Page 4 - Teknopark-KobiEfor-Haziran-2021
P. 4

PAMUKKALE TEKNOKENT     ler bu imkândan da faydalanabi-   Yapay Zeka Oyun Animasyon Uygulama
     liyor. Rektör Kutluhan, TÜBİTAK   Geliştirme Merkezi
     1512 kapsamında devam eden
     BİGG (Bireysel Genç Girişimci)   Pamukkale Üniversitesi Genel
     çağrısını üniversite içerisinde  Sekreteri, İktisadi ve İdari Bi-
     daha yaygın hale getirmeye ça-  limler Fakültesi Yönetim Bilişim
     lıştıklarını bu çağrı kapsamında  Sistemleri Bölüm Başkanı Prof.
     bölgede faaliyet gösteren aka-  Dr. Selçuk Haşıloğlu, Pamukka-
     demisyen firmaların bulunduğu-   le Üniversitesi yürütücülüğün-
     nu açıkladı. Pandemi sürecinde  de kurulacak ‘Yapay Zeka Oyun
     Covid-19 aşısı geliştirme üzeri- Animasyon Uygulama Geliştirme  Prof.Dr. Selçuk
                                      Haşıloğlu
     ne dünyada çalışmalar devam    Merkezi’nin bünyesinde dijital
     ederken böyle bir çalışmanın   oyun, grafik, animasyon, sanal/ düzeyde artıracak, yüksek katma
     Denizli’de ve Pamukkale Üni-   artırılmış gerçeklik, yapay zekâ,  değer oluşturan teknolojik ticari
     versitesi bünyesinde de yapıla-  hologram, oyunlaştırma ve ciddi  ürünler geliştirilecek ve yüksek
     bilmesi için gerekli çalışmaların  oyun’ konularında teknik eğitim  çarpan etkisiyle yeni sektörler
     başlatılmasını istediğini aktaran  verileceğini söyledi.    veya alt sektörlerin doğmasına
     Kutluhan, Klinik Araştırma Mer-   Haşıloğlu, şunları aktardı:  katkı sağlayacaktır. Bu doğrultu-
     kezi (PAUKAM) çalışmasının bu   “Düşük maliyet ve iş gücüyle  da ‘YAZOGEM’ adıyla bir çalışma
     şekilde ortaya çıktığını söyledi.  yüksek nitelikli laboratuvarlar- başlattık. Bu çalışma da aynı şe-
     PAUKAM ile ilgili uzman ve bilim  da yüksek getiri sağlayacak hiz- kilde Güney Ege Bölgesi’nde tek
     kurulu üyeleri ile bir araya gele- metlerle, bölgede bir ilk olma  olacak ve GEKA iş birliği ile sür-
     rek nasıl bir yol izlenmesi gerek- özelliğinin yanı sıra bölgenin ta- dürülerek güdümlü proje haline
     tiği ve ne gibi ihtiyaçlar olduğunu  nınırlığını ulusal ve uluslararası  getirilecek bir çalışmadır.”
     belirlemeye çalıştıklarını, onay ve
     sertifikaların çıkartılıp çalışmayı
     projelendireceklerini söyledi.   Nano Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

      Tekstilin dijital dönüşümünü   ‘Nano Teknoloji’ günümüzde
                     kimyadan metalürjiye, elekt-
      teknokent sürdürüyor
                     ronikten sağlığa kadar birçok
      Pamukkale Teknopark Yönetim
                     alanda kullanılan üst düzey bir
     Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ahmet
                     teknoloji. Pamukkale Üniversi-
     Kutluhan, ülkemizde maalesef
                     tesi Rektör Yardımcısı, PAÜ Mü-
     tekstil sektöründe dijital dönüşü-
                     hendislik Fakültesi Kimya Mü-
     mün geç kaldığını belirterek, “Bu
                     hendisliği Bölüm Başkanı Prof.
     durum Avrupa’nın tekstil merkez-                         Prof.Dr. Necip
                     Dr. Necip Atar, bölgenin çağın bu
     lerinden birisinde faaliyet gösteren                       Atar
                     teknolojisinden uzak kalmama-
     Teknokentimize ayrı bir görev yük-
                     sı adına nano teknoloji alanında  ma kapsamında Denizli, Muğla
     lemektedir. Bu kapsamda Tekno-
                     disiplinlerarası araştırmaların  ve Aydın bölgesindeki akade-
     kent bünyesinde faaliyet gösteren
                     yapılabileceği bir laboratuvar  misyen ve firmaların ihtiyaçları
     birçok yazılım ve bilişim firması
                     merkezi projesini GEKA (Güney  araştırılıp iyi niyet mektupları
     tekstil sektörüne özel ERP (Ku-
                     Ege Kalkınma Ajansı) ile birlikte  toplanıyor. Atar, araştırma son-
     rumsal Kaynak Planlaması), saha
                     başlattıklarını söyledi.    rasında GEKA ile birlikte bir
     veri toplama sistemleri, otomasyon
                       Bölgedeki tek nano teknoloji  güdümlü proje başlatılacağını
     ve robotik sistemler konularında
                     merkezi olması planlanan çalış- açıkladı.
     çalışmalar yapmaktadır” diye ko-
     nuştu. Pandemi sürecinde daha  genin sanayi çeşitliliğini artırıyor.  sanayi alanında ilk siparişini ala-
     fazla ön plana çıkan bu sistemler  2021 yılı içerisinde sağlık ekip- rak faaliyetine başladı. Ayrıca böl-
     bölgede tekstil sektörünün hem  manları üzerine çalışma yapan  gedeki en büyük veri merkezi de
     çağı yakalamasına hem de mali-  bir firma Denizli’de ilk defa tek- Pamukkale Teknokent bünyesin-
     yetlerin azalarak daha rekabetçi bir  nik medikal parça üretimi üzeri- de çalışıyor. Kutluhan, üniversite-
     yapı kazanmasına fırsat sunuyor.  ne tesisini kurdu. Yine Teknofest  deki akademisyenlerin akademik
      Pamukkale Teknokent bünye-  yarışmasında birinci olan roket  çalışmalarını Pamukkale Tekno-
     sinde tamamlanmış Ar-Ge çalış-  takımı Teknokent bünyesinde şir- kent üzerinden sanayiye aktara-
     maları seri üretime geçerek böl- ketleştirilerek uzay ve havacılık  bildiğini kaydetti.
     4 KobiEfor Teknopark Haziran 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9