Page 12 - KobiEfor Ocak 2022
P. 12

KAPAK        XVII. KOBİ Zirvesi, 21 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirildi:
         Tedarik Zinciri Yönetim Merkezi Türkiye      TOSYÖV tarafından, TİM, TOBB ve         dergimiz KobiEfor’un medya sponsoru
      KOSGEB işbirliği; İOSB, KGF, TÜRMOB       ve çözüm ortağı olduğu XVII. KOBİ
      ve TÜRKSAT’ın desteklediği, BÜDOTEK       Zirvesi; “Tedarik Zinciri Yönetim
      Teknopark, Logo Yazılım ve MAİB’in        Merkezi Türkiye” ana temasıyla;
      oturum sponsoru ve çözüm ortağı,         İstanbul’da gerçekleştirildi.

         retimin, ticaretin ve hizmetin tüm alanlarındaki  kinacıları MAİB’in (Makine İhracatçılar Birliği) oturum
         KOBİ’lere sürdürülebilir rekabet gücü kazandı- sponsoru ve çözüm ortağı, dergimiz KobiEfor’un med-
      Üracak yol haritalarının çizildiği, gelenekselleşen  ya sponsoru ve çözüm ortağı olduğu XVII. KOBİ Zirvesi,
      KOBİ Zirvesi, bu yıl da İstanbul’da gerçekleştirildi. TOS- “Tedarik Zinciri Yönetim Merkezi Türkiye” ana temasıy-
      YÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest  la İstanbul’da gerçekleştirildi.
      Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) tarafından, TİM  İşbirliği platformunda; İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı),
      (Türkiye İhracatçılar Meclisi), TOBB (Türkiye Odalar  KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği), Marma-
      ve Borsalar Birliği) ve KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli  ra Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, Türkiye
      İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan- Bilişim Derneği (TBD), TÜGİK (Türkiye Genç İş İnsan-
      lığı) işbirliğiyle; İOSB (İstanbul İkitelli Organize Sanayi  ları Konfederasyonu), TÜRKONFED (Türk Girişim ve
      Bölgesi), KGF (Kredi Garanti Fonu), TÜRMOB (Türkiye  İş Dünyası Konfederasyonu) ve UND’nin (Uluslararası
      Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali  Nakliyeciler Derneği) yer aldığı XVII. KOBİ Zirvesi’nde
      Müşavirler Odalar Birliği), TÜRKSAT’ın desteklediği,  açılış konuşmalarının ardından ‘Tedarik Zinciri (Sorun-
      BÜDOTEK Teknopark (Dudullu OSB Boğaziçi Üniver- lar ve Çözüm Önerileri)’, ‘KOBİ’lere Sağlanan Destekler’,
      sitesi Teknopark A.Ş.), Logo Yazılım, Türkiye’nin Ma- ‘KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü’ ve ‘Yeşil Mutabakat’ otu-
                                          rumlarında kamu, akade-
                                          mi, iş dünyası temsilcile-
                                          ri, STK’lar ve KOBİ’lerin
                                          yöneticileri, tedarik zin-
                                          cirinde yaşanılan sorun-
                                          ları ve çözüm önerilerini
                                          dile getirdi ve Türkiye’nin
                                          ‘Tedarik Zinciri Yönetim
                                          Merkezi’ olabilmesi için
                                          yapılması gerekenleri ele
                                          aldı.

      12 KobiEfor Ocak 2022
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17