Page 17 - KobiEfor Ocak 2022
P. 17

mı Destek Paketi’nin kadın istihdamının yaygınlaştı-
                              rılmasında önemli olduğunu anlattı. İmalata Dayalı
                              İthal İkamesi Destek Paketi, Soğuk Hava Ünitesi
                              ve Frigorifik Araçlar Destek Paketi’nden yerli malı
                              üretim belgesi olan firmaların yararlandığını belir-
                              ten Baran, uluslararası projelerde Avrupa Yatırım
                              Fonu’ndan (AYF) KGF’nin bankalar aracılığıyla KO-
                              Bİ’lere destek sağladığını, AYF projesi Cosme ile 25
                              bin KOBİ’ye 7.5 milyon TL destek, Alman Kalkınma
                              Bankası ile Türkiye’de Resmi İstihdam Tesisi proje-
                              sinde 500 KOBİ’ye 1000 yeni istihdam sağlanması
      metler Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü,  hedeflendiğini dile getirdi.
      İhracat Genel Müdürlüğü olarak Mal İhracatına Yöne-
                               T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygu-
      lik Devlet Destekleri verdiklerini anlattı.
                              lama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Uzman
       TÜBİTAK-TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Des-
                              Yardımcısı Zahide Temel, yatırım teşvik sistemini
      tek Programları Başkanlığı) Bilimsel Programlar
                              anlattığı sunumunda; Yatırımlarda Devlet Yardım-
      Uzman Yardımcısı Dilek Boran, hibelerin büyük
                              ları Hakkında Karar ve Yatırım Teşvik Mevzuatı’nın
      çoğunluğunun sadece KOBİ’lerin başvurabildiği
                              bölgesel teşvik uygulaması, öncelikli yatırım, stra-
      1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
                              tejik yatırım ve genel teşvikleri kapsadığını, belgele-
      gibi yapılarda verildiğini, 600 bin TL bütçe sınırlı,
                              ri elektronik ortam üzerinden düzenlediklerini, KDV
      çağrılı sisteme sahip 1507-KOBİ Ar-Ge Baslangıç
                              istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, vergi indirimi,
      Destek Programı’nda destek oranının yüzde 75 ol-
                              faiz desteği gibi destekler sağladıklarını, öncelikli
      duğunu, patent ve girişimcilik alanında çok farklı
                              yatırım konularında; madencilik, demiryolu, deniz-
      destek programları bulunduğunu, ülke kaynaklarını
                              yolu ve havayolu ile yük ve / veya yolcu taşımacılığı,
      doğru kullanmak adına bütçeyi esnek kullanma zo-
                              savunma sanayi, Ar-Ge gibi alanların geldiğini ifade
      runluluğu getirdiklerini, yerli malı desteğini yüzde
                              etti. Stratejik yatırım alanında sabit yatırım tutarı-
      15’e çıkardıklarını, sistemi online yürüttüklerini,
                              nın 50 milyon TL olması gerektiğini belirten Temel,
      e-dönüşüme geçmeyi planladıklarını anlattı. Boran,
                              Genel Teşvik Sistemi’nde asgari yatırım tutarının 3
      1501 ve 1507 Destek Programları’nın çağrılı prog-
                              katına çıkarıldığını, makine teçhizatlara yerli alımı
      rama dönüştürüldüğünü, 1505 ile üniversite-sa-
                              desteklemek üzere ek teşvikler getirildiğini kaydetti
      nayi işbirliğini desteklediklerini, 1509’da KOBİ’leri
      teşvik ettiklerini, Hamle Programı’nda bütçe sınırı  ve Proje Bazlı Teşvik Sistemi, Teknoloji Odaklı Sana-
      olmadığını, ticarileşme dönemiyle ilgili de çalışma  yi Hamlesi Programı, Cazibe Merkezleri Programla-
      yaptıklarını, artık ticarileşmeyi de takip etmeye baş- rı hakkında detaylı bilgiler verdi.
      layacaklarını, Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğiyle  KOSGEB İstanbul Boğaziçi Müdürü Zeynep Ka-
      proje yürüttüklerini, TTO destekleri verdiklerini söz- sımoğlu, “KOBİ’ler e-devlet üzerinden sisteme ka-
      lerine ekledi.                 yıt olabilirler” dedi. KOSGEB’in 300 bin ile 700 bin
       KGF A.Ş. Ürün Yönetimi ve Pazarlama Müdürü  TL’ye kadar proje bazlı Ar-Ge inovasyon destekleri,
                 Şennur Gökçe Baran,   dijitalleşme, kurumsallaşma ve girişimcilik destek-
                 KGF’nin faaliyetleri ve  leri ve eğitimleri, Stratejik Destek Programı, Yurt-
                 KOBİ’lere sağlanan des- dışı Pazar Destek Programı bulunduğuna değinen
                 tekler hakkında bilgiler  Kasımoğlu, Teknoyatırım desteği gibi programların
                 verdi. Gelişime, değişi- Ar-Ge ve inovasyonun prototipinin üretimine yönelik
                 me, Türkiye ve Dünya’da  destek modelleri olduğunu aktardı.
                 ekonominin yüzde 99’unu
                 oluşturan  KOBİ’lerden
                 başlamak lazım geldiğini
                 vurgulayan Baran, geçi-
                 ci değil, sistemde kalıcı
      unsur olarak yer almayı hedeflediklerini, uluslara-
      rası kuruluşlara üye olduklarını, Türkiye’de kefalet
      unsuru olarak ortaklık yapılarında 29 banka, TOS-
      YÖV, KOSGEB, TESK ve TOBB’un da bulunduğunu, 7
      bölgede temsilcilikleri ile uygun maliyet, uzun vade,
      uygun teminat, hızlı tahsis, yapılandırma imkanıyla
      finansmana erişim sağladıklarını, TURWIB Progra-
                                            Ocak 2022 KobiEfor 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22