Page 6 - Teknopark-KobiEfor-Haziran-2021
P. 6

PAMUKKALE TEKNOKENT     eğitimleri, sunum teknikleri eğiti- gördüğü bir diğer yapı ise Pamuk- mukkale TTO’nun kuruluş ama-
     mi, iş planı yazma eğitimi, sektör  kale Teknokent Teknoloji Transfer  cını Yılmazyıldız, şöyle özetliyor:
     uzmanlarından dikey mentörlükler,  Ofisi (Pamukkale TTO). Pamukka- “Üniversitemizde üretilen bilgi ve
     yatırımcı görüşmeleri ve tasarım  le TTO Eğitim, Tanıtım ve Farkın- teknolojinin, uygulamaya dönüş-
     ile ön prototipleme destekleri bu- dalık Hizmetleri Birimi; akademik  türülerek ticarileştirilmesine ve
     lunuyor. Ayrıca TİM-TEB Girişim Evi  destek hizmetleri, üniversite-sa- bu süreç sonucunda ekonomik/
     işbirliğimiz bulunmaktadır. Bu iş- nayi işbirliği, fikri sınai mülkiyet  sosyal/kültürel değer kazanma-
     birliği sayesinde firmalara ücretsiz  hakları, patent ve ticarileştirme,  sına yardımcı olmak, sanayinin
     mentörlükler ve ticari hızlandırma  girişimcilik, şirketleşme gibi alan- ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolo-
     faaliyetleri sunulmaktadır.”   larda faaliyetlerini yürütüyor.  jinin üniversitemizde üretilmesi-
                      Ar-Ge ve inovasyon odaklı res- ne yardımcı olmak, bu işbirlikleri
      Pamukkale TTO bölge      mi/özel sektör kuruluşları ile  sonucunda üniversite ve sanayi
      girişimcisi ve        akademisyenler ve öğrencilere  arasında bilgi ve teknoloji akta-
      yatırımcısının yanında    yönelik şirketleşme konuların- rımına ve somut çıktıların geliş-
                     da eğitim, seminer, sempozyum,  tirilmesine katkı sağlamak için
      Üniversitede öğrenim gören öğ-
                     kongre, çalıştay, atölye çalışması  Pamukkale Teknoloji Transfer
     rencilerin, mezunların ve girişim-
                     vb. etkinlikler düzenleyen Pa- Ofisi kurulmuştur.”
     ci olmak isteyen ilgililerin destek
       Pamukkale Teknokent’in sunduğu avantajlar

       Pamukkale Teknokent’in kanun  kira indirimi uygulanıyor.   • Bölgede bulunan girişimciler, ve
     kapsamında 31 Aralık 2028 tarihine  • Teknokent bünyesinde Ar-Ge  Denizli’de ki sanayicilerin proje ba-
     kadar sunduğu avantajlar ise şöyle:  ve yazılımı gerçekleştirilen ürünlere,  zındaki önerileri ve maddi katkılarıyla
                                                  2
       • Ar-Ge faaliyetlerinden elde  şirketlerin başvuruları üzerine Sana- ihtiyaç duyulan yaklaşık 2.500 m ’lik
     edilen gelirlere Kurumlar Vergisi  yi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından  kapalı alanda laboratuvarları, temiz
     muafiyeti.            Teknolojik Ürün belgesi verilmesi. odaları da içeren “Disiplinlerarası
       • Teknokent sınırları içinde çalı- • Teknolojik Ürün Belgesi alınan  Nanoteknoloji Eğitim, Araştırma
     şan Ar-Ge personeli ve akademisyen  ürünler için üretim sistemi kurmak  ve Uygulama Merkezi”nin; yaklaşık
     danışmanların ücretlerine yüzde 100  isteyen girişimcilere ürün türü ba- 500 metrekarelik kapalı alanda 75
     Gelir Vergisi muafiyeti.     şına 20 milyon TL’ye kadar, herbir  girişimcilik Kuluçka Merkezi’nin ve
       • Teknokent sınırları içinde geliş- firmaya 5 farklı ürün için toplam  ihtiyaç duyulan “Yapay Zeka, Oyun-
     tirilen yazılım ürünlerinin satışında  100 milyon TL’ye kadar yapacakları  laştırma, Gerçek Oyun, Animasyon;
     yüzde 100 KDV istisnası.    yatırımın %50’sinin hibe olarak iade  Eğitim, Araştırma ve Uygulama
                                                  2
       • Teknokent bünyesindeki Ar-Ge  edildiği TEKNO YATIRIM desteği ve- Merkezi’nin; yaklaşık 1.000 m ’lik
     personelinin SGK primi işveren his- rilmesi.          kapalı alanda “Pamukkale Üniversi-
     sesine yüzde 50 muafiyet.     •  Teknokentlerde geliştirilen tesi İlaç Geliştirme ve Klinik Araştır-
       • Teknokent bünyesindeki Ar- teknolojik ürünlere Devlet Malze- ma Merkezi”nin kurulması, yaklaşık
     Ge projelerinde kullanılmak üzere  me Ofisi’nin (DMO) TEKNO KATA- 1.000 m ’lik alanda “Uzay ve Savun-
                                        2
     alınan makine teçhizatta yüzde 100  LOG’unda yer verilmesi ve DMO  ma Sanayii Kuluçka, Araştırma ve
     KDV istisnası.         üzerinden herhangi bir ihaleye gerek  Uygulama Merkezi”nin kurulması
       • Teknokent bünyesinde ki Ar-Ge  olmaksızın kamu kurum ve kuruluş- ve benzeri faaliyetler yürütülmekte-
     projelerinde kullanılmak üzere ithal  larına ücretsiz satış yapılabilmesi. dir. Teknokent dışındaki sanayicilerin
     edilen makine ve teçhizatlarda yüzde  • Teknolojik ürün belgesiyle fir- Ar-Ge talepleri öğretim elemanları
     100 Gümrük Vergisi istisnası.  maların bu ürünleri için kamu ku- ve Teknokent firmalarına iletilmekte,
       • Teknokent bünyesinde temel  rumlarının açtığı ihalelere herhangi  ilgi gösterenler bir araya getirilerek
     bilimlerden (biyoloji, kimya, mate- bir deneyim (daha önce satış yapma)  görüşmeleri ve ortak proje gerçek-
     matik, fizik ile Sanayi ve Teknoloji  şartı aranmaksızın teklif verebilmesi  leştirmeleri sağlanmaktadır. İlyas
     Bakanlığı’nın uygun gördüğü alan- ve yabancı üreticilerin tekliflerinden  Yılmazyıldız, “Memnuniyetle ifade
     lar) mezun Ar-Ge personellerinde  %15’e kadar daha pahalı olsa bile  edebilirim ki hem Teknokent Firma-
     asgari ücretin aylık brüt tutarlık kıs- kamu kurumlarınca yasa gereği sa- ları kendi aralarında hem Denizli’deki
     mı 2 yıl boyunca Sanayi ve Teknoloji  tın alınması desteği sağlanmaktadır. firmalarla hem de öğretim elemanla-
     Bakanlığı bütçesi desteği.    • Firmaların ve Girişimcilerin  rıyla pek çok ortak proje gerçekleştir-
       • Akademisyen ve öğrenci Ar-Ge  ortak ortaklıklarıyla yeni ileri tek- miş olup, Teknokent Yönetim Kurulu
     firmalarına net kira bedeli üzerinden  noloji laboratuvarları ve hızlı pro- ve Teknokent çalışanları bu sinerjinin
     yüzde 20 indirim sağlanıyor.  totipleme merkezi kurulması çalış- artması için bütün güçleri ile çalış-
       • TÜBİTAK BİGG girişimcilerine  malarını yürütmekteyiz.   maya devam etmektedir” dedi.

     6 KobiEfor Teknopark Haziran 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11