Page 30 - KobiEfor Eylül 2021
P. 30

KAPAK      yen, Ar-Ge çalışmalarının önünü açan, KOBİ’lerin di- İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
      rencini artıran ve kapasitelerini geliştiren, küresel eko- Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Başkan
      nomide etkin bir aktör olmayı hedefleyen ‘yeni bir ufka  Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası
      ve yeni bir stratejiye’ ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz.  Yönetim Kurulu Başkanı
      Bu stratejinin, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Ye-
      şil Mutabakat ile uyumlu olması bir zorunluluk. Gerekli  Ayhan Zeytinoğlu
      mevzuatların tamamlanması ve dönüşüm sürecini fırsa- “Fırsatı değerlendiremezsek,
      ta çevirecek stratejilerin bir an önce hayata geçirilmesi  o zaman riske dönüşür”
      gerekiyor. Bu konularda kapsayıcı işbirlikleri ile politika
      önerilerimizi karar vericilere aktarırken, iş dünyası, üye- “İKV olarak Aralık 2019’da Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın
                              (AYM) açıklanmasını takip eden süreç içinde bu konu-
      lerimiz ve KOBİ’lerin yeşil dönüşüme uyum sağlamaları
      için projelerimizi hayata geçireceğiz.              yu öncelikli çalışma alanı olarak
       AYM’yi bir fırsat olarak görüyoruz. Doğal ve çevresel      belirledik. Özellikle başlangıçta
      kaynaklarımızın korunmasından ekonomik kalkınmaya         konu Türkiye’de yeterince bilin-
      ve toplumsal refaha uzanacak süreçte önemli bir kal-       miyordu. Zaten dinamik bir süreç
      dıraç olacaktır. AYM’ye uyum çerçevesinde kaynakların       olduğu için tüm gelişmeleri izle-
      sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve daha az girdi ile   mek ve analiz etmek gerekiyor.
      daha çok üretim yapılması hedefleniyor. Bu da iş dün-       Bu süreç içinde Türkiye için Av-
      yası için çok önemli bir fırsat. Öte yandan özellikle SKD  Ayhan rupa Yeşil Mutabakatı’na uyumun
      ile maruz kalınacak vergi ve ek maliyetler önümüzdeki  Zeytinoğlu neden kaçınılmaz olduğu ve nasıl
      dönemde özellikle büyük ölçekli firmalar için önemli bir      gerçekleştirilebileceği konusun-
      maliyet unsuru olabilecek. Bu durum yalnızca büyük öl- da genel kamuoyu ve özellikle iş dünyamızı uyardık.
      çekli firmaları değil onların en büyük tedarikçisi konu- İKV’nin faaliyetleri özellikle Türkiye ve AB ilişkileri
      munda olan KOBİ’leri de etkileyecek. Riskleri azaltma- alanında. Esas olarak İKV’nin hitap ettiği kitle iş dün-
      nın yolu da finansman, yasal mevzuat ve gerekli altyapı  yasından oluşuyor. Başta TOBB olmak üzere çeşitli iş
      dahil bugünden hazırlık yapmaktan geçiyor.”   dünyası örgütleri mütevelli ve destekçi kurumlarımız


       TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski:
       “Yeşil dönüşüm bir tercih değil gerekliliktir”


       TÜSİAD işbirliğiyle Birleşik Krallık-Türkiye ‘Hedef:  Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick
      Sıfır Emisyon Zirvesi (Race to Zero Summit), 31 Ekim- Chilcott, “Bu denli çeşitli ve önde gelen Britanyalı ve
               12 Kasım 2021 tarihleri arasında  Türk şirketin müreffeh ve esnek bir karbon-nötr eko-
               Glasgow’da düzenlenecek Bir- nomiye geçişte, küresel sorumluluğa öncülük ettiği-
               leşmiş Milletler İklim Konferansı  ni görmekten memnuniyet duyuyorum” dedi.
               2021 (COP26) öncesinde, çevrimiçi  TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kas-
               gerçekleştirildi. Etkinliğe İngiltere  lowski, şunları söyledi: “Sürdürülebilir kalkınma ve
               Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott  çevrenin korunması Tüzüğümüzde yer alan temel
               başkanlık yaptı ve işletmeleri, net  konulardan biridir. Ekonomik faaliyetlerin çevresel
               sıfır emilim hedeflerine ulaşmak  kaygıları dikkate alan bir anlayışla sürdürülmesi
       Simone     için küresel eylemin bir parçası  TÜSİAD’ın öncelikli çalışma prensiplerinden biri ol-
       Kaslowski
               olmaya davet etti.      muştur. Bu bağlamda, iş dünyası olarak önemli bir rol
       Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Graham Stuart ve  üstlendiğimize inanıyoruz. İklim değişikliğinden en
      TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslows- fazla etkilenen bölgelerden birinde yer alan ülkemiz
      ki ana konuşmaları gerçekleştirdi. Birleşik Krallık  için yeşil dönüşüm
      Türkiye Ticaret Elçisi Lord Janvrin ise panele mode- bir tercih değil, bir
      ratörlük yaptı. #RaceToZero (#Hedef: Sıfır Emisyon  gerekliliktir. Bu an-
      Zirvesi), 2030’a kadar emisyonları yarıya indirmek  layışla, iklim deği-
      için düzenlenen en büyük küresel anlaşma. Zirvenin  şikliği ile mücadele
      amacı, Türk endüstrilerinin dekarbonizasyonu için  konusunu tüm ça-
      işletme katılımlarını desteklemek ve devletle özel  lışmalarımızda ön-
      sektör arasında çift taraflı pekiştirici eylemleri teş- celiklendiriyoruz.
      vik etmekti. Zirvede İngiliz ve Türk iş liderleri, özel  Stratejik önceliklerimizden biri olarak belirlediğimiz
      sektörde iklim eylemlerini ve net emilim hedeflerine  Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için ulusal
      ulaşmak için iki ülkenin de sanayilerinde kullanabi- ve uluslararası tüm paydaşlarımızın çabalarına ve
      leceği en iyi uygulamaları ele aldı.      yapıcı katkılarına önem veriyoruz.”

       KobiEfor (\OÖO
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35