Page 21 - KobiEfor Eylül 2021
P. 21

‘Çiftlikten Sofraya’: Adil, sağlıklı ve çevre dostu  Türkiye ve Avrupa Yeşil Mutabakatı
      bir gıda sisteminin tasarlanması: Gübre ve antibiyo- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz’da,
      tik kullanımının yanı sıra kimyasal böcek ilaçlarının  Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Yeşil Mutaba-
      kullanımını ve riskini önemli ölçüde azaltmaya yö- kat Eylem Planı’na ilişkin genelge yayımlayarak eylem
                 nelik önlemler alınacak.  planının uygulanmasını takip etmek ve gerekli koor-
                 AB, hasadı zararlılardan  dinasyonu sağlamak üzere ‘Yeşil Mutabakat Çalışma
                 ve hastalıklardan koru- Grubu’nun oluşturulduğunu duyurdu.
                 mak için yenilikçi yollar
                 geliştirecek ve gıda siste-
                 minin sürdürülebilirliğini
                 iyileştirmek için yenilikçi
      tekniklerin potansiyel rolünü dikkate alacak. Taşıma,
      depolama, paketleme ve gıda atıkları konusunda ha-
      rekete geçilerek, gıda işleme ve perakende sektör-
      lerinin çevresel etkilerinin azaltılması hedeflenecek.
       Ekosistemlerin ve biyoçeşitliliğin korunması, yeni-
      lenmesi: AB ve küresel ortaklarının biyolojik çeşitlilik
      kaybını durdurması gerekiyor. Komisyon, mevzuat dahil
                               Recep Tayyip
      olmak üzere hangi önlemlerin; Üye Devletlerin zarar  Erdoğan
      görmüş ekosistemleri iyileştirmesine ve karbon bakı-
      mından zengin ekosistemler dahil iyi bir ekolojik duru- Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı genel-
      ma geri döndürülmesine yardımcı olacağını belirleye- gesinde Erdoğan, BM çatısı altında Türkiye’nin de dahil
      cek. Biyoçeşitlilik stratejisi aynı zamanda yeşil Avrupa  olduğu 193 üye ülkenin oybirliğiyle yürürlüğe giren ‘2030
      şehirlerine yönelik önerileri de içerecek ve kentsel alan- Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin yoksulluğa son
      lardaki biyolojik çeşitliliği artıracak. Tüm AB politikala- verilerek refahın artırılmasının yanı sıra iklim değişikliği
      rı, Avrupa’nın doğal sermayesinin korunmasına ve eski
                              ile küresel mücadeleyi ekonomik ve sosyal açıdan kap-
      haline getirilmesine katkıda bulunmalı. AB karbon nötr
                              sayıcı bir kalkınma modelinin ayrılmaz parçası haline
      hedefi için AB’nin ormanlık alanının hem nitelik hem de
                              getirmeyi öngördüğünü belirtti.
      nicelik olarak iyileştirilmesi gerekiyor. Sürdürülebilir bir
                               Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Yeşil Mutabakatı
      ‘mavi ekonomi’, AB’nin arazi kaynakları üzerindeki çok- ve AB politikalarında öngörülen değişiklikler, uluslara-
                 lu talepleri hafifletmede
                              rası ticaret ve ekonomide meydana gelen dönüşümle
                 ve iklim değişikliğiyle mü-
                              2023 ve kalkınma hedefleri doğrultusunda, ihracatta
                 cadelede merkezi bir rol
                              rekabetçiliğin korunması, geliştirilmesi, AB ile Güm-
                 oynamalıdır. Okyanusların
                              rük Birliği kapsamında tesis edilen ileri ekonomik bü-
                 iklim değişikliğini hafiflet- tünleşmeyle, Türkiye’nin küresel ekonomiye ve tedarik
                 me ve buna uyum sağlama
                              zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi
                 rolü giderek daha fazla ka-
                              bakımından büyük önem arz ettiğini söyledi.
      bul görmektedir. Sektör, su ve deniz kaynaklarının kul-
                               Türkiye’nin sürdürülebilir, kaynak etkin ve yeşil eko-
      lanımını iyileştirerek, örneğin; tarım arazileri üzerindeki
      baskıyı hafifletebilecek, yeni protein kaynaklarının üre-
      timini ve kullanımını teşvik edecek.       Yeşil Mutabakat Eylem Planı yayımlandı
       Toksik içermeyen çevre için sıfır atık: 2021’de
                                9 ana başlık altında, 32
      hava, su ve toprak için sıfır kirlilik eylem planı kabul
                               hedef, 81 eylem: Yeşil ya-
      edecek Komisyon, hava kalitesi standartlarını Dün-
                               tırımların ülkemize çekil-
      ya Sağlık Örgütü tavsiyeleriyle daha uyumlu hale
                               mesi ve ilgili tüm politika
      getirmek için gözden geçirmeyi önerecek. Ayrıca
                               alanlarında yeşil dönü-
      büyük endüstriyel tesislerden kaynaklanan kirliliği
                               şümün desteklenmesini
      ele almak için AB kuralları gözden geçirilecek. Tok-
                               hedefleyen yol haritası ni-
      sik içermeyen çevre için Komisyon, sürdürülebilir
                               teliğindeki Eylem Planı’na
      bir kimyasallar stratejisi sunacak.
       * Kaynakça: Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakan- ilişkin Cumhurbaşkanlığı
      lığı (https://iklim.csb.gov.tr)          Genelgesi 16.07.2021 ta-
       * https://tr.wikipedia.org           rihli Resmi Gazete’de ya-
       *https://www.iso.org.tr/surdurulebilirlik/AB-yesil-
      mutabakati.html                  yımlandı. Ticaret Bakanlığı
       Detaylı bilgi için: https://ec.europa.eu/info/strategy/priori- liderliğinde hazırlanan Eylem Planı, 9 ana başlık
      ties-2019-2024/european-green-deal_en       altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içeriyor.
                                            (\OÖO   KobiEfor
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26