Page 16 - KobiEfor Ocak 2022
P. 16

KAPAK      olsa da riski dağıtma-             (Yerleşim Sistemleri) Altyapısının Tedarik Zincirinde
      nın sözkonusu olduğunu,             Kullanımı’ başlıklı konuşmasında; büyük veri kullanı-
      Pandemi ile belirsizlik ve           larak yapılmış coğrafi ve en kapsamlı araştırma olan
      güvensizlik bulunduğunu,            YER-SİS’in Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ola-
      stoklu çalışma mecburi-             rak bölgesel koordinasyonunu yürüttüklerini söyledi.
      yeti oluştuğunu, KOBİ’le-            Türkiye’de tüm bölgelerin kalkınma potansiyelini orta-
      rin kan kaybettiğini pay-            ya çıkarmanın ve kalkınmayı sağlamanın önemini vur-
      laştı. “Artık daha pahalı            gulayan Işık, bu ana hedef doğrultusunda politika ve
      ama daha fakir bir dünya-            program düzeyinde ajandaları bulunduğunu, çalışma-
      da yaşıyoruz” diyen Kara-            nın temel amacının Türkiye’deki yerleşim sistemlerin
      velioğlu, 5 trilyon dolarlık          güncel yapısını ortaya çıkarmak olduğunu, köylerden
      dünya ticaretinin 21 trilyon dolara ulaşmasının fiyat  metropellere kadar her yerleşimin araştırma içinde
      artışından kaynaklandığına işaret etti: “Batı yeşil  yer aldığını, 81 il, merkez ilçeleri ayırmadan 879 ilçe, 37
      dönüşümü yeni bir strateji olarak görüyor, bu dönü- bin 36 köy, kırsal mahalle ve beldenin araştırmaya da-
      şümü sağlıklı başarmak zorundayız. Tedarik zinciri  hil edildiğini, eğitim, sağlık, ticaret, ulaşım alanlarında;
      konusunda kırılmalar nedeniyle yıllık karlar yüzde  kırsalda işgücü hareketliliğinin, kentte ise iletişim ve
      40 eriyecek. Ulaşım, havacılık, madencilik ve petrol  kargonun incelendiğini paylaştı. Işık, YER-SİS sonuçla-
      sanayi etkilenecek. Üretimin ülkeye geri dönmesi  rına göre Türkiye genelinde 13 kentsel hizmet merkezi
      trendi hızlanacak. 5 yılda üretimin yüzde 70’i yer  oluşturulduğunu, 18 etki alanı belirlendiğini, tüm veri-
      değiştirecek. Bir sektörün küreselleşme seviyesi  lere www.yersis.gov.tr adresinden ulaşılabileceğini de
      onun kırılganlık göstergesi. Küreselleşme sürecin- sözlerine ekledi.
      de ürün fiyatlarının ucuzlaması mümkün hale gel-
      di. Lojistiğe ihtiyaç yeni iş modellerinin oluşmasını  KOBİ’lere Sağlanan Destekler
      sağladı; lojistik taşımadan ziyade üretim mimarisi  KOBİ’lere Sağlanan Destekler oturumunun mo-
      için de önemli noktaya geldi. Tedarik zinciri olgu-       deratörlüğünü KOSGEB ve TOS-
      suyla üretim modeli iç içe geçti.”                YÖV Önceki Dönem Başkanı Hil-
       Dünya’da paradigmanın değiştiğini belirten Kara-        mi Develi yürüttü.
      velioğlu, öngörülerini ve önerilerini paylaştı: “Teda-       T.C. Ticaret Bakanlığı-İhracat
      rik zinciri form değiştirerek yerini koruyacak. Teda-      Genel Müdürlüğü-KOBİ ve Kü-
      rikçiler ulaşımın güvenliği ve nihai ürün üzerinde de      melenme Dairesi Şube Müdürü
      sorumlu olacak. 10 yıldır küresel tedarikçi olmanın       Vekili Julide Çermikli, İhracata
      şartnameleri yazılıyor. Bu direktiflere veya sertifikas- Hilmi  Yönelik Devlet Destekleri sunu-
      yona yansıyacaktır. İşbirliği platformları bir zaruret  Develi munda, Mal İhracatına Yönelik
      olarak ortaya çıkacak. Sınırsız bir zaman yok, bu dö-      Devlet Destekleri; (UR-GE Des-
      nüşümleri yapmak zorundayız. Bu kırılganlıklardan  teği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi, Pazar
      en az etkilenmek ve kazanımla çıkmak için işletme- Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Yurtdışı Fuar
      ler dijital dönüşüme önem vermeli, tedarik zincirle- Desteği, Yurt İçi Fuar Desteği, Yurt Dışı Birim, Marka
      rinin tüm halkaları şeffaf olmalı, eş zamanlı davra- ve Tanıtım Desteği, Tasarım Desteği, Marka-Turqua-
      nabilmeli, olası sorunların hemen tespiti yapılmalı,  lity Desteği, Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği,
      esneklikle uyum sağlanmalı. Bu da önemli bir altyapı  Türkiye Ticaret Merkezleri, Pazara Girişte Dijital Faa-
      gerektiriyor. Tek tedarikçi yerine çoklu tedarikçi. Sa- liyetlerin Desteklenmesi) hakkında bilgiler verdi.
      nayi devrimi; 3 boyutlu yazıcılar demek. Çıkarmalı ve  Çermikli, destekleri uluslararası rekabetçilik,
      eklemeli imalat yapılması önemli bir lojistik avantaj.  pazara giriş, tutundurma, markalaşma, yüksek tek-
      Tam da dünyayı kirletmeden kurtaracak bir hamle.  noloji, Ar-Ge, tasarım ve inovasyon için verdiklerini,
      Üç boyutlu yazıcı üretimi ve kullanma kendi firma- döviz kazandırıcı hizmetlere ilişkin desteklerin Hiz-
      larımız tarafından özüm-
      senmeli. Bir ürünün tasa-
      rımında önce dijital ikizinin
      yapılması ve bunu yapan
      programları almak bizim
      tedarikçi şirketlerimiz için
      önemli olacaktır.”
       T.C. Sanayi ve Teknoloji
      Bakanlığı Kalkınma Ajans-
      ları Genel Müdür Yardım-
      cısı Mustafa Işık, ‘YER-SİS

      16 KobiEfor Ocak 2022
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21