Page 8 - KobiEfor Eylül 2021
P. 8

áà5.(7 3$125$0$
      Odeabank’ta         TürkTraktör yılın ilk yarısında
      istikrarlı büyüme      ihracatını yüzde 31 artırdı
                      TürkTraktör, 2021 yılının ilk yarısında üretimi-
       Odeabank, 2021’in ilk yarısının
                     ni yüzde 105, ihracatını ise yüzde 31 artırdı.
      sonunda, geçtiğimiz yılın aynı dö-
                      Yurt dışı pazarlara yapılan traktör ihracatı-
      neminde 65 milyon TL seviyesin-
                     nın yüzde 88’ini de tek başına gerçekleştiren
      deki net kârını yüzde 31 artışla 85
                     TürkTraktör’de ihracatın toplam ciro içindeki
      milyon TL seviyesine yükseltti.
                     payı ise yüzde 30 olarak gerçekleşti.
       Odeabank Genel Müdürü                             Aykut
                      TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, 2021
      Mert Öncü, “Müşteri odaklı ban-                         Özüner
                     yılının ilk yarısında üretim ve ihracatta yakalanan
      kacılık anlayışımızı katmadeğer
                     performansın temelinde, düşük maliyetli yüksek kalitede üretim yapmayı sürdür-
      yaratan alanlarda geliştirmeyi
                     melerini sağlayan Ar-Ge çalışmalarının yattığını söyledi.
      hedefleyerek, teknolojik geliş-
              melerin yan- Bankacılık Okulu’nda         Alternatif Bank’ın
              sıması çer-
              çevesinde;  yeni eğitim dönemi başladı ekonomiye sağladığı
              sürdürülebi-                    destek devam ediyor
              lir, yenilikçi
              çözümleri                      Alternatif Bank, 2021 yılı ikinci
              ve dijitalleş-                   çeyrek sonu finansal sonuçlarını
       Mert      meyi hayata                    açıkladı. Bankanın, konsolide ra-
       Öncü
              geçirmeyi                     kamlara göre aktifleri 37.3 milyar
      amaçladık” dedi.                          TL, nakdi ve gayri nakdi krediler-
       Odeabank’ın gayri nakdi kre-                   de ekonomiye sağladığı destek ise
      dileri geçen yılın aynı dönemine                  34.1 milyar TL oldu.
      göre yüzde 48 büyüyerek 7.3 mil- Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nun  Alternatif Bank Genel Müdürü
      yar TL seviyesine ulaştı.  yeni eğitim döneminin açılış töreni, Ziraat Kaan Gür, “Geçtiğimiz yıl sonuna
                     Bankası’nın Ankara Ulus’taki Tarihi Genel göre TL tasarruf mevduatı hac-
                     Müdürlük Binası’nda Hazine ve Maliye Ba- mimiz yüzde 12’lik bir büyüme
      Azerbaycan’dan        kanı Lütfi Elvan’ın katılımıyla gerçekleşti.  gösterdi. Aynı dönemde dijital ka-
      Otokar’a 50 adet        Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan nallardan açılan hesapların oranı
                     Çakar, “1989’da güncel adını alan ‘Ziraat önemli bir artış göstererek yüzde
      doğalgazlı otobüs      Bankası Bankacılık Okulu’, sektörde bili- 30’un üzerine
      siparişi           nen, kaliteli ve profesyonel eğitim veren bir çıktı” diye ko-
                     marka eğitim kurumu olmuştur” dedi.  nuştu.
       Ot okar,           Ziraat Katılım Bankası 3. Dönem Ka- Gür, “Yılın
      Bakü  toplu         tılım Bankacılığı Okulu da Sabahattin ilk yarısında
      taşımacılığında kullanılmak üze- Zaim Üniversitesi’nde gerçekleşen açı- finanse etti-
      re Azerbaycan’dan toplu taşıma  lış programıyla yeni eğitim dönemine ğimiz ihracat
      şirketi Xaliq Faiqoglu’ndan 50  başladı.             hacmi, geçen
      adetlik CNG’li KENT şehir içi oto- Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin yılın aynı dö-    Kaan
      büsü siparişi aldı.     Özdemir, “90 uzman yardımcısı arkada- nemine göre        Gür
       Otokar Genel Müdürü Ser- şımız, bugün eğitimlerine başlıyor” diye yüzde 27 ar-
      dar Görgüç; bu siparişin CNG’li  konuştu.             tarak 700 milyon USD oldu” dedi.
      araçlarda tek kalemde aldıkları
      en büyük ihracat siparişi olduğu- PASHA Bank, ilk yarıyı 26 milyon TL kâr ile kapattı
      nu belirterek, “Türkiye’de tasar-
      lanan ve üretilen otobüslerimizin  2020’de aktif büyüklüğünü yüzde 26 artıran PASHA Bank, 2021’in ilk altı aylık
      dünyanın önde gelen şehirlerin- döneminde de yüzde 20 büyüme kaydetti.
      de kullanılmasından büyük gu-  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ihracında da tarım ve oto-
      rur duyuyoruz” dedi.     motiv sektörleri için yılın ilk yarısında 126 milyon TL finansman
       KENT otobüsleri, modern iç  desteği sağladı. 2021’in ilk yarısını 26 milyon TL kâr ile kapattı.
      ve dış görüntüsü, çevreci moto- Fitch Ratings’in ulusal notunu A-durağan olarak belirlediği bankanın Kurumsal
      ru, üstün yol tutuşuyla da dikkat  Yönetim İlkelerine uyum notu da ilk yarıda JCR Eurasia Rating tarafından 9.23’e
      çekiyor.           yükseltildi.

      8 KobiEfor $ðXVWRV
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13