Page 25 - KobiEfor Eylül 2021
P. 25

hedefinin gözetildiğini belirtmekte fayda var.  çekleştirdiği artan sayıda ‘Serbest Ticaret Anlaşması’nın
       Bununla birlikte, bu sürecin hem AB hem dünyada  da etkisiyle rekabetçiliğin de bir o kadar zorlu olduğu bir
      uzun soluklu ve giderek ivme kazanacak bir süreç oldu- pazar. Yeşil Mutabakat ile hayata geçirilecek değişiklikler
      ğunu da belirtmekte fayda var. Bu anlamda, az önce bah- ise; bu süreçte rekabetçiliği etkileyecek yeni bir unsur
      settiğimiz sınırda karbon düzenlemesi, sürdürülebilir  olarak karşımıza çıkıyor.
      ürünler gibi inisiyatifler halen şekillenme sürecinde olan  Örnek vermek gerekirse; AB’nin sınırda karbon dü-
      ve esasen yasalaştıktan sonra dahi yıllar içerisinde daha  zenlemesi hayata geçtiğinde, uygulamaya tabi sektörler,
      ileri adımların atılacağı değişiklikleri beraberinde geti- sera gazı emisyonlarını AB sektörlerine paralel şekilde
      recektir. Dolayısıyla karşımızda uzun soluklu ve dinamik  azaltmak veya ihracatta artan karbon maliyetleriyle kar-
      bir sürecin olduğunu dikkate alarak, bu süreçte Çalışma  şılaşmak durumunda kalacak. Veyahut AB’nin sürdürü-
      Grubu’nda Eylem Planı’nın uygulanmasının yanı sıra AB  lebilir ürün insiyatifi ile yine ihracatımız için önem arz
      başta olmak üzere küresel politika gelişmeleri doğrul- eden tekstil, elektronik gibi sektörlerde sürdürülebilirlik
      tusunda çalışmalara yön verilmeye devam edilmesi son  kriterlerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini ve bunların
      derece önemli olacaktır.            artık AB piyasasına arz edilecek ürünlerin karşılaması
       ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na ilişkin 2021/15  gereken yeni standartlar haline geleceğini, bu kriterleri
      Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Çalışma Gru- karşılayamayan firmalar açısından ise pazara giriş en-
      bumuz da ‘Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’ adıyla res- geli teşkil edeceğini görüyoruz. Bunlara ilaveten, mev-
      mi olarak tesis edildi. Bakanlığımız koordinasyonunda  zuatla öngörülen değişikliklerin ötesinde, bazı firma-
      çalışmalarına devam edecek olan Çalışma Grubu’nda,  ların tedarikçisi oldukları değer zincirlerinin belirlediği
      Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Çalışma  sürdürülebilirlik şartlarını karşılaması gerekecek.
      ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlı- Yepyeni fırsatlar: Bu süreç uyum sağlayan sektörler
      ğı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,  açısından fırsatlar yaratacağı gibi, düşük karbonlu eko-
      Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi  nomik büyümenin gerçekleştirilmesini, yeşil dönüşümü
      ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaş- destekleyecek olan makine, bilişim, yenilenebilir enerji
      tırma ve Altyapı Bakanlığı yer alıyor. Yeni yapılanmamızda  gibi sektörler açısından da yepyeni fırsatlar yaratacaktır.
      Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Milli Eğitim Bakanlıkla- Dolayısıyla; Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında öne
      rı’mızın da katılımıyla çalışmalarımızın daha da kapsamlı  çıkan ve ülkemizi etkileyebilecek başlıca hususların titiz-
      bir şekilde yürütülmesi imkanını bulacağımıza inanıyoruz.   likle takibi, ülkemizin Gümrük Birliği ortaklığı, AB değer
       Çalışma Grubu’muzun resmi olarak tesis edilme- zincirlerine entegrasyonu, coğrafi konumu gibi avan-
      siyle Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki geliş- tajları dikkate alındığında, önümüzdeki süreci ülkemiz
      melerin takibine ve Eylem Planı’mızın hayata geçi- açısından fırsata çevirmek için önem teşkil ediyor. Bu
      rilmesine ilişkin çalışmalarımızı etkin ve sistemli bir  anlamda, Eylem Planı’mız, Yeşil Mutabakat kapsamın-
      şekilde yürütmeyi hedefliyoruz.         da ülkemizin dış ticaretini etkileyecek başlıca alanlar-
       Sınırda karbon düzenlemesinden, döngüsel ekono- da, kamu tarafından atılacak adımları içeriyor. Bununla
      mi ve yeşil finansmana, temiz enerjiden sürdürülebilir  birlikte, bu süreçte, özel sektöre ve STK’lara da önemli
      tarım ve akıllı ulaşıma son derece geniş bir spektrum- görevler düştüğünü ve bu alanlardaki çalışmaların önce-
      da ülkemizin yeşil dönüşümünün desteklenmesine  liklendirilmesi gerektiğini ifade etmek gerekiyor.
      hizmet edecek hedef ve eylemleri kapsayan Eylem  Bu bakımdan, önümüzdeki dönemde, özel sektörü-
      Planı’nın hayata geçirilmesi için kamu, özel sektör ve  müzün sürdürülebilirliğin, çevreci üretim modellerinin,
      ilgili tüm paydaşlar ile işbirliğinin devam ettirilmesi  yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin odağa alındı-
      büyük önem arz ediyor.             ğı ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasını hedefleyen
       Bu doğrultuda, Çalışma Grubu’na yardımcı olmak  stratejilere öncelik vermesi önemlidir. Özellikle dijital-
      üzere Eylem Planı’nda yer alan ana başlık ve hedefler  leşme ve şirket çalışanlarının yeşil işlere ilişkin bilgi,
      itibariyle, fayda görülen alanlarda ayrıca ihtisas çalışma  beceri ve yetkinliğinin artırılması konuları da şirketleri-
      grubu kurulmasına ilişkin çalışmalarımızı başlatmış bu- mizin yönelmesi gereken alanlar arasındadır. Diğer ta-
      lunuyoruz. Kurulacak ihtisas çalışma grupları ile Eylem  raftan, önümüzdeki dönemde şirketlerimizin AB tarafın-
      Planı’nın hazırlanması sürecinde olduğu gibi bundan  dan geliştirilmekte olan sürdürülebilir yatırımlara ilişkin
      sonraki süreçte de kamu-özel sektör işbirliği ile Eylem  taksonomi kriterlerini takip etmesi, ayrıca sürdürülebi-
      Planı’nın hayata geçirilmesi ve somut çıktıların alınma- lirlik raporlamalarına eğilmesi de finansmana erişim
      sı, ayrıca dünyadaki politika değişiklikleri doğrultusunda  açısından son derece önemlidir.
      çalışmalara yön verecek katkıların oluşturulması süre- Bununla birlikte, sektör örgütleri ve STK’lar da
      cini desteklemeyi amaçlıyoruz.         KOBİ’ler başta olmak üzere farkındalığın daha geniş bir
       Önümüzdeki süreçte, hem Çalışma Grubu hem  tabana yayılması, özellikle sektörel yol haritaları belir-
      ihtisas çalışma grupları bünyesinde yapılacak çalış- lenmesi ve ihtiyaç analizleri yapılması ve bunların kamu
      malar ile Eylem Planı kapsamında yer alan hedef ve  çalışmalarına girdi teşkil etmesinin sağlanması, AB’deki
      faaliyetlerin kamu, özel sektör ve ilgili tüm paydaşlar  muhatap kuruluşlar ile işbirlikleri gerçekleştirilmesi hu-
      ile etkin bir şekilde yürütülmesi Bakanlığımızın önce- suslarında önemli görevler üstlenebilecektir. Önümüz-
      likleri arasında yer alıyor.          deki süreci fırsata çevirme yolunda atılacak tüm adımlar,
       İhracatımızın yüzde 40’ını aşkın bir bölümünü ger- dijitalleşme odaklı katmadeğeri yüksek ve 21. yüzyılın
      çekleştirdiğimiz AB, ülkemiz için en önemli ihraç pazarı  değişen beklentilerine cevap verebilecek bir üretimi ve
      ancak özellikle AB’nin son yıllarda üçüncü ülkelerle ger- ihracatı da teşvik edecektir.

                                            (\OÖO   KobiEfor
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30