Page 15 - KobiEfor Ocak 2022
P. 15

ya, güven ortamına, çok  şıyacak gümrük kapısı yok. Kapılarımız konaklama
                 daha fazla çalışmaya ihti- ve ticareti gidermede eksik kalıyor. 72 saat bekleme
                 yaç bulunduğunu söyledi.  yaşanıyor. Tır parkı olmasa bu, 40 km kuyruk demek.
                   Kartaloğlu, asgari üc- İhracatla kalkınma modelini seçmiş bir ülkede güm-
                 rete ilişkin TBMM’de yap- rük kapılarında iyileştirme yapılmalı. Avrupa Birliği
                 tıkları çalışmalara değine- (AB) tedarik zinciri dizlerinin üstüne çökmüş durum-
                 rek, “Meclis Plan ve Bütçe  da. Lojistik, uluslararası ticareti artırmak için kaldı-
                 Komisyonu’ndaydık. Tüm  raç olarak kullanılabilir. Türkiye’ye, Gümrük Birliği
                 çalışanların ücretlerinin ile malların dolaşımı serbest ancak malları taşıyan
                 Gelir Vergisi’nden muaf  araçların serbest değil. Türkiye lojistik olarak yatırım
                 olması sağlandı. Asgari  cazibesini kaybediyor.”
      ücretin üstünde alacağına dair; ikrami-
      ye ve fazla mesai sorun olacaktı ama
      olumlu adımlar atılmış oldu.”
       “17 yıldır yapmadığımız enflasyon dü-
      zenlemesini 17 Şubat’a kadar yapmak
      zorundayız” uyarısını yapan Kartaloğlu,
      bu konuda TOBB ile çalıştıklarını, düzen-
      lemenin 17 Şubat’a kadar yapılmazsa
      işletme ve meslek mensupları için ciddi
      sorun oluşturabileceğini aktardı. 2021
      sonu itibariyle şartlar gerçekleşirse enf-
      lasyon düzenlemesinin 2022 sonunda
      yapılmasını isteyen Kartaloğlu, bu önerinin TOBB Vergi  ETİD (Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği)
      Konseyi’nin ve TÜRMOB’un görüşü olarak Hazine ve  Yönetim Kurulu Üyesi Emre Çizmecioğlu, KOBİ’lerin
      Maliye Bakanlığı’na iletildiğini paylaştı. Tüm destekle- sadece ihracatla değil e-ihracatla da desteklenmesi-
      rin hayata yansımasında işletmelere ciddi katkılar su- ni; tedarik zinciri altyapısında kara, hava, demir yol-
      nan ancak hiçbir destekten yararlanamayan TÜRMOB  ları, depolama alanları ve serbest bölgeleri ile mak-
      üyelerinin KOSGEB desteklerinden yararlanmasını is- ro olarak büyük bir resme bakmak gerektiğini ifade
      tediklerini dile getiren Kartaloğlu, KOBİ’lere rehberlik  etti. Türkiye’de üretimin Marmara Bölgesi ve Ege’nin
      ve teknik danışmanlık yaptıklarını vurguladı.  bir kısmında yoğunlaştığını, pazarlara yakınlığın
       Dijital dönüşümle ilgili de meslektaşlarının önemli  Türkiye’nin güneyine sıkışmış durumda bulunduğu-
      bir emek verdiğini paylaşan Kartaloğlu, küçük ima- nu kaydeden Çizmecioğlu, bunun için özel teşebbüsü
      latçıları e-dönüşüme hazırlamak, finansal okuryazar- suçlamanın haksızlık olacağını söyledi: “Samsun ve
      lık kavramına çok ağırlık vermek gerektiğini söyledi:  Trabzon’da büyük çıkış var ama üretim içlere yayıl-
      “Pandemi engel oldu ama girişimcilik eğitimi önemli.  mıyor. Türkiye’de taşımacılık karayolu ile yapıyor. Al-
      Girişimci, finansal okuryazarlık eğitimi almalı. İnsan  manya ve İngiltere’de demiryolunun aldığı pazar payı
      vergilendirilir, tüm dünya vergi sistemleri şahsi kazan- içeride yüzde 20-25’lerde, Türkiye’de yüzde 3-4 sevi-
      cı vergiler. Bilimin arkasında durarak, mükellefin mali  yesinde. Eğer siz ihracat hedefi koyuyorsanız, üretimin
      eğitimini, işe başlamadan önce zorunluluk olarak gün- verilen teşvikle ülkenin içlerine gitmesi isteniyorsa de-
      deme getirirsek çok hayırlı bir iş yapmış oluruz.”  miryolu ağının Anadolu’nun içine kadar genişletilmesi
                              gerekiyor.” Çizmecioğlu, Türkiye’nin e-ihracatta büyük
       Tedarik Zinciri                bir şansı olduğunu vurguladı ve cari açık hedefi için lo-
       (Sorunlar ve Çözüm Önerileri)         jistiğin; karayolu ile desteklenen limanların demiryolu
       Tedarik Zinciri (Sorunlar ve         girişinin sağlandığı bir dünyaya doğru gitmenin, üre-
      Çözüm Önerileri) oturumunun           tim ve aktarmada önemli avantajlar sağlayabileceğini
      moderatörlüğünü yürüten UND          söyledi: “E-ihracat altyapısı olunca bölgesel avantajlı
      Yönetim Kurulu Başkan Yar-           şehirler dışında Anadolu’nun her noktasındaki küçük
      dımcısı Fatih Şener, Türkiye’nin        üreticinin rekabette yer alacağını ve avantaj sağlayaca-
      Avrupa’da dolaşan filosunun 20          ğını düşünüyorum.”
      bin araçtan oluştuğunu belirte-          TİM Başkan Vekili ve MAİB Yönetim Kurulu
      rek, bölgeyi tedarik zinciri mer- Fatih    Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Pandemi öncesinde
      kezi olmaktan alıkoyan zorlukla- Şener     süreçleri geri çevirme gayretlerinin başladığını, ye-
      ra değindi ve uyardı: “58 ülkeye        niden sanayileşme, yerlileşme ve kutuplaşmanın
      kara yolu ile ulaşabiliyoruz ama ihracat hacmini ta- konuşulduğunu, tedarik zincirinde daha maliyetli
                                            Ocak 2022 KobiEfor 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20