Page 32 - KobiEfor Eylül 2021
P. 32

KAPAK       Mutabakatla ilgili olarak hem ülke olarak hem de sa- nı olan ormanları yok ettiğine ve hava kirliliği dön-
      nayiciler olarak bizim de geç kalmadan harekete geç- güsünde yeni bir felaket devrini başlattığına dikkat
      memiz gerekmektedir. Buna ilişkin Ticaret Bakanlığımız  çekti: “Siyasilerden bilim insanlarına, iş dünyasın-
      tarafından bir eylem planı hazırlanmıştır. Burada ger- dan sanatçılara kadar iklim değişikliğini konuşmalı,
      çekleştirilecek çalışmaların özel sektörün de içinde bu- bilime kulak vermeli, acil önlem alınması gerekti-
      lunduğu bir çalışma grubu ile yapılması planlanmakta- ğini yaymalıyız. Geçmişteki hoyratlıklarımızı son-
      dır. ASO olarak burada katkı sağlamaya hazırız. Ankara  landırarak, dünyayı yıpratma payımızı düşürmeliyiz.
      Sanayi Odası olarak bu konuda biz de ASO 2. OSB ile bir- İSO Yeşil Gündem Sohbetleri toplantıları ile nitelikli
      likte bir çalışma yürütüyoruz. Öncelikle ilk etkilenecek  bir üst akıl oluşturarak değerli analizleri kamuoyu
      sektörlere yönelik olmak üzere bir dizi çalışma gerçek- oluşturmak adına ülkemizin gündemine getirmeye
      leştireceğiz. Ardından da tüm sektörlerimizi kapsayacak  devam edeceğiz.”
      şekilde çalışmalarımızı genişleteceğiz. Bu konuda An- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakül-
      karalı sanayiciler olarak büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı  tesi, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim
      düşünmüyorum. Ankara’da gerek OSB’lerimizin, gerek- Üyesi Prof.Dr. Doğanay Tolunay, “Bölge turizme
      se sanayicilerimizin çevre hassasiyeti zaten üst noktada.  açılacak deyip hemen ağaçlandırma yapmak, kaş
      Avrupa Yeşil Mutakabatı’na en hızlı uyum sağlayacak, en     yapayım derken göz çıkarmak
      hazır kentin Ankara olduğuna inanıyorum.”            olur. Önce yanan ağaçları kesip
                                      bölgeden uzaklaştırmalı. Yaşlı
       İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı          ağaçların düşen tohumları, ye-
       Erdal Bahçıvan:                        niden yeşermek için yeterli ola-
       “Hoyratlıklarımıza son verelim,        Doğanay     caktır. İhtiyaç halinde çevredeki
                              Tolunay
                                      kızılçam ormanlarının tohum-
       dünyayı yıpratmayalım”            larıyla takviye olabilir. Bu şekilde gelecek bahar-
       İstanbul Sanayi Odası (İSO), ‘İSO Yeşil Gündem  da bölge yeşillenebilir. Ormanlarımızdaki HES’ler,
               Sohbetleri’ serisini “İklim Deği- enerji nakil hatları da hem yangınlarda müdahaleyi
               şikliği, Ekolojik Denge ve Orman  güçleştiriyor hem de yangın riskini yaratıyor. Sana-
               Yangınları” paneli ile başlattı. Top- yiciler de seragazlarını azaltmaya, yatırımlar için
               lantı, İSO Yönetim Kurulu Başkanı       yer seçiminde karbon emisyonu-
               Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde,       na dikkat etmeliler.”
               Gazeteci ve TV Program Yapımcısı         Boğaziçi Üniversitesi Öğretim
               Ilgaz Gürsoy moderatörlüğünde         Üyesi Hükümetlerarası İklim De-
               çevrimiçi düzenlendi.
      Erdal                              ğişikliği Paneli (IPCC) Değerlen-
                İstanbul Sanayi Odası Yönetim     Barış
      Bahçıvan                            dirme Raporu Anayazarı Doç.Dr.
               Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan,    Karapınar Barış Karapınar, “Dünya, 4-5 dere-
      son dönemde yaşanan yangınların, karbon yutak ala- celik sıcaklık artışını kaldıramaz” dedi ve önümüzdeki


       Ürünler yeşil pasaportlu olmazsa ton başına 30-50 Euro vergi yükü geliyor

       AB, Türkiye’nin yüzde 50’ye yakın pay ile en bü- 3 yıllık geçiş dönemi: Otomotivden kimyaya, de-
      yük ihracat pazarı. Dolayısıyla AB Yeşil Mutabakatı  mir çelikten hazır giyim sektörüne kadar AB’ye ihra-
      Türkiye’nin ihracatını da önemli oranda etkileyecek.  catta ön sırada yer alan sektörlerde ‘ithalat fiyatının,
      3 yıllık ödemesiz bir dönem öngören anlaşmaya  eşyanın karbon içeriği dikkate alınarak belirlenmesi’
      göre sektörler, ihracata konu ürün ve hizmetlerin  olan AB’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi’ne (SKD) yö-
      karbon salımını belirlenmiş standartlara göre dü- nelik hazırlıklar da başladı. Sektör temsilcileri, yeşil
      zenlemezse, ton başına 30 ile 50 Euro arasında vergi  dönüşüme yönelik yatırımların da teşvik kapsamına
      yükü ile karşılaşacak. Türkiye geçen yıl 155 milyon  alınmasını talep ediyor. Avrupa’nın Yeşil Mutabakat’ı
      331 bin ton malı 169 milyar dolar değerle ihraç etti.  açıklanmasının ardından, Türkiye de Yeşil Mutaba-
      Bunun yarıya yakını da 27 üyeli AB’ye gerçekleştiril- kat Eylem Planı 2021 (YMEP) hazırladı ve genelge 16
      di. Ton başına 30-50 Euro arasında vergi yükü dü- Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlandı. “Yeşil Dö-
      zenlemesine göre Türk ihracatçıların düzenlemeye  nüşüm Eylem Planı” çerçevesinde takvimin de oluş-
      yönelik yatırımlarını yapmaması halinde yıllık yakla- turulduğu uygulamanın 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 3
      şık 2.3 milyar dolar ile 3.9 milyar dolar arasında ver- yıllık mali yükümlülük getirmeyen bir geçiş dönemi
      gi yüküne maruz kalacak. Özetle ihraç ürünlerinin  ile başlatılması hedefleniyor. Söz konusu dönüşümün
      yeşil pasaportu olmazsa ciddi vergi yükleriyle karşı  şirketlere faturası ise birkaç yüz bin dolardan milyon
      karşıya kalınacak.               dolarlara kadar çıkıyor.


      32 KobiEfor (\OÖO
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37