Page 3 - Teknopark-KobiEfor-Haziran-2021
P. 3

PAMUKKALE TEKNOKENT          Denizli ekosisteminde dijital dönüşümün anahtarı:

             Pamukkale Teknokent     Denizli’de Ar-Ge’nin ve inovasyonun       2010 yılından bu yana 405 Ar-Ge
     merkezi olan Pamukkale Teknokent,        projesine imza atan Teknokent, bugüne
     pandemiyi fırsata dönüştürdü,          kadar yapılan Ar-Ge projelerinden
     yüzde 100 doluluğa ulaştı.            toplam 76 milyon TL gelir elde etti.


       amukkale Üniversitesi Rek-                 rının ekosistemini çeşitlendirebil-
       törü ve Pamukkale Tekno-                  menin yanı sıra ağır sanayi ile ilgili
     Pkent A.Ş. Yönetim Kurulu                    Ar-Ge çalışmalarının da yapılabil-
     Başkanı Prof.Dr. Ahmet Kutluhan,                 diği bir Teknokent hayal ediyoruz.
     2020 yılının pandeminin de etkisiy-               Ayrıca içerisinden bir UniCorn gi-
     le tüm sektörlerde durağan bir yıl                rişim çıkmış ve ülkemiz ihracatına
     olarak gerçekleştiğini belirterek,                daha fazla katkı sağlayan bir Tek-
     “2020 yılı son 4 ayında Pamukka-                 nokent dileğimizdir” diye konuştu.
     le Teknokent’in bu durağanlıktan                  Pamukkale Teknokent, Sanayi
     çıkmasına ve pandemiyi fırsata dö-                ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün or-
     nüştüren çalışmalar yapılmasına                 ganize ettiği KÜSİ (Kamu–Üniversi-
     odaklandık” dedi. Özellikle pande-                te -Sanayi İş Birliği) Platformunun
     mide bilişim sektörüne olan ilginin               bir paydaşı. Bu anlamda Valilik
     artmasıyla 2020 yılı boyunca yüzde  Prof.Dr. Ahmet       Başkanlığında ve İl Müdürlüğü ko-
     85 düzeylerinde devam eden bölge  Kutluhan           ordinasyonunda yapılan tüm ça-
     doluluk oranının artırmak için sü-                lışmalara aktif katılım sağlanıyor.
     reci değerlendirdiklerini kaydeden  teren firmaları bölgeye çekerek bu  Bu kapsamda Denizli’de sanayinin
     Kutluhan, “Ulusal katkısı yüksek  rakamların iyileştirilmesini hedefle- kapsamlı bir SWOT analizinin ya-
                     mekteyiz” diye konuştu. Pamukkale
     olduğunu değerlendirdiğimiz fir-                 pılması çalışmasını Pamukkale
                     Teknokent’in sektörel ağırlığında
     maları bölgeye davet ederek dolu-                Üniversitesi ile birlikte Pamukkale
                     yazılım, bilgisayar ve iletişim tekno-
     luk oranımızı yüzde 100’e yükselt-                Teknokent koordine ediyor.
                     lojileri, elektronik, makine, enerji ve
     tik. Şu an hâlihazırda Pamukkale                  Kutluhan, projeyi şöyle aktardı:
                     sağlık sektörleri yer alıyor.
     Teknokent’e ilgi artarak devam et-                “KÜSİ kapsamında firma ve ku-
     mektedir” dedi.                         rumların gerek girişimcilik gerek-
      Pamukkale Teknokent’te 2010   Hangar tipi teknokent     se çeşitli proje çağrıları hakkında
     yılından bu yana 405 Ar-Ge proje- hedefleniyor          bilgilendirilmesi yönünde prog-
     si yürütüldü. Bunlardan 8 patent,  Pamukkale Teknokent Yöne-  ramları da ilgili kurum ve kuru-
     27 marka tescili, 11 faydalı model,  timi, sanayiden kopuk bir tekno- luşlarla birlikte organize etmek-
     1 coğrafi işaret ve 8 diğer haklar  kentin sürdürülebilir olmadığına  teyiz. Bununla birlikte TÜBİTAK ve
     olmak üzere toplam 55 fikri sınai  inanıyor. Bu bağlamda 2021 yılını,  KOSGEB Ar-Ge projeleri ile yapı-
     mülkiyet hakkı çıktısı elde edildi.  sanayi içerisinde aktif bir tekno- lan başvuruların Teknokentimiz-
     Kutluhan, ticarileşebilir ürünün bir  kent olma yönündeki çalışmalarla  de önceliği vardır. Bu kurumların
     teknoparkın en temel çıktılarından  sürdürdüklerini kaydeden Kutlu- proje çağrılarını hem düzenledi-
     biri olduğunu belirterek bu konu- han, uzun vadeli planlamaların- ğimiz programlarla hem de Tek-
     ya markalaşma açısından ayrı bir  da ise yüzde 100 doluluk oranı ve  nokent içerisinde faaliyet göster-
     önem verdiklerini söyledi.    bölgeye olan ilginin artmış olma- melerine öncelik tanıyarak daha
      Kutluhan, “Bugüne kadar yapılan  sı sebebiyle yeni bir bina yatırımı  cazip hale getiriyoruz.”
     Ar-Ge projelerinden toplamda 76  planladıklarını söyledi.     Pamukkale Teknokent’te aka-
     milyon TL gelir elde edildi ve 2.5 mil- Pamukkale Teknokent’in sade- demisyen girişimcilere bölgede
     yon dolar ihracat yapıldı. Hem gelir  ce ofislerden ibaret olmaması ge- faaliyet göstermeleri durumunda
     hem de ihracat rakamlarının artma- rektiği düşüncesinden hareketle  yüzde 20 kira indirimi sağlanıyor.
     sı yönündeki çalışmalarımız devam  sanayi ile iç içe bir yapıda hangar  Ayrıca Teknokent içerisinde aka-
     etmektedir. Bu kapsamda özellikle  tipi bir teknokent düşlediklerini  demisyenlere özel bir kuluçka
     ulusal katkısını yüksek gördüğümüz  söyleyen Kutluhan, “Bu sayede  merkezi de bulunuyor. Yeni şir-
     projeleri ve yurtdışında faaliyet gös- bölgede yapılan Ar-Ge çalışmala- ketleşen girişimci akademisyen-

                                       Haziran 2021 KobiEfor Teknopark 3
   1   2   3   4   5   6   7   8