Page 22 - KobiEfor Eylül 2021
P. 22

KAPAK      nomiye geçişine katkı, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ön- olarak değerlendiriliyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile
      görülen değişikliklere Türkiye AB Gümrük Birliği kap- Türk şirketlerinin, AB’ye ihracat yaparken karbon sa-
      samında sağlanan bütünleşmeyi koruyacak ve daha da  lım kriterlerini karşılamaları gerekecek. Şirketlerin
      ileriye taşıyacak şekilde uyum sağlamasını teminen Ti- yabancı yatırımcı çekebilmesi ve finansmana ulaşabil-
      caret Bakanlığı tarafından kamu ve özel sektör kurum  mesi için AB’nin Yeşil Mutabakatı ile uyumluluk kriter-
      ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde hazırlanan ‘Yeşil  lerine uygun olması gerekecek. Bu süreçte sürdürüle-
      Mutabakat Eylem Planı’, Ticaret Bakanlığı resmi inter- bilir, yeşil dönüşümü sağlayamayan Türk şirketlerinin
      net adresinde yayımlandı.            kredi alması zorlaşacak, pahalılaşacak.
                               KOBİ’ler ne yapmalı?: Türkiye’deki büyük şirketlerin
                              bu konuda çalışmalar yürüttüklerini belirten uzman-
       Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu oluşturuldu
                              lar, özellikle KOBİ’leri bu konuda daha çok çalışması
       Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşil Mu-
                              gerektiği konusunda uyarıyor. Uzmanların KOBİ’lere
      tabakat Çalışma Grubu’nun oluşturulduğunu da
                              önerileri; ‘karbon ayak izim ne kadar, ne kadar karbon
      açıkladı. 8 bakanlığın katıldığı çalışma grubunun
                              salımı yapıyorum’ bunu ölçtürmeleri, hesaplattırma-
      liderliğini Ticaret Bakanlığı üstleniyor. Yeşil Muta-
                              ları ve bunu düşürebilmek için ne yapmaları gerektiği
      bakat Eylem Planı’nın uygulanmasını takip etmek,
                              konusunda küçük adımlarla harekete geçmeleri.
      küresel politika gelişmeleri doğrultusunda ça-
      lışmaları yönlendirmek ve gerekli koordinasyonu  Türkiye’de karbon piyasası
      sağlamak üzere; Ticaret Bakanlığı’nın ilgili Bakan
      Yardımcısı’nın başkanlığında Strateji ve Bütçe Baş-
                                Türkiye, Gönüllü Karbon Piyasası’nda işlem gö-
      kan Yardımcısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre
                               ren sertifikaların geliştirildiği projelere 2005’ten
      ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ha-
                               bu yana ev sahipliği yapıyor. Gönüllü Karbon Piya-
      zine ve Maliye, Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Ta-
                               sası, Dünya Karbon Piyasası içerisinde çok küçük
      rım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının
                               bir yüzdeyi temsil etmesine rağmen bu piyasayı
      bakan yardımcılarının katılımıyla Yeşil Mutabakat
                               halihazırda etkili biçimde kullanan Türkiye’nin ile-
      Çalışma Grubu tesis edildi. Yeşil Mutabakat Çalışma
                               ri dönemde karbon piyasalarına katılımı açısın-
      Grubu’nun çalışma usul ve esasları Çalışma Grubu
                               dan önemli bir fırsat sunuyor. Mevcut durumda,
      tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri ise
                               Türkiye’de Gönüllü Karbon Piyasası’nda işlem
      Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avru-
                               gören 308 adet proje bulunuyor. Bu projelerden yıl-
      pa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.
                               lık 20 milyon tCO2 eşdeğerinin üzerinde sera gazı
       Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma Grubu’nun çalış-
                               emisyon azaltımı gerçekleşmesi bekleniyor.
      ma ve toplantılarına ihtiyaç duyulması halinde ilgili ku-
                                Söz konusu projelerin sektörlere göre dağı-
      rum ve kuruluşların yanı sıra üniversiteler, sivil toplum
                               lımları tablodadır (18.04.2014 tarihi itibariyle).
      kuruluşları, meslek birlikleri, konuyla ilgili özel sektör
      temsilcilerinin dahil edilebileceğini de aktardı.
        2020 Türkiye-AB ticaret hacmi
        • 143 milyar dolar
        • AB, Türkiye’nin ihracatında yüzde 41.3 ile ilk
       sırada.
        • Türkiye ithalatının yüzde 33.4’ünü AB’den
       gerçekleştirdi.
        • Türkiye, AB’nin toplam ihracatında yüzde 3.4  Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği
       pay ile 6. sırada.                Türkiye’de geliştirilen Gönüllü Karbon Piyasası’na
        • İthalatında yüzde 3.7 ile 6. sırada.   yönelik projelerin kayıt altına alınmasına ve bu proje-
                              lerden elde edilen karbon sertifikalarının takibine iliş-
       Türk şirketleri için hem risk hem fırsat   kin olarak hazırlanan Gönüllü Karbon Piyasası Proje
       AB’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı ile sanayiden, tek- Kayıt Tebliği, 9 Ekim 2013 Tarihli ve 28790 Sayılı Resmi
      nolojiye, turizmden ulaşıma, tarımdan lojistiğe, şe- Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre,
      hircilikten inşaata kadar ekonominin her alanında ve  Türkiye’de Gönüllü Karbon Piyasaları kapsamında kar-
      bütün sektörlerde rekabetin kuralları yeniden şekille- bon sertifikası elde eden proje sahiplerinin Bakanlığa
      necek. Bu değişim, Türk şirketleri için riskleri ve fır- kayıt olmaları ve projelerine ait proje tasarım belgesi,
      satları beraberinde getiriyor. Yeşil Mutabakat Çağrısı  onaylama raporu ve doğrulama raporlarını projenin
      ve dijital dönüşümü, Avrupa’da salgın sonrası dönem- karbon sertifikasının elde edilmesini müteakip 30 gün
      de ekonomik toparlanmayı sağlayacak ‘ikiz dönüşüm’  içerisinde Bakanlığa iletmeleri gerekiyor.


       KobiEfor (\OÖO
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27