Page 5 - Teknopark-KobiEfor-Haziran-2021
P. 5

Pamukkale Teknokent ekosistemini güçlendiriyor

         Teknolojinin üretim merkezi     Pamukkale Teknokent, 103 Ar-Ge          teknolojinin üretim merkezi.
     firması, 332 Ar-Ge çalışanı, hayata        Pamukkale Teknokent Genel Müdürü
     geçirdiği işbirlikleri, ön kuluçka ve      İlyas Yılmazyıldız, Teknokent’in sadece
     kuluçka ofisleri, Pamukkale Teknokent       Denizli için değil bölgesi için de önemli
     Teknoloji Transfer Ofisi ile Denizli’de      bir yatırım olduğunu söylüyor.

        enizli’de dijital dönüşüm,                 kaynaklara erişim, proje yazılım-
        teknolojik üretim, Ar-Ge ve                larında destek, bu projelerde mali
     DÜr-Ge, sanayi üniversite iş-                  kaynak bulunmasında yol gösteri-
     birliği ve inovasyon ekosisteminin                cilik yapmaktadır. Ayrıca bölge gi-
     önemli halkası olan Pamukkale                  rişimcimize, üniversite kütüpha-
     Teknokent, 2010 yılından bu yana                 nesi, laboratuvar ve danışmanlık
     yaklaşık 50 bin metrekare açık                  hizmetleri de sunulmaktadır.”
     alan üzerinde toplam 13 bin 500                  Pamukkale Teknokent’in 2021
     metrekare kapalı alanda faaliyet                 yılı ihracatının 2 milyon 552 bin
     yürütüyor. Denizli Valiliği ve Denizli              dolar, ithalatının ise 704 bin dolar
     Belediyesi’nin desteği, Pamukkale                olduğunu kaydeden Yılmazyıldız,
     Üniversitesi, Denizli Ticaret Oda-               2020 yılı öncesi ihracat rakamının
     sı, Denizli Sanayi Odası, Denizli  İlyas            1 milyon 734 bin dolar, ithalatın ise
                     Yılmazyıldız
     Ticaret Borsası ve Denizli İhracat-               688 bin dolar olduğunu paylaşıyor.
     çılar Birliği ortaklığında kurulan
     Pamukkale Teknokent, sadece   Yılmazyıldız, toplamda Pamukkale  Kuluçka merkezi
     Denizli için değil, bölgesi için de  Teknokent’te istihdam edilen 280  öğrencilere de
     geleceğin ileri teknoloji araştırma- Ar-Ge/yazılımcının Bilim, Sanayi
     geliştirme (Ar-Ge) ve tasarım mer- ve Teknoloji Bakanlığı’nın sunduğu  destek sunuyor
     kezi olarak hizmet veriyor.   muafiyet ve desteklerden faydalan- Bünyesinde 90 metrekare alanda
      Pamukkale Teknokent Genel   dığını açıklıyor.        ön kuluçka ve kuluçka ofisleri bulu-
     Müdürü İlyas Yılmazyıldız, tekno-                nan Pamukkale Teknokent, iş fikri
     lojiyle bilginin üretilmesi, bilginin  İhracatta 2.5 milyon   olan öğrencilerin ön kuluçka ofis-
     ürünle ticarileşmesi, üretimde   dolara ulaşıldı        lerinden faydalanabilmesine imkan
     standartların yükseltilmesi, ve-                 tanıyor. İlyas Yılmızyıldız, “İş fikri
                      Yazılım ve bilişim sektörü ağır- olan öğrenciler, projelerini bu alan-
     rimliliğin artırılması, üretim ma-
                     lıklı faaliyet yürüten Pamukkale  da gerçekleştirebilir ve iş fikirlerini
     liyetinin düşürülmesi, üniversite-
     sanayi işbirliğinin desteklenmesi,  Teknokent’te; bilgisayar ve ileti- olgunlaştırıp firma kurma aşama-
                     şim teknolojileri, elektronik, ener- sında kuluçka ofislerinde şirketleri-
     araştırmacılara iş imkânının sağ-
                     ji, gıda sanayi, iklimlendirme, ilaç,
     lanması ve sanayinin rekabet                   ni açabilirler” diyor.
                     imalat sanayi, inşaat, kimya, ma-
     gücünün artırılmasını amaçla-
                     dencilik, makine ve teçhizat ima-
     dıklarını belirterek, Pamukkale                  İşbirliği sinerji yaratıyor
     Teknokent’in sadece Denizli için  latı, medikal, medya ve iletişim,  Kurumlar arası işbirliğinin bölge
                     sağlık, tarım ve tekstil sektörle-
     değil bölgesi için de önemli bir                 açısından büyük avantaj sağladığını
                     rinde Ar-Ge çalışmaları yürütülü-
     yatırım olduğunu söylüyor.                    belirten İlyas Yılmazyıldız, yürüt-
                     yor. İlyas Yılmazyıldız, Pamukkale
      Yüzde 99 doluluk oranıyla faaliyet              tükleri çalışmalara da değiniyor:
                     Teknokent’in performansına iliş-
     gösteren Pamukkale Teknokent’te                 “TÜBİTAK tarafından 1512 Tekno-
     Mayıs 2021 tarihi itibariyle 14’ü  kin şu bilgileri veriyor: “Bölgemiz- girişim Sermaye Desteği (BiGG)
     kuluçka olmak üzere toplam 103  de yürütülen 211 proje tamam-  Programı’nın 1. aşama faaliyetleri-
     Ar-Ge firması faaliyet gösteriyor  landı. 125 proje ise devam ediyor.  ni Bilkent Cyberpark ile yürütmek-
     ve bu firmaların 21’i Pamukkale  Özellikle genç ve yeni işletmeleri  teyiz. Bilkent işbirliği ile girişimci-
     Üniversitesi akademisyenlerince geliştirmek amacıyla girişimci fir- lere Programda temel girişimcilik
     kuruldu. Bölgede toplam 332 Ar- malara; ofis hizmetleri, ekipman  eğitimleri, birebir ve online iş geliş-
     Ge personeli istihdam ediliyor. İlyas  desteği, yönetim desteği, mali  tirme mentörlükleri şirket kurma
                                       Haziran 2021 KobiEfor Teknopark 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10