Page 28 - KobiEfor Eylül 2021
P. 28

KAPAK       DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu)       Mevcut ekonomik büyüme modelleri ile çevresel sür-
       Başkanı Nail Olpak              dürülebilirliğin sağlanamayacağı fikrinin yaygınlaşması
                              ve gelecekte yaşanabilecek iklim krizine karşı artan du-
       “Ajandamızın ilk sıralarında
                              yarlılık, ‘Büyüme’ ile ‘Yeşil’in birlikte ele alınmasını ge-
       Yeşil Dönüşüm Projesi var”          rekli kılıyor. 2021 yılı itibarıyla, dünya ekonomisinin yakla-
       “Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 50’sini  şık yüzde 70’ini oluşturan 110’dan fazla ülke, 2050 yılına
      oluşturan ve ülkemizin en büyük ticari partneri olan  kadar karbon nötr olmayı; Çin ise bu hedefe 2060 yılından
      Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat Projesi ile büyük bir de- önce ulaşmayı planladığını duyurdu. En büyük ticaret or-
      ğişime öncülük ederek Avrupa’yı ilk iklim nötr kıta ha- tağımız olan ve iklim değişikliği ile mücadelede erken dö-
               line getirmeyi hedefliyor. Ticaret  nem tecrübelere sahip Avrupa Birliği (AB), Aralık 2019’da
               ve sanayi politikasının kuralları  Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı duyurarak 2050 yılına kadar
               yeniden yazılırken bir yandan da  net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması hedefi doğrul-
               sadece maddi unsurların değil,  tusunda; üretim, tüketim, yatırım, ticaret, finans ve diğer
               aynı zamanda sosyal, çevresel ve  pek çok önemli alanda dönüşümü içeren yeni büyüme
               insan hakları ile ilgili konuların da  stratejisini paylaştı. Bu doğrultuda Türkiye olarak, Çin,
               ticarette belirleyici bir rol oynaya- ABD, Birleşik Krallık ve AB gibi bizim de kendimize 2050
               cağını görüyoruz.       hedefi belirlemenin önemli olduğuna inanıyoruz.
            Nail  Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu  DEİK olarak en büyük ticaret ortağımız olan AB
           Olpak
               (DEİK) olarak, özellikle ihraca- çalışmalarımız kapsamında, Tam Üyelik ve Gümrük
      tın ve dünya ticaretinin geleceği açısından son derece  Birliği’nin Güncellenmesi’nin yanı sıra geçtiğimiz yıl iti-
      önem teşkil eden Yeşil Dönüşüm Projesi ajandamızın  barıyla gündeme gelen Yeşil Mutabakat da önemli bir
      ilk sıralarında yer alıyor. Türk iş dünyasının Yeşil Muta- başlığımız. Doğaya duyarlı olmak adına; firmalarımızı
      bakat düzenlemesi kapsamında, bu yeni yeşil büyüme  bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak, bu kapsama
      stratejisine tam entegrasyonu sağlaması için sanayide  hazırlamak ve değişen koşullara adapte etmek için,
      yeşil dönüşümü hızla gerçekleştirmesi gerekiyor. Sür- Ticaret Bakanlığımızın çalışmalarını destekleyen DEİK
      dürülebilirlik ilkesini ana eksenimize alarak, Türk sana- Yeşil Dönüşüm çalışmamız son derece önemli. Bir ta-
      yisini küresel tedarik zincirinde Avrupa için vazgeçilmez  raftan Yeşil Mutabakat sürecinde geç kalmamak, diğer
      bir üretim üssü haline getirmeliyiz. Dolayısıyla biz de  taraftan da adı koyulmamış yeni bariyerlerle karşılaş-
      DEİK olarak, bu konuyu AB ülkeleri ile ikili ekonomik ve  mamak, özel sektörümüzün önünde iki denge unsuru
      ticari ilişkilerimizin geleceği adına çok önemsiyor ve ha- olarak yer alıyor. Türk iş dünyasına ‘2050 yılında Sıfır
      zırlıklarımızı bu yönde yapmamız gerektiğinin bilinciyle  Karbon’ hedefi koymamızın, firmalarımızın motive ol-
      hareket ediyoruz.                ması için kritik bir adım olacağını düşünüyoruz.

       OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu),
       Konya OSB ve Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü
       “OSB’ler örnek olacak”


       Sanayide Yeşil Dönüşüm OSBÜK’ün gündemin-  olacağını vurguladı. Kütükcü, “OSBÜK olarak, Sanayi
      de: “Avrupa Yeşil Mutabakatı” ve “Sanayide Yeşil  ve Teknoloji Bakanlığımız ile Yeşil OSB Projesi çalışı-
               Dönüşüm” sürecini değerlen- yoruz. OSB’lerimizi belli kriterlerle değerlendirerek,
               diren ve sera gazı emisyonla- Yeşil OSB sertifikasıyla sertifikalandırmayı hedefliyo-
               rının azaltıldığı, ekonomik bü- ruz” dedi.
               yüme ile kaynak kullanımının  Kütükcü şunları söyledi: “OSB’lerimiz, ülkemi-
               birbirinden ayrıştırıldığı yeni  zin sanayi üretiminin yüzde 40’ını gerçekleştirerek
               bir ekonomi ve üretim mode- Türk sanayisine lokomotiflik ediyor. OSBÜK olarak
               li ortaya koyan yeşil mutaba- OSB’lerimizin sanayideki bu rolünün artarak devam
               katın önümüzdeki dönemde   etmesi için yeşil dönüşüm konusunu çok önemsiyoruz.
            Memiş
           Kütükcü Türkiye’nin ve dünyanın gün- OSB’lerimizde de bu konuda çok yüksek bir farkındalık
               deminde daha fazla yer alaca- olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Bunun en somut
      ğının altını çizen Kütükcü, OSBÜK olarak bu süreçle  örneği ise yenilenebilir enerjide bölgelerimize yapılan
      ilgili çalışmalara başladıklarını anlattı.   yatırımlar. Şu anda OSB’lerimizde Güneş Enerjisi Sant-
       Yeşil OSB sertifikası: Organize Sanayi Bölgeleri’nin  rali, Rüzgar Enerjisi Santrali, Biokütle ve Jeotermal
      (OSB’lerin) Türkiye’nin en planlı sanayi alanları oldu- Santraller’den oluşan 693 Yenilenebilir Enerji Üretim
      ğuna dikkat çeken Kütükcü, bu planlı yapıların sana- Santralimiz var. Bu yenilenebilir enerji santrallerinin
      yide yeşil dönüşüm sürecinde Türk sanayisine örnek  kapasitesi 1.000 MW’a yaklaşmış durumda.”

      28 KobiEfor (\OÖO
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33