Page 6 - KobiEfor Eylül 2021
P. 6

EDİTÖR

                   GÜNCELLENME
                      oronavirüsten yakamızı kurtara- miz, erişilebilir ve güvenli enerji. Temiz
                      madık. Koronavirüs Pandemisi,  ve döngüsel ekonomi için sanayi. Enerji
                   K tedbirlerdeki ihmallerin ve yeni  ve kaynak verimliliği sağlanmış binalar.
                   varyantlarının da etkisiyle kontrolden çık- Sürdürülebilir ve akıllı hareketlilik/ula-
                   tı; vakaları ve ölümleri artırdı. Her yazımda  şım. Tarladan sofraya tarım. Ekosistem
                   vurguladığım gibi, toplumsal sorumlulu- ve biyoçeşitlilik. Sıfır kirlilik. Toksikler-
                   ğumuz gereği; ‘Maske-Mesafe-Temizlik’  den arınmış çevre. Araştırma altyapıla-
                   tedbir ve kurallarına özenle uymalıyız,  rına destek için bilginin güçlendirilmesi.
                   kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak dur- Vatandaşların sürdürülebilir ve iklim de-
      <DOoÖQ 6|QPH]       malıyız, kapalı ortamları havalandırmalı- ğişikliğinden arındırılmış bir Avrupa’ya
                   yız. Toplumsal bağışıklık için salgın has- geçiş için bilgi ve beceri olarak hazırlan-
      yalcinsonmez@kobiefor.com.tr
                   talıklara karşı en etkili yöntem olan  ması ve uluslararası işbirliği.”
                   aşımızı mutlaka yaptırmalıyız. Böylece  Daha yeşil ve daha temiz bir dünya plan-
                   hem kendimizin hem de sevdiklerimizin  lanırken yeni sektörler, iş alanları ve pi-
      Pandemi sürecinin     sağlığını koruyabiliriz.      yasalar açılacak. Dönüşüm için 1 trilyon
                   Dünya ve ülkemiz Pandemi’nin etkisin- Avroluk bütçe ayrıldı. AB sınırda karbon
      şekillendirdiği
                   den henüz kurtulmadan bir de iklim krizi  düzenlemesi yaparak, ithalat ve ihracatta
      ‘Yeni Normal’e      yaşamaya başladı. Küresel ısınmanın yol  Yeşil Mutabakat kurallarını partner ülke-
      yeşil ve dijital     açtığı, afet ve felaketlerle sarsılan yaşa- ler için de işletecek.
      dönüşümün         mımız için son uyarıları aldık. Bir an önce  Dış ticaretinde en büyük partneri olan
                   ekosistemdeki hasarı onarmak gerekiyor.  AB’ye aday ülke konumundaki Türkiye’nin
      kaçınılmaz        Süreçle ilgili başta Avrupa Birliği (AB)  Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın yeni standart
      etkilerinin        ve Birleşmiş Milletler (BM) olmak üze- ve kurallarından etkileneceği çok açık.
      duyarlılığını ve     re Dünya harekete geçti. Ülkemizi de  Şimdiden ‘Yeşil Ürün Pasaportu’nu, yap-
                   yakından ilgilendiren ve etkileyen, özel- tırımları ve maliyetini dikkate almalıyız.
      bilincini eklemek
                   likle sanayi ve hizmetteki standartların  Doğal olarak uyum için yapılacak dönü-
      zorundayız.        ve kuralların değişimiyle iş dünyasında  şümde finans kadar kamunun, STK’ların,
      Çünkü           bir dönüşümü zorunlu kılan gelişmele- akademi dünyasının ve özel sektörün iş-
      ‘Yeni Normal’de      ri dergimizin bu ayki Kapak konusunda  birliğiyle hazırlanan bir strateji ve eylem
                   ‘Yeşil Mutabakat’ bağlamında işledik.  planına ihtiyaç var.
      bizi güncellenen     BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in  Rekabet kurallarının değişeceği ve yeni
      iş, üretim, tüketim,   insanlık için bir kırmızı alarm olarak  riskler oluşturacak Yeşil Mutabakat
      ticaret ve insan     tanımladığı Birleşmiş Milletler Hükü- uyum sürecinde; hız, etkinlik ve verim-
                   metlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin  lilik sağlayan dijital dönüşüm ve teda-
      ilişkilerinin       (IPCC) son raporuna göre iklim deği- rik zinciri yönetim merkezi potansiyel
      davranış ve        şikliğinin etkisiyle sıcak hava dalgala- fırsatını değerlendirebilirsek ülkemizin
      biçimlerinin       rı, şiddetli yağışlar ve kuraklık şidde- ve işletmelerimizin rekabet gücünü
                   tini artıracak ve daha sık görülecek.  arttırmada kaldıraç olabilir. Bir de bir
      değiştiği
                   BM’nin iklim değişikliğiyle mücadele  an önce beklediğimiz; Cumhurbaşka-
      yeni bir         için bir dönüm noktası olarak görülen  nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
      sosyal yaşam       raporunun, Koronavirüs Pandemi-  yatırımları, istihdamı, üretimi ve ihra-
      bekliyor.         si nedeniyle bir yıl ertelenen İngiltere  catı arttıracağını vurguladığı; demok-
                   Başbakanı Boris Johnson’ın başkanlık  rasi, hukuk ve ekonomi reformlarının
                   yapacağı İskoçya’nın Glasgow şehrinde  yapılması; ekonomide ve yatırımlarda
                   düzenlenecek COP26 İklim Zirvesi’nin  güven ortamı oluşturarak finansal den-
                   (1-12 Kasım 2021) öncesi yayınlanması  gelenmeyle istikrar sağlayacaktır.
                   çok önemli.            Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile
                   AB’nin iklim ve çevreyle ilgili mücade- duyurulan; Ticaret Bakanlığı’nın hazır-
                   lesini daha etkili ve geniş bir şekilde  ladığı ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’ ve
                   yeniden düzenlemeyi amaçladığı bir yol  uygulanmasını takip etmek için ‘Yeşil
                   haritası olan Avrupa Yeşil Mutabakatı  Mutabakat Çalışma Grubu’ oluşturul-
                   (European Green Deal) Aralık 2019 ta- ması mücadele ve hazırlığa başlangıç
                   rihinde açıklanmıştı. Gelişmeler süreci  için değerli bir adım. İş dünyamızın
                   hızlandırdı ve acil gündem oluşturdu.  sürdürülebilir döngüsel kalkınma ve
                   Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2030’a kadar  büyüme için yeni süreçle ilgili gerçek-
                   karbon salınımını yüzde 50 azaltmayı,  leştirdiği etkinlik ve çalışmalar, toplum-
                   2050’de de sıfırı hedefliyor. Mutabakat  sal bilincimizin gelişmesinde ve uygu-
                   kapsamında 11 öncelikli alan belirlen- lamada vizyon oluşturuyor; kesintisiz
                   di: “İklim değişikliği ile mücadele. Te- sürdürmeliyiz.
      6 KobiEfor (\OÖO
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11