir gelecek için        AB pazarındaki tüm ambalajların ekonomik olarak
       AB ekonomisinde nasıl bir dönüşüm       uygun şekilde yeniden kullanılabilir veya geri dönüş-
       yaşanacak?                  türülebilir olmasını sağlamak için gereklilikleri or-
       2030-2050 için AB İklim Hedefi: 1990-2018 arasın- taya koyacak, biyolojik olarak parçalanabilir ve biyo
      da AB ekonomisi yüzde 61 büyürken sera gazları yüzde       bazlı plastikler için düzenleyici
      23 azaltılabildi. Mevcut politikalarla devam edilmesi       çerçeve geliştirecek ve tek kul-
      durumunda 2050’ye kadar ancak yüzde 60’lık bir azal-       lanımlık plastikler için önlemler
      tım sağlanabilecek. AB 2050’de karbon nötr olabilmek       uygulayacak. Özellikle elektronik
      adına ‘AB İklim Yasası’ hazırlıyor. AB Emisyon Ticaret      ürünlerin daha uzun süreli kul-
      Sistemi’nin kapsadığı sektörler artırılacak. Etkili bir      lanımı konusunda, onarım hakkı
      karbon fiyatlaması yeni politik reformlarla mümkün         için tüketicilerin yeniden kulla-
      olacak. Çevresel konular üzerine yoğunlaşarak Ener- nabilir, dayanıklı ve onarılabilir ürünleri seçebilmele-
      jinin Vergilendirilmesi Direktifi’nde revizyon gerçek- rine imkan tanımak üzere işletmeler teşvik edilecek.
      leştirilecek. Karbon kaçağının önlenmesi noktasında  Ürünlerinin yeşil-çevreci olduğunu iddia eden firma-
      ‘Sınırda Karbon Düzenlemesi’ çalışmaları yürütülüyor.  lar bunu standart bir metot ile kanıtlayacak.
      Karbon kaçağı, daha sıkı çevre koruma maliyetlerine  Enerji ve kaynak verimli inşaat ve renavasyon: Bi-
      katlanması gerekecek AB endüstrisinin AB dışına çık- nalar tüketilen enerjinin yüzde 40’ını oluşturuyor. Bu-
      ması veya çevre koruma hassasiyeti olmayan ülkelerde  gün, Üye Devletlerde bina stoğunun yıllık yenilenme
      üretilen ürünlerin AB’ye ithal edilmesi anlamına geliyor.  oranı yüzde 0.4 ila yüzde 1.2 arasında değişiyor. AB’nin
       Temiz, uygun maliyetli ve güvenli enerji tedariki:  enerji verimliliği ve iklim hedeflerine ulaşmak için bu
      AB’nin sera gazı emisyonlarının yüzde 75’inden fazla- oranın en az ikiye katlanması gerekecek. Enerji verim-
                 sı; ekonomik sektörlerdeki  liliği ve maliyet etkinliğin üstesinden gelmek için, AB
                 enerji üretimi ve kullanımın- ve Üye Devletlerin, kamu ve özel binalarda bir ‘rena-
                 dan kaynaklanıyor. Enerji  vasyon dalgası’ başlatmaları gerekiyor.
                 verimliliği ve yenilenebilir  Sürdürülebilir ve akıllı ulaşıma geçişin hızlandı-
                 enerjiye öncelik verilecek,  rılması: Karbon nötr Avrupa için, emisyonların dörtte
                 kömürden enerji üretimin- birinden sorumlu ulaştırma sektöründe emisyonların
                 den hızla çıkış sağlanacak. yüzde 90’ının 2050’ye kadar azaltılması gerekiyor. Mul-
       ‘Yeşil ve dijital dönüşüm’, ikiz dönüşüm olmalı;   timodal taşımacılığı ulaştırma sisteminde karbon azal-
      Temiz ve Döngüsel Ekonomi için endüstrinin hare- tım hedefine yardımcı olacak. Öncelikli olarak, bugün
      kete geçirilmesi: 1970’ten 2017’ye kadar küresel  karayolu ile taşınan iç yük taşımacılığının yüzde 75’inin
      hammadde çıkarma ihtiyacı üç kat arttı. Sera gazla- önemli bir kısmının demiryolları ve iç su yollarına kay-
      rının yarısı, biyoçeşitlilikteki kaybın ve su stresinin  ması sağlanacak. Fosil
      yüzde 90’u doğal kaynakların çıkarılması ile malze- yakıt sübvansiyonlarının
      me, gıda ve yakıtların işlenmesinden kaynaklanıyor.  sona ermesi gerekiyor.
      Düşük karbonlu teknolojiler, sürdürülebilir ürün ve  Enerjinin Vergilendirilmesi
      hizmetler için küresel pazar büyük bir potansiyele  Direktifi revizyonu bağla-
      sahip. AB Yeni Sanayi Stratejisi’nde, ‘yeşil ve diji- mında, Komisyon, hava-
      tal dönüşüm’ ikiz bir dönüşüm olarak ele alınıyor.  cılık ve denizcilik yakıtları
      Sanayi stratejisiyle birlikte, yeni bir döngüsel eko- dahil olmak üzere mevcut vergi muafiyetlerinin nasıl
                 nomi eylem planı, AB   kapatılacağını yakından inceleyecek. Havayollarına üc-
                 ekonomisinin modernize  retsiz olarak tahsis edilen AB Emisyon Ticaret Sistemi
                 edilmesine ve yerel ve  tahsisatlarının azaltılması ve denizcilik sektörünün sis-
                 küresel düzeyde döngü-  teme dahil edilmesi gündemde. 2025’e kadar, Avrupa
                 sel ekonominin fırsatla- yollarında bulunması beklenen 13 milyon sıfır ve düşük
                 rından yararlanılmasına  emisyonlu araç için yaklaşık 1 milyon şarj ve yakıt ikmal
                 yardımcı olacak.     istasyonuna ihtiyaç duyuluyor.

       KobiEfor (\OÖO
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25