Page 14 - KobiEfor Ocak 2022
P. 14

KAPAK      oluşmuyor. Temel unsur, bilimsel olup olmadığıdır. Bun- duk. Destek; teminatsız ve
      dan 80 yıl önce ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ denmiş.  faizsiz geri ödemeli, 3 yılı
      Ekonomik ve toplumsal zorluk içinde olmadığımızı söy- ödemesiz olmak üzere 5 yıl
      leyemeyiz ama umudumuz geleceğe doğrudur, gelecek- vadeli. Kasım’da 360 mil-
      te bütün olumsuzluğu kıracağımıza inancımız tamdır.”  yon TL destek ödememiz
                              oldu.”
       “Güçlü Türkiye, Güçlü KOBİ mottosuyla      Akdağ, TİM ile ortak
       çalışmaya devam ediyoruz”           çalıştıklarını, ihracata ha-
       KOSGEB Süreç Danışmanı Ahmet Akdağ, açılış  zırlanmak isteyenlere 300
      konuşmasında, şunları söyledi: “TOSYÖV, bizim kar- bin TL’ye kadar yurtdışı
      deş kuruluşumuz, bizden 1 sene önce kuruldu. Bir- desteği sağladıklarını, yeni
      çok başarılı çalışmalar yürüttük.        girişimci kazandırılması için özellikle imalat sektö-
      KOBİ ve girişimci kavramlarının         ründe yüksek katmadeğerli faaliyet göstermek iste-
      toplumda bilinirliliği seviyesini        yenlere KOSGEB e-Akademi ile ücretsiz girişimcilik
      artırdık. KOBİ’lerin kamudaki          eğitimi verildiğini, 375 bin TL’ye kadar destek sağlan-
      sesi olma noktasında TOSYÖV           dığını, Ar-Ge ve inovasyon desteklerini 2021’de revize
      sivil toplum kuruluşu olarak          ederek, ürün geliştirme boyutuyla zenginleştirdikle-
      görevini yerine getirdi. KOBİ’ler        rini, Teknoloji Hamlesi Programı’nda yer aldıklarını,
      ülke ekonomimizin belkemiği-      Ahmet  ikinci çağrıya ilişkin kamuoyunu bilgilendirdiklerini;
      ni oluşturuyor. Böyle bir kitle-    Akdağ  ilaç, tıbbi cihaz, raylı sistem savunma sanayi sektö-
      ye krediler vermekle mükellef          rüne odaklandıklarını, artık mikro ölçekli işletmeleri
      KOSGEB olarak, 2021’de 1 milyar 600 milyon TL  de programa almış bulunduklarını açıkladı. Stratejik
      destek verdik, yıl sonuna kadar 1 milyar 773 milyon  öneme sahip ürünlerin yerli ve milli üretilmesinin
      TL desteği de rahatlıkla harcayacağız. 2022 bütçe- önemine de değinen Akdağ, TÜBİTAK Ar-Ge desteği,
      miz; 1 milyar 816 milyon TL olarak belirlendi.” Yatırım Programı Desteği ve yatırım teşviklerinin tek
       Akdağ, Kasım itibariyle 32 bin iş planı ve proje- pencere mekanizması ve uçtan uca yönetimiyle önce-
      yi desteklediklerini, KOBİ desteklerinin yüzde 75’ini  likli ürünlerin üretimine verdikleri desteğin 6 milyon
      imalat KOBİ’lerine verdiklerini aktardı: “Zor günler- TL üst limiti bulunduğunu paylaştı.
      den geçerken biz KOBİ’lerle bağımızı koparmadık. Sı-
      kıntılarını gidermek için yanlarında olduk. Yenilikçi ve  “17 yıldır yapmadığımız enflasyon
      teknolojik yapıya kavuşmalarını sağlayarak ekonomik  düzenlemesini yapmak zorundayız”
      ve sosyal paylarını artırma misyonu ile ‘Güçlü Türkiye,  TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, açılış
      Güçlü KOBİ’ mottosuyla çalışmaya devam ediyoruz.  konuşmasında, KOBİ’lere ve tüm işletmelere destek
      Pandemi’den hemen önce tamamladığımız KOBİ hiz-         amacıyla Pandemi’de sokağa
      met ve desteklere e-devlet kapısı üzerinden başvuru-       çıkma yasağına rağmen çalıştık-
      labiliyor. Salgının başlamasıyla KOBİ desteklerini çeşit-    larını, kısa çalışma ödeneğinin
      lendirdik. Pandemi döneminde; normalden daha hızlı        hayata yansımasının ve işletme-
      sürede kararlar aldık, projeleri destekledik. KOBİ’lerde     lere destek sağlanmasının mali
      mikro ve küçükler dikkate alınarak hızlı ve kolay eri-      müşavirler aracılığıyla gerçek-
      şimli işletme sermayesi desteği verdik. Destek kapsa-      leştiğini belirterek, kurda yaşa-
      mında; mikro işletmelere 30 bin TL, küçük işletmelere  Emre   nanların ve gündemin herkesi
      ise 75 bin TL’ye kadar işletme sermayesi sağlamış ol- Kartaloğlu ilgilendirdiğini, biraz stabil olma-

      14 KobiEfor Ocak 2022
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19