Page 9 - Teknopark-KobiEfor-Haziran-2021
P. 9

Fabrikanın dijital dönüşümüne  yüksek bir şirket
     daha yoğun çaba harcadıklarının  olmak için çalıştık-
     altını çizen Sözkesen, geçtiğimiz  larını, önümüzdeki
     yıllarda fabrikanın otomasyon  dönem hem kazan
     sistemleri üzerinde 7 milyon do- yatırımı hem de te-
     ların üzerinde yatırım gerçekleş- sislerin çatısını gü-
     tirdiklerini dile getirdi: “Fabrika- neş paneliyle dona-
     daki makine parkurunun yarısını  tarak yenilenebilir
     yeniledik ve önümüzdeki 2 yılda  enerji kaynaklarıyla
     yatırımlarla tüm makine parku-  enerji ihtiyacını kar-
     runu enerji tasarruflu makine-  şılamaya çalışacak-
     lerle değiştireceğiz. Tabii tesisin  larını söyledi.
     dijital dönüşüm sürecine yönetim  Boya sektöründe temel gider-
     ve çalışanların da uyumlu olması  leri enerji ve suyun oluşturduğu-
     gerekiyor. Bunun için yazılım ve  nu hatırlatan Sözkesen, yürüttük-
     iş zekasına yönelik projeler ge- leri çalışmalara değindi: “Teşvik
     liştiriyoruz. Veriden bilgi üreten  sisteminden yararlanarak kur-
     yapay zeka sistemleri ile üretimi  duğumuz Gümüşsu Arıtma Te-
     evrimleştirme sürecindeyiz.”   sisimiz, rekabetçi sürdürülebilir
                     büyümeye olanak sağlıyor. Boya
      “Yeşil mutabakat       sistemimizde suyun kullanımı-
      sürecine hazırız”       nı ikiye ayırdık. Açık renkli atık
      Yüzde 95 yurtdışı çalışan bir ku- suyunu koyu renklilerde tekrar
     ruluş olarak yeşil mutabakat baş- kullanıp yüzde 50 tasarruf sağlı- Sözkesen, makine yenileme, gü-
     ta olmak üzere birçok alanda öncü  yoruz. 5 boyahane olarak günlük  neş enerjisi, dijital dönüşüm, yeni
     bir yaklaşım sergilemek zorunda  10 bin metreküp suyu arıtıyoruz.  fırsatlar gibi alanlara toplamda
     olduklarını kaydeden Sözkesen,  Böylece hem suyumuzu koruyup  30 milyon TL yatırım planladıkla-
     doğayı koruyan, enerji verimliği  hem de tasarruf elde ediyoruz.”  rını açıkladı.


       Civan Sözkesen:”Dizilerin oyun versiyonu üzerinde çalışıyoruz”

       Funika’nın dijital dönüşüm                  oyunu için görüştüklerini dile
      sürecinin dışında melek ya-                  getiren Sözkesen, şu bilgileri
      tırımcı kimliği bulunan Civan                 verdi: “Oyun ve dizi bir sanat.
      Sözkesen, aynı zamanda Pa-                   Dizi izlenme oranları çok yük-
      mukkale Teknopark’ta faali-                  sek. Kaliteli yapımlar sezonları
      yet yürüten Funika Games’in                  tamamlandıktan sonra da oyun
      kurucu ortaklarından. Oyun                   olarak devam edebilir. Hatta
      sektöründe son 1 yılda dünya-                 global şirketlerin hem film hem
      nın en büyük 10 oyun şirketiyle                de dizi için çalışmalar yapaca-
                    Mustafa           Civan
      50’den fazla oyun geliştirdikle- Varank       Sözkesen ğını düşünüyoruz. Çünkü tüm
      rini belirten Sözkesen, “Türk                 dünyada eğlence sektörüne ya-
      oyun sektörü ciddi bir büyü-                  tırımda düşüş yok.”
      meden geçiyor. Pandemiyle birlikte              Funika Games’in oyunları bugüne
      bu alana ilginin arttığını söyleyebi-           kadar 1 milyonu ABD olmak üzere
      liriz. Büyüme sektördeki rakamlara             toplam 2 milyondan fazla indiril-
      da yansıyor. Geçen yıl 2.4 milyar do-           di. Dijital dönüşüm sürecinin özel-
      larlık yabancı yatırım gerçekleşti.            likle kalifiye işgücüne ulaşmada
      Önümüzdeki dönem bu alanda ciddi              koşulları eşitlediğini aktaran Söz-
      büyüme bekliyoruz” diye konuştu.              kesen, “ABD’de, Hindistan’da veya
       Gelişmeleri yakından takip et-              İstanbul’da ikamet eden birisi isterse
      tiklerini ve güçlü bir kadroları bulunduğunu pay- bizlere çalışabiliyor. Dijital sektörlerde online ça-
      laşan Sözkesen, önümüzdeki dönem ise dizi ve  lışma imkanı büyük bir avantaj. Dijital göçebelerin
      oyun sektörünü birleştirecek bir işbirliğine imza  artmasını ve insan kaynaklarına ulaşmaya fayda
      atacaklarını duyurdu. Ay Yapım ile Çukur Dizisi’nin  sağladı, Denizli’nin dezavantajı kalmadı” dedi.

                                       Haziran 2021 KobiEfor Teknopark 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14