Page 23 - KobiEfor Eylül 2021
P. 23

Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (PMR)  ye evsahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi ve Türkiye,
       Kyoto Protokolü’nün ilk yükümlülük döneminin sona  PMR teknik destek programının gelişmekte olan ülke-
      erdiği 2012 yılı sonrası yeni iklim değişikliği rejimi kap- leri temsil eden eş-başkanı seçildi. 23.12.2011’de Pa-
      samında mevcut esneklik mekanizmaları açısından  zara Hazırlık Teklifi için Hibe Anlaşması imzalanarak,
      çeşitli reformların yapılması ve yeni piyasa-temel- karşılıklı imza sürecini tamamlayan ilk ülke Türkiye
      li mekanizmaların oluşturulması gündemde. Dünya  oldu. Hibeye ilişkin Dünya Bankası ile Hazine Müsteşar-
      Bankası da gelişmekte olan ülkelerle yükselen eko- lığı tarafından yapılan ‘Piyasaya Hazırlık Teklifi için Hibe
      nomilerin bu mekanizmalardan etkin yararlanmalarını  Anlaşması Pazara Hazırlık Ortaklığı (PMR) Çoklu Donör
      teminen gerekli kapasite gelişimini              Fonu TF010793 Hibe No’lu Hibe An-
      sağlamak amacıyla, ‘Partnership for              laşması’, 6 Ocak 2012 tarihli ve 28165
      Market Readiness (PMR)’ adıyla yeni              Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
      bir teknik destek programını hayata               Dünya Bankası, projenin uygulan-
      geçirdi. Gelişmiş ülkelerce finanse               ması için Türkiye’ye verilecek hibe
      edilecek programla 10-15 ülkenin                miktarını 3 milyon Dolar olarak onay-
      karbon piyasalarına yönelik kapasite              ladı. Türkiye’nin, PMR kapsamında
      geliştirme faaliyetlerini ve bu alandaki pilot uygulama- belirlenecek gönüllü sektörlerde ‘Sera Gazlarının Takibi
      larını desteklemek için toplam 100 milyon ABD Dolar- (MRV) Hakkında Yönetmelik’in uygulanmasına yönelik
      lık bir hibe sağlanması öngörülüyor. 2011’de Tayland/ pilot çalışmasında, karbon piyasası mekanizmalarının
      Bangkok’da gerçekleştirilmiş organizasyonel toplantı- kullanılması konusunda karar verme mekanizmasına
      da, Türkiye, 100 milyon dolarlık PMR kaynaklarının uy- yönelik analitik çalışmalar, kapasite geliştirme, farkın-
      gulayıcı ülkelere tahsisinden sorumlu olacak Ortaklık  dalık ve eğitim çalışmaları, MRV ve piyasa mekanizma-
      Asamblesi’ne üye olarak girdi ve Ortaklık Asamblesi’nin  larının uygulanmasına ilişkin koordinasyon ve uzman
      2011’de İspanya’nın Barselona kentinde yapılan ilk top- desteği olmak üzere dört temel bileşen yer alıyor.
      lantısında PMR programından faydalanıcı olarak ya-
      rarlanacak gelişmekte olan ülkelerin 5-10 milyon ABD  Sera gazı emisyonunun takibi
      Doları arasında olması beklenen program kaynaklarına  SGE Takip Online Sistem: Sera Gazı Emisyonla-
      erişimi ve fikir olarak ülkelerin yapacakları faaliyetlere  rının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer
      karar verildi. Hibe fonun tahsisi için hazırlanması ge- alan tesisler tarafından hazırlanan izleme planla-
      rekli olan Proje Belgesinin çalışılması için 350 bin ABD  rı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onay için Online
      Doları olarak belirlenen hazırlık bütçesinin ise Ortaklık  Çevre Bilgi Sistemi aracılığı ile gönderilecek. Yö-
      Asamblesi toplantısı sırasında Türkiye tarafından yapı- netmelik kapsamına giren tesislerin İl Müdürlük-
      lan sunumdan sonra serbest bırakılmasına karar veril- lerine ek uygulama başvurusu yapması gerekiyor.
      di. Toplantıda Türkiye’nin karbon pazarları konusunda  Sistemden Bakanlığa intikal eden izleme planları
      dünyadaki en büyük programlardan biri olan PMR tek- değerlendirildikten sonra iade veya onay işlemleri
      nik destek programı kaynaklarına erişimi onaylandı.  de online olarak gerçekleştirilecek.
      Ekim 2011’te İkinci Ortaklık Asamblesi Toplantısı Türki- * Kaynakça: https://iklim.csb.gov.tr
       Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
       Genel Müdür Yardımcısı V. Bahar Güçlü
       Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
       Dış Ticaret Uzmanı Ceren Fırat
       Sürdürülebilir, kaynak etkin ve yeşil bir ekonomiye geçiş

       Avrupa Birliği, 11 Aralık 2019                 dan, ABD, Japonya, Güney Kore,
      Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı açık-                 Çin gibi uluslararası ticaretin
      ladı ve 2050 yılında karbon-nötr                 önde gelen aktörlerinin de ben-
      ilk kıta olma hedefini ortaya                   zer hedefler açıklamaya başladı-
      koydu. Bu hedef doğrultusunda,                  ğını görüyoruz.
      sanayiden, finansmana, enerji-                   2020 yılında ülkemizin dünya-
      den ulaştırmaya ve tarıma uza-                  ya yaklaşık 170 milyar dolar ih-
      nan bir dizi alanda AB politika-                 racatının 70 milyar doları (yüzde
      larında kapsamlı değişiklikler  Bahar      Ceren      41’i) AB-27 ülkelerine gerçekleş-
                               Fırat
                     Güçlü
      öngörülüyor. Hatta, Avrupa Yeşil                 tirildi ve söz konusu değişiklikleri
      Mutabakatı’nın Tek Pazar’ın te-                 takip etmesi muhtemel görünen
      sisinden bu yana AB’nin en büyük girişimi ve yeni bü- Birleşik Krallık da dahil edilirse, bu tutar yaklaşık 81
      yüme stratejisi olduğunu söylemek yerinde olacaktır.  milyar dolara ulaşıyor. Dolayısıyla AB’nin başta Sınırda
      AB’nin yeşil dönüşüm hedeflerini açıklamasının ardın- Karbon Düzenleme Mekanizması, Yeni Sanayi Stratejisi

                                            (\OÖO   KobiEfor
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28