Page 29 - KobiEfor Eylül 2021
P. 29

Yakın dönemde, AB ile ticaretimizin geleceği adına Yeşil  bakatı ve KOBİ’ler’ raporumuzu Nisan’da yayımladık.
      Mutabakat çerçevesinde iş dünyamıza yeni bir yol haritası  Ağustos’ta da İktisadi Kalkınma Vakfı ile düzenlediği-
      olacak önemli bir raporu kamuoyuyla paylaşacağız. Sana- miz ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) Finansman Des-
      yide yeşil dönüşüm, Yeşil Mutabakat kapsamındaki risk- tekleri’ temalı webinar’da da hem yeşil dönüşümü an-
      lerin azatılması ile Türkiye-AB ekseninde doğacak yeni  lattık hem de bu alandaki destek ve teşvikler hakkında
      fırsatlar, sürece tam entegrasyon içeren eylem planı ve  bilgi verdik. Önümüzdeki dönemde de AYM çerçeve-
      öncelikli stratejik yatırım alanları gibi pek çok ana başlı- sinde bilgi paylaşımı ve farkındalık artıran etkinlikler
      ğı, raporumuzda tüm detaylarıyla mercek altına alacağız.  yapacağız. Ayrıca bir Yeşil Dönüşüm Merkezi kurmayı
      Ümit ediyoruz ki sanayide yeşil dönüşümü belirli bir tak- düşünüyoruz. Bu proje ile KOBİ’lerin yeşil dönüşüm
      vim içinde adım adım hayata geçirecek ve Türkiye’nin bü- yolculuklarına rehberlik ederken, eğitim ve mentorluk
      yüme serüveninde yeni bir yeşil döneme adım atacağız.”  süreçleri sağlayacak, yeşil finansman kaynaklarına
                              ulaşmalarına da rehberlik edeceğiz.
                               AYM’nin amaçlarından biri de ekonomik büyüme-
       TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı
       Orhan Turan                  nin kaynak kullanımından ayrıştırılarak, AB ekono-
                              misini sürdürülebilir kılması. Bu kapsamda Sınırda
       “Çok önemli bir fırsat”            Karbon Düzenlemesi (SKD) mekanizması ile karbon
       “Üretim, tüketim, yaşama ve örgütlenme biçimleri- yoğunluğu fazla olan ürünlerin pahalılaştırılması, AB
               miz, havadaki-sudaki-topraktaki  ve diğer ülkelerde sürdürülebilir ürünlerin üretiminin
               değişimler, uzun süredir hayatı  yaygınlaşması da gündemde. Dolayısıyla sürdürüle-
               sürdürülmez kılmaya başlamıştı.  bilirlik, karbon nötr olma hedefi, yenilenebilir enerji
               Küresel ısınma, karbon salımı,  yatırımları, atık yönetimi, döngüsel üretim gibi konu-
               kuraklık, yeraltı ve yer üstü kay- lar iş dünyamızın öncelikli gündem maddeleri olmalı.
               naklarımızdan doğa ve canlı tür- Sürdürülebilir kalkınma ve rekabetçilikte yeşil dönü-
               lerinin azalmasıyla birlikte uzun  şüm sadece ekonomik değil çevresel ve toplumsal
               süredir yerkürenin ritmi de deği- anlamda da önemli bir kaldıraç etkisi yaratacaktır.
      Orhan
               şiyor. TÜRKONFED olarak hayatı,  AYM’nin bir büyüme stratejisi olarak kurgulanması ve
      Turan
               ülkemizi ve dünyayı yaşanabilir  bunu yaparken de KOBİ’lerin mevcut kırılganlıklarının
      kılmak üzere sürdürülebilir kalkınma ve rekabetçilikte  düşünülmesi gerektiğine inanıyoruz. İklim değişikliği
      oyunun kendisini değiştiren yeşil dönüşümü KOBİ’ler  odaklı yeşil ekonomiye geçişi esas alan, dijitalleşmeyi
      çerçevesinde değerlendirdiğimiz ‘Avrupa Yeşil Muta- bir kaldıraç olarak kullanan, yeni girişimleri destekle-

       MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan:
       “Ekonomik döngünün her aşamasında yeni bir şekillenme”

       “Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı, bilhassa 1 milyar  ile olan ilişkilerin her iki taraf adına verimli bir revizyo-
      avroluk bütçesiyle ülkemiz için son derece önemli bir  na tabi olması adına önemlidir. Zira 2050 yılına kadar
               kaynak potansiyeli taşımaktadır.  varacak olan uzun bir vadede; AB’nin enerji, finansman
               Bu kapsamda söz konusu çağ- ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda gerçekleş-
               rıyı yakından takip ederek ciddi  tireceği dönüşüm, Türkiye’yi doğrudan etkileyebilecek
               projeler geliştirmek bizler için  bir potansiyel taşımaktadır. Bu kapsamda Avrupa Yeşil
               önemli bir sorumluluktur.  Mutabakatı’nı yalnızca bir çevre meselesi olarak gör-
                Avrupa Yeşil Mutabakatı, yal- memek gerekir. Ülkemizi de yakından ilgilendiren ve
               nızca iklim değişikliğini kapsa- sonuçları itibariyle yeni bir uluslararası ticaret sistemi
               mamakta aynı zamanda ‘Temiz  ve iş bölümüne neden olacak bu programa adapte ola-
       Abdurrahman
               ve Döngüsel Ekonomi İçin Sa- bilmek için; yeni iklim rejimi çerçevesinde yaşanacak
       Kaan
               nayi, Enerji ve Kaynak Verimliliği  gelişmelere ayak uydurmak, yalnızca Türkiye için değil
      Sağlanmış Binalar, Tarladan Sofraya Tarım’ gibi hedef- diğer bütün ülkeler için zorunlu hâle gelmektedir. Bu
      leriyle, birçok konuya da temas etmektedir. Meseleye  noktada karbon kaçağının minimum seviyeye indiril-
      bu kapsamda yaklaştığımızda; AB’nin yeni dönem eko- mesi ve ekonominin tamamında karbonun etkin biçim-
      nomi ve ticaret politikasının seyrini değiştirecek olan bu  de fiyatlandırılması hedeflerine yönelik ticarette yeni
      Programın, Avrupa ile dış ticaret payının yüzde 50’ler  vergiler ve tarife-dışı engelleri kapsayan yeni bir sis-
      düzeyinde olduğu da hatırda tutulursa Türkiye için ol- temden söz ediyoruz. Özetle Avrupa Yeşil Mutabakatı’na
      dukça önemli olduğunu ifade etmeliyiz.     uyum aslında ekonomide ciddi kazanımları da berabe-
       Uzun yıllardır ülkemizin en önemli ticaret ve yatırım  rinde getirecektir. Bu çerçevede üretimden istihdama;
      ortağı olan AB’deki gelişmeleri takip etmek ve bu geliş- ticaretten ihracata kadar ekonomik döngünün her aşa-
      melere uyumlu karşılıklı yol haritaları belirlemek, AB  masında yeni bir şekillenme söz konusu olacaktır.”
                                            (\OÖO   KobiEfor 29
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34