Page 27 - KobiEfor Eylül 2021
P. 27

TİM Başkanı İsmail Gülle           liyetleri yürütmeye devam ediyor. Bu yıl sonunda hayata
       “Yeşil Mutabakatı, fırsat           geçirmeyi hedeflediğimiz Dijital Mentorluk Sistemi ile
                              ihracatçılarımızın AYM’ye uyumluluklarını analiz ederek
       olarak görmemiz gerekiyor”          özel rapor ve yol haritaları çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu
       Küresel risk raporlarına göre, gelişen riskler ara- kapsamda yüksek emek ve uzmanlık gerektiren ana-
      sında salgın hastalıkların ardından dünyayı bekleyen en  lizleri dijital bir asistan yardımı ile gerçekleştirecek ve
               büyük ikinci tehlike ‘İklim Değişik- firmalarımızın gelişimlerini takip edeceğiz. Faaliyetle-
               liği’ olarak karşımıza çıkıyor. İklim  rimize ek olarak, önümüzdeki dönem projelerimizden
               Değişikliği, artık gelecek nesillerin  de bahsetmek istiyorum. Dijital mentorluk projemizle
               değil; bugün, doğrudan bizlerin  bu sene ‘Yarın için Beceriler-Yeşil ve dijital bir gelece-
               sorunu haline gelmiş durumda.  ği şekillendirmek’ teması ile düzenlenen Avrupa Sosyal
               Bu anlamda, iklim değişikliği ile  Yenilik Yarışması’na başvurduk. Avrupa Katılım Önce-
               mücadele çalışmalarının, pande- si Yardım Aracı IPA 3 2021-2022 proje çağrısı için Yeşil
               mi sonrasında tüm dünyada hız- Gündem ve Sürdürülebilir Bağlantısallık başlığından
           İsmail lanacağına inanıyoruz. İklim de- hareketle projemizi TİM, İTKİB, İKMİB, UND ortaklığıy-
            Gülle
               ğişikliğinin önlenmesi noktasında  la hazırladık. IPA 3 2023-2024 proje çağrısı için de Yeşil
      atılan adımlar, küresel ticareti, dolayısıyla ülkemiz ih- Ajanda ve Sürdürülebilirlik başlığından hareketle tüm
      racatını da oldukça etkiliyor. Özellikle Avrupa Birliği’nde  ihracatçı birliklerimizin ortaklığıyla yeni bir proje hazır-
      (AB) yaşanan gelişmeler, üretimden lojistiğe tüm ihracat  ladık. İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi İstanbul Mali
      süreçlerimizi doğrudan etkileyecek. Çünkü AB ülkeleri,  Destek Programı proje çağrısı için ihracatçılarımızın sı-
      2020 yılında, ihracatımızdan yüzde 41.3’lük pay aldı. Av- nırda karbon düzenlemesine uyum sağlaması amacıyla
      rupa ülkelerinin toplam payı ise yüzde 55.7 seviyesinde.  ‘Sıfır Karbon Fasilitasyon Merkezi’ proje başvurumuzu
      Buna ABD, Çin, Japonya gibi iklim değişikliği hedefle- yaptık. COSME Programı ‘Avrupa Hafif Sanayisinde İno-
      rini belirlemiş ülkeleri ekleyince toplam ihracatımızın  vasyon ve Teknoloji’ çağrısı kapsamında işletmelerin di-
      3’te 2’sinden fazlasını geleceğe hazırlamamız gerektiği  jital, teknolojik ve yeşil dönüşümünü hızlandıracak, bir
      açıkça ortaya çıkıyor. TİM olarak, tüm bu gelişmeleri ya- proje başvurusu yaptık. Yine bu yıl TÜBİTAK Ağlara Üye-
      kından takip ediyoruz. İhracatçılarımızı bir yandan yakın  lik Desteği kapsamında Avrupa İklim Ağı’na üyelik için
      geleceğe hazırlıyor, bir yandan da ihracatçılar sayesinde  çalışmalarımızı tamamladık, inşallah olumlu sonuçları
      ülkemizin yeşil ekonomiye geçiş sürecini hızlandırıyoruz.  bekliyoruz. Tüm bu çalışmaların neticesinin ihracatçıla-
      Yeşil dönüşüm sürecinde de böyle bir sorumluluğu üst- rımızın yeşil mutabakat ve iklim değişikliği süreçlerine
      leniyor ve elimizi taşın altına koyuyoruz.   katkı sağlamasını ümit ediyoruz.
       Meclisimiz, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum çer- AB tarafından yayımlanan Döngüsel Ekonomi Ey-
      çevesinde ihracatçılarımıza yol göstermek adına yoğun  lem Planı’nda yer alan öncelikli alanlara dair ka-
      bir çalışma sürecine girdi. Öncelikli alan olarak belir- rarları yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda AB
      lediğimiz iklim değişikliği konusunda yürütülecek faa- Komisyonu’nun; sürdürülebilir ürün inisiyatifi; ürün-
      liyetlere yol göstermesi amacıyla TİM İklim Değişikliği  lerin iklim-nötr ve döngüsel ekonomiye uygun hale
      Komitesi’ni kurarak faaliyetlerimize başladık. Yeşil Mu- getirilmesi, kaynakların verimli kullanılması, atıkların
      tabakat ve çağrının alt başlıklarına ilişkin ihracatçıları- azaltılması ve sürdürülebilirlikte önde gelen ürünlerin
      mızı bilgilendirmek amaçlı ‘Ufuk 2020 Programı Yeşil  performansının kademeli olarak norm haline gelmesi-
      Mutabakat Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı’ düzenle- nin sağlanması gibi tasarılarının bulunduğunu biliyo-
      dik. Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda her bir sektörü- ruz. Bu tasarılardan doğrudan etkilenecek olan; ‘Hazır
      müzün sorularına cevap bulmak amacıyla, Enerji Yoğun,  Giyim ve Konfeksiyon’ sektörü ihracatımızda AB’nin
      Kaynak Yoğun ve Tarım Sektörü ana gruplandırması ile  payı tam yüzde 71. Avrupa Birliği’nin payı; ‘Kimyevi
      üç farklı tarihte ‘TİM Avrupa Yeşil Mutabakatı Farkındalık  Maddeler’ sektöründe yüzde 39, ‘Çelik’ sektöründe
      Toplantıları’ düzenledik. İhracatçı Birlikleri bünyesinde  yüzde 35, ‘Çimento’ sektöründe yüzde 36, ‘Mobilya’
      görev yapmakta olan personelimizin iklim değişikliği  sektöründe yüzde 24 seviyesinde.
      konusunda yeterliliğini artırmak amacıyla, Boğaziçi Üni- AB Yeşil Mutabakatı’na hazırlıklı olmamız gerçe-
      versitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve  ği çok açık. Önümüzdeki yıllarda, Yeşil Mutabakat’a
      Araştırma Merkezi işbirliğinde ‘İklim Değişikliği ve Ge- uyum, özellikle Avrupa Birliği ülkelerine ihracat ger-
      nelleştirilmiş AB Yeşil Düzen Eğitimi’ düzenledik. TİM İk- çekleştiren firmalarımızın, rekabet gücünü artıracak
      lim Komitemiz, İklim Değişikliği Yol Haritası oluşturmak  başlıca etmen olacak. Pandemi dönemi gösterdi ki,
      amacıyla sektör ve firma ihtiyaçlarının tespit edilmesine  ülkemiz temiz ve yeşil üretimle, güvenli bir tedarikçi
      yönelik çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. konumunda. Bu yüzden, Yeşil Mutabakatı, üretimde ve
       Bu yıl da meclisimiz, iklim değişikliği ve Avrupa Ye- ihracatta bir kriz olarak değil, fırsat olarak görmemiz
      şil Mutabakatı alanında, eğitim, mentorluk ve sektör  gerekiyor. Bu noktada, mutabakatın getireceği zorluk-
      spesifik çalışmalar ile Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı (AYM)  lara odaklanmak yerine, açılan fırsat kapısını değer-
      ihracatçılarımız açısından fırsata çevirmeye yönelik faa- lendirmenin daha anlamlı olacağına inanıyoruz.”
                                            (\OÖO   KobiEfor 27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32