Page 31 - KobiEfor Eylül 2021
P. 31

arasında yer alıyor. Yani AYM’nin etkilerini değerlen- larımızı yakından izlesinler. Kendi firmalarının karbon
      dirdiğimizde ilk planda iş dünyası üzerindeki etkilerini  ayak izini azaltmak için bir strateji belirlesinler. Sürdürü-
      dikkate almalıyız. Özellikle AB’ye ihracat yapan ve Av- lebilirlik raporlaması sistemini araştırsınlar. Kendi sek-
      rupa standartlarında üretim yapmayı hedefleyen sanayi  törleri için gerekli uyum çalışmalarını yapsınlar ve devle-
      ve hizmet sektörlerini önemli ölçüde etkileyecek. AYM  tin ve diğer uluslararası kuruluşların sağlayacağı teşvik
      2050 yılına kadar Avrupa’yı ilk iklim nötr kıta haline  ve kredi gibi kaynakları araştırsınlar. Özellikle Avrupa
      getirmek için net sera gazı emisyonlarını sıfırlamayı  Yatırım Bankası bir iklim bankasına dönüşüyor ve sür-
      hedefliyor. Bunun için üretimden, dağıtım ve tüketim  dürülebilirlik kriterleri çerçevesinde anlaşmalı bankalar
      aşamalarına kadar her aşamada standartlar yeniden  aracılığıyla projelere yönelik çeşitli imkânlar sağlıyor.”
      belirlenecek ve revize edilecek. Atıkların mutlaka geri
      dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması, biyoçözünür  Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu
      ve sürdürülebilir ürünler tasarlanması, kullanılan ener- Başkanı Nurettin Özdebir
      jinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi ve verimli
      kullanılması, çevreye yayılan kimyasal ve diğer mad- “Yeni bir uluslararası ticaret
      delerin minimize edilmesi hedefleniyor. Sınırda karbon  sistemi ve iş bölümü dizaynı”
      düzenlemesi ile AB’ye yapılan çimento, gübre, elektrik,  “Dünya maalesef çevre kirliliği ve karbon salınımı
      alüminyum ve çelik ithalatına ek maliyet geliyor. AB’nin
                              nedeniyle büyük bir iklim krizi ile karşı karşıyadır.
      Emisyon Ticaret Sistemi ile uyumlu biçimde karbon fi-       AB tarafından Aralık 2019’da
      yatlandırması yapılacak. Bunlara hem ulusal düzeyde,
                                       açıklanan ‘Avrupa Yeşil Mutaba-
      hem de firma düzeyinde hazırlıklı olmalıyız. Karbon        katı’ daha temiz ve sürdürülebi-
      ayak izini azaltmak için önlemler almalıyız.           lir bir dünya oluşturmayı hedef-
       İKV bir araştırma kurumu olarak öncelikle Avrupa        lemekte, bunun için de atılması
      Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması süreçlerinin      gereken adımlara yer vermek-
      izlenmesi, analiz edilmesi ve kamuoyunun bilgilendi-       tedir. AB’nin bu mutabakat ile
      rilmesi aşamalarında çalışıyor. Stratejimiz Türkiye’nin      2050’ye kadar sera gazı emis-
      farklı illerinde oda ve borsalarımıza yönelik olarak Av- Nurettin yonunu sıfıra indirmeyi, eko-
      rupa Yeşil Mutabakatı ve etkileri konusunda seminerler  Özdebir nomik büyümede herhangi bir
      düzenlemek. Pandemi döneminde bunu daha çok webi- kaynağa bağlı kalınmamasını ve sadece bir ülke ya
      nar yoluyla ve çevrimiçi olarak yapıyorduk. Önümüzdeki  da bölgenin değil, tüm dünyanın bir bütün olarak
      normalleşme dönemiyle birlikte illere bizzat giderek de  kalkınıp gelişmesini hedeflemektedir.
      bilgilendirme çalışmalarına ağırlık vermeyi hedefliyoruz.  Mutabakat sadece bir çevre stratejisi olarak al-
      Son zamanlarda yaşadığımız orman yangınları ve seller  gılanmamalı, bizi de yakından ilgilendiren yeni bir
      gibi aşırı iklim olayları, doğal afetleri tetikledi. İklim kri- uluslararası ticaret sistemi ve iş bölümü dizaynı
      zinin gelecekte oluşacak bir tehdit olmadığını, şu anda  olduğu da unutulmamalıdır. Bu çerçevede AB eko-
      gerçekleşmekte olduğunu gördük. Daha fazla önlem  nomisini sürdürülebilir bir gelecek için dönüştürme
      almakta gecikirsek bu gidişatın önünü almak mümkün  amacını da ortaya koymaktadır. Bu süreç biz sana-
      olmayacak. AYM bize bu krizden çıkış yolunu gösteriyor.  yicileri de çok yakından ilgilendirmektedir. Çünkü
      O yüzden bir fırsat oluşturuyor. Ama eğer bu fırsatı de- mutabakat daha sürdürülebilir ve çevreye saygılı
      ğerlendiremezsek o zaman riske dönüşür. Üyelerimize  üretim döngüleri sağlamanın yollarını ortaya koyan
      tavsiyelerim şunlar: Bu konuda bilgilendirme çalışma- sürdürülebilir bir endüstriyi de hedeflemektedir.

       YASED’den 3 yatay çalışma grubu önerisi


       ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’ çerçevesinde ku- at ve Düzenleyici Çerçeve Çalışma Grubu’, ‘Yeşil
      rulan ‘Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’ ilk toplan- Finansman Çalışma Grubu’ ve ‘Yeşil Teknolojiler
               tısını gerçekleştirdi. Toplantıya  ve Girişimcilik Çalışma Grubu’ olduğunu söyledi.
               Uluslararası Yatırımcılar Der- Birçok sektörel etki analizine ihtiyaç duyulduğunu
               neği (YASED) Yönetim Kurulu  belirten Seçkin, Emisyon Ticaret Sistemi ve karbon
               Üyesi Mustafa Seçkin ve YA- fiyatlandırma mekanizmasına dair düzenlemeleri
               SED Genel Sekreteri Serkan  ivedilikle hayata geçirmemiz gerektiğini vurguladı:
               Valandova da katıldı. Yeşil Mu- “Emisyon azaltımı, atık geri kazanım ve bertaraf
               tabakat Çalışma Grubu-Özel  yükümlülükleri, OSB’lerin yeşil dönüşüm için alt-
               Sektör İstişare Toplantısı’nda  yapı gereklilikleri, atıkların piyasadan toplanma-
      Mustafa      konuşan Mustafa Seçkin, 3  sına yönelik operasyonel maliyetler gibi alanlarda
      Seçkin
               yatay çalışma grubu kurul-  destek programları hazırlanmasına hız verilme-
      ması gerektiğini ifade ederek, bunların ‘Mevzu- sinde fayda görüyoruz.”


                                            (\OÖO   KobiEfor
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36